| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Mysłowice

z dnia 5 sierpnia 2011r.

w sprawie powierzenia Miastu Katowice realizację zadania publicznego, polegającego na skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta Mysłowice


zawarte pomiędzy:
Miastem Katowice z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 4, reprezentowanym przez:
- Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice – Krystynę Siejna
- Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej - Małgorzatę Moryń-Trzęsimiech
a
Miastem Mysłowice z siedzibą w Mysłowicach ul. Powstańców 1, reprezentowanym przez:
- Prezydenta Miasta Mysłowice – Edwarda Lasoka
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) oraz uchwały Rady Miasta Katowice nr X/161/2011 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Katowice a innymi powiatami i gminami, które nie prowadzą ani nie zlecają prowadzenia środowiskowego domu samopomocy, dotyczących powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy „Ad Vitam Dignam” w Katowicach i uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XII/172/11 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego skierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy Ad Vitam Dignam w Katowicach ul. Oswobodzenia 92.
strony zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1.  1. Miasto Mysłowice powierza Miastu Katowice realizację zadania publicznego, polegającego na skierowaniu do środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Miasta Mysłowice, a Miasto Katowice zobowiązuje się te osoby kierować i zorganizować pobyt w środowiskowym domu samopomocy w ramach posiadanych wolnych miejsc.
2. Miasto Mysłowice oświadcza, że nie prowadzi ani nie zleca prowadzenia środowiskowego domu samopomocy.
§ 2. Miasto Katowice organizuje pobyt w środowiskowym domu samopomocy, o którym mowa w §1 na podstawie zlecenia prowadzenia ośrodka przez Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam w Katowicach ul. Oswobodzenia 92, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
§ 3. Środowiskowy Dom Samopomocy, o którym mowa w § 2 zwany dalej ŚDS jest placówką przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
§ 4. Środki na funkcjonowanie ŚDS zapewnia Wojewoda Śląski w formie dotacji udzielonej Miastu Katowice.
§ 5.  1. Wniosek o skierowanie do ŚDS wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach i następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przesłany z kompletem dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
2. Decyzję o skierowaniu do ŚDS i w sprawie opłaty za korzystanie z usług w ŚDS wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.
§ 6. Porozumienie zostaje zawarte od dnia 31 maja 2011 r. na czas nieokreślony.
§ 7. Wszelkie zmiany porozumienia dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego.
§ 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
§ 11.  1. Porozumienie zostało sporządzone w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Wniosek do Wojewody Śląskiego zgłasza Miasto Mysłowice.
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Krystyna Siejna
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

Małgorzata Moryń-Trzęsimiech
Prezydent Miasta Mysłowice

Edward Lasok
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »