| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Wójta Gminy Kłomnice; Wójta Gminy Mykanów

z dnia 1 lipca 2011r.

w sprawie przekazania przez Gminę Kłomnice zadania własnego polegającego na zaspokojeniu potrzeb zbiorowych wspólnoty dotyczących porządku publicznego na terenie gminy

pomiędzy: Gminą Mykanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa Smela, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Kęsik a Gminą Kłomnice reprezentowaną przez Wójta Gminy Kłomnice Adama Zająca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Paruzel Tkacz na podstawie:

1. art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2. art. 2 ust. 1 i 2, art. 3, art.6 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123. poz. 779 z późn. zm.),

3. uchwały Nr 25/ IV/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7.02.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kłomnice a Gminą Mykanów w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej

4. uchwały Nr 67/VI/2011 Rady Gminy Mykanów z dnia 21.06.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mykanów a Gminą Kłomnice w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej

§ 1. Porozumienie zostaje zawarte w celu utworzenia przez Gminy wspólnej straży gminnej i realizacji zadania własnego polegającego na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 2. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Kłomnice powierza z dniem 01 sierpnia 2011 roku wykonywanie zadania, o którym mowa w § 1, a Gmina Mykanów przyjmuje to zadanie do realizacji.

§ 3. Wspólna straż gminna obejmuje swoim zasięgiem działania terytorium Gminy Mykanów i Gminy Kłomnice i funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

§ 4. Ustala się, że wspólną strażą gminną jest „Straż Gminna w Mykanowie”.

§ 5. 1. Strony porozumienia ustalają, że każda z gmin będzie ponosiła koszty utrzymania wspólnej straży gminnej w wysokości po 50%. Coroczna wysokość kosztów utrzymania będzie ustalana na podstawie planu finansowego straży uzgodnionego z Wójtem Gminy Kłomnice.

2. Gmina Kłomnice w terminie do 10 dnia następnego miesiąca będzie przekazywała Gminie Mykanów należną ratę dotacji celowej na utrzymanie straży gminnej, określoną jako 1/12 planu wydatków jednostki, po przedstawieniu przez Gminę Mykanów planów finansowych dochodów i wydatków na dany rok. Szczegóły udzielania i rozliczania dotacji celowej określone będą corocznie w umowie dotacji.

3. Gmina Mykanów będzie przekazywała Gminie Kłomnice sprawozdania:

a) urzędu gminy: RB-27S do 10 dnia następnego miesiąca

b) jednostki budżetowej: RB-28S miesięcznie do 10 dnia następnego miesiąca, RB-Z i RB-N kwartalnie do 10 dnia następnego miesiąca.

4. Sprawozdania, o których mowa winny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

5. Wpływy z nałożonych kar i mandatów przekazywane będą przez Gminę Mykanów na rachunek Gminy Kłomnice i rozliczane po 50% dla każdej ze stron niezależnie od miejsca popełnienia wykroczenia w terminach miesięcznych do 10 dnia następnego miesiąca.

6. Gmina Kłomnice poniesie w całości koszty zakupu samochodu inspekcyjnego, który zostanie przekazany dla potrzeb straży.

7. Ostatecznie rozliczenie środków finansowych przekazanych w ramach porozumienia będzie dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

§ 6. 1. Strony porozumienia ustalają, że wspólna straż gminna podlegać będzie Wójtowi Gminy Mykanów, a Rada Gminy Mykanów, nada wspólnej straży gminnej regulamin.

2. Rada Gminy Mykanów winna uwzględnić sugestie Rady Gminy Kłomnice dotyczące sposobu funkcjonowania wspólnej straży gminnej.

3. Zakres obowiązków służbowych Komendanta straży gminnej ustali Wójt Gminy Mykanów w porozumieniu z Wójtem Gminy Kłomnice.

§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają dla swoje ważności formy pisemnej.

1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 6-cio miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. W przypadku rozwiązania porozumienia strony dokonują rozliczenia majątku nabytego w czasie obowiązywania porozumienie w sposób ustalony dla utrzymania straży gminnej określony w § 5.

§ 8. Porozumienie sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gmniny Mykanów


mgr Krzysztof Smela

Wójt Gminy Kłomnice


mgr Adam Zając

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »