| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 1/2011 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Stryszawa

z dnia 4 sierpnia 2011r.

w sprawie współdziałania gminy Bielsko-Biała z gminą Stryszawa w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Stryszawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

zawarte w dniu 4 sierpnia 2011 roku pomiędzy:

Gminą STRYSZAWA z siedzibą w Stryszawie: 34-205 Stryszawa 17,

reprezentowaną przez

Wójta Gminy Stryszawa Pana mgr inż. Rafała Lasek,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”,

a

Gminą BIELSKO-BIAŁA z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,

reprezentowaną przez

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej Pana Waldemara Jędrusińskiego,

zwaną dalej „Zleceniobiorcą”.

§ 1. Zleceniodawca i Zleceniobiorca podejmują współdziałanie w zakresie realizacji zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób, z terenu Gminy Stryszawa doprowadzonych do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, zwanego dalej „zadaniem”.

§ 2. Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej, działań w zakresie profilaktyki alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Stryszawa do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, poprzez:

1) usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej, w jakiej pacjent się znalazł,

3) przeciwdziałanie okolicznościom wymuszającym doprowadzenie do Ośrodka poprzez konsultacje profilaktyczne w zakresie identyfikowania pacjenta z jego problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartości oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzależnienie,

4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu, motywujących do zmiany stylu życia, informowanie o miejscach, formach i efektywności udzielania usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów samopomocowych,

6) dostarczanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszawie wszelkich informacji nt. ilości, okoliczności doprowadzeń, skierowań do Poradni Leczenia Uzależnień, postanowień poddania się leczeniu w Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.

§ 3. 1. Na realizację zadania w roku 2011 Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w wysokości 1.500 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszego Porozumienia.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, przekazana będzie na konto Zleceniobiorcy: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Budżet Miasta, plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, Bank Pekao S.A. Oddział w Bielsku-Białej 13 1240 4142 1111 0000 4827 4377.

3. Wysokość dotacji na realizację przedmiotu Porozumienia w latach następnych będzie ustalona aneksem do niniejszego Porozumienia na każdy rok budżetowy.

§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę i kontrolę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawienia Zleceniodawcy – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku realizacji zadania - rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym. Niewykorzystaną część dotacji Zleceniobiorca zwróci na rachunek Zleceniodawcy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku następującego po roku realizacji zadania.

§ 6. 1. Wykonanie zadania i wydatkowanie dotacji podlega kontroli przez Zleceniodawcę po zakończeniu realizacji zadania.

2. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w całości lub części na cele inne, niż określono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona w tej części lub w całości zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na konto Zleceniodawcy w terminie 15 dni od dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.

§ 7. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Porozumienie będzie corocznie zmieniane w drodze aneksu w części dotyczącej wysokości dotacji w każdym kolejnym roku budżetowym.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania zleconego zadania.

4. Porozumienie może być rozwiązane przez Zleceniobiorcę ze skutkiem natychmiastowymw przypadku nie zawarcia aneksu corocznego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie uzgodnionym przez strony.

5. W przypadkach określonych w ust. 1 i ust. 3, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.


§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

§ 11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Zleceniodawca


Wójt Gminy Stryszawa


mgr inż. Rafał Lasek
Zleceniobiorca


Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej


Waldemar Jędrusiński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »