| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr WZA.032.57.2011 Burmistrza Miasta Sławkowa; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15 na rzecz mieszkańców Gminy Sławków

w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15 na rzecz mieszkańców Gminy Sławków

zawarte w dniu 11.07.2011 r. w Dąbrowie Górniczej pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Górnicza reprezentowaną przez:
-Zastępcę Prezydenta Miasta Iwonę Krupę
-Naczelnika Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Bożenę Respondek

a, Gminą Sławków reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Sławkowa mgr inż Bronisława Goraja

na podstawie art. 51a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.) i § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) zwanego dalej Rozporządzeniem, w związku z Uchwałą Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dąbrowa Górnicza w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15 na rzecz mieszkańców Gminy Sławków oraz Uchwałą Nr VIII/119/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sławków w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15 na rzecz mieszkańców Gminy Sławków, strony zawierają porozumienie o następującej treści :

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest zadanie publiczne polegające na świadczeniu usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 15 na rzecz mieszkańców Gminy Sławków.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka 15, zwany dalej ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, realizującym zadanie z zakresu pomocy społecznej, zlecone gminie Dąbrowa Górnicza przez administrację rządową.

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka 15, zabezpieczy usługi określone w § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

§ 2. 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Sławków może kierować osoby dorosłe – chore psychicznie do ŚDS zgodnie z § 7 i § 8 Rozporządzenia.

2. Decyzję kierującą do ŚDS wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Skibińskiego 1 lub inna upoważniona osoba, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 7 ust.1 i 3 Rozporządzenia, przekazanych przez Gminę Sławków wraz z wywiadem środowiskowym przeprowadzonym w celu wydania decyzji kierującej i ustalającej odpłatność za usługi świadczone w ŚDS.

3. Gmina Sławków przesyła do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej aktualizację wywiadu, o którym mowa w § 2 pkt 2 niniejszego porozumienia w przypadku każdej zmiany sytuacji osobistej i majątkowej mieszkańca, w okresie korzystania z usług w ŚDS, mającej wpływ na przyznane świadczenia, a nie rzadziej niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

4. Gmina Sławków każdorazowo uzgadnia z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej możliwość przyjęcia mieszkańca z terenu Sławkowa, przy czym Gmina Dąbrowa Górnicza zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się miejsca dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Gmina Dąbrowa Górnicza na podstawie decyzji kierującej mieszkańca Sławkowa do ŚDS oraz ustalającej odpłatność za usługi świadczone w ŚDS zapewni uczestnikowi usługi w ŚDS, o których mowa w art.51a ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362, z późn. zm.).

§ 4. Realizacja porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w ŚDS.

§ 5. Gmina Sławków i Gmina Dąbrowa Górnicza zapewnią ścisłą współpracę w zakresie przestrzegania postanowień niniejszego porozumienia.

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż okres finansowania realizacji zadania ze środków budżetu państwa.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, złożonym drugiej stronie na piśmie, lub w innym terminie za zgodą obu stron.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Wszelkie sprawy sporne mogące wynikać z realizacji niniejszego porozumienia strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla Gminy Dąbrowa Górnicza.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz Miasta Sławkowa


mgr inż. Bronisław Goraj

Zastępca Prezydenta Miasta


Iwona Krupa


Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej


Bożena Respondek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »