| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 7 września 2011r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, ul. Konarskiego 16


zawarte na podstawie uchwały nr X/073/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25.08.2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice prowadzenia zadań Powiatu Mikołowskiego w zakresie edukacji publicznej pomiędzy Powiatem Mikołowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają : Henryk Jaroszek - Starosta Mikołowski Henryk Zawiszowski - Wicestarosta Powiatu Mikołowskiego a Miastem Gliwice reprezentowanym przez : Prezydenta Miasta w imieniu którego działa : Zastępca Prezydenta Miasta – Renata Caban
§ 1. Miasto Gliwice zobowiązuje się do kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.( Dz.U. Nr 15, poz. 142 ze zm.)
§ 2. 1. Powiat Mikołowski zobowiązuje się do przekazywania Miastu Gliwice środków finansowych w formie dotacji celowej na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według faktycznie przeszkolonej liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 oraz kosztów kształcenia ustalonych w wysokości : od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r. : a) za kurs I stopnia - czterotygodniowy 300 zł. b) za kurs I stopnia - czterotygodniowy 300 zł. c) za kurs II stopnia – czterotygodniowy 300 zł. d) za egzaminy eksternistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz.U. Nr 179, poz. 1273) od 01.01.2012 r. : a) za kurs I stopnia - czterotygodniowy 350 zł. b) za kurs I stopnia - czterotygodniowy 350 zł. c) za kurs II stopnia – czterotygodniowy 350 zł. d) za egzaminy eksternistyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych ( Dz.U. Nr 179, poz. 1273)
§ 3. Prognozowana liczba uczniów, którzy zostaną skierowani do przeszkolenia w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 230 uczniów
§ 4. Na realizację zadania wymienionego w § 1 Powiat Mikołowski zabezpiecza środki finansowe na rok 2011 w wysokości 78 500 zł. oraz na rok 2012 w wysokości 82 000 zł.
§ 5. Podstawą rozliczenia udzielonej przez Powiat Mikołowski dotacji będą imienne listy uczniów, którzy ukończyli kursy organizowane przez Zespół Kształcenia Zawodowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach.
§ 6. Powiat Mikołowski dokona przelewu należnej kwoty na rachunek Miasta Gliwice ING Bank Śląski S.A.22 1050 1230 1000 0022 7691 4252 w terminie 14 dni po otrzymaniu list o których mowa w § 3 
§ 7. Porozumienie zostaje zawarte na okres roku szkolnego 2011/2012 , z możliwością jego przedłużenia w drodze aneksu na kolejne lata.
§ 8. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 9. Spory mogące powstać ze stosunku wynikającego z Porozumienia rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych .
§ 11. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Ogłoszenie następuje na wniosek Powiatu Mikołowskiego.
§ 12. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Starosta Mikołowski

Henryk Jaroszek
Wicestarosta

Henryk Zawiszowski
Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

Renata Caban
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »