| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 12 września 2011r.

w sprawie wyrażenia przez Powiat Wodzisławski zgody na utworzenie i prowadzenie przez Miasto Wodzisław Śląski z dniem 1 września 2012 r. gimnazjum mistrzostwa sportowego w Wodzisławiu Śląskim

zawarte pomiędzy

Powiatem Wodzisławskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, w imieniu którego działają:

Pan Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu

Pan Dariusz Prus – Wicestarosta Powiatu

a

Miastem Wodzisław Śląski zwanym dalej Miastem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego – Pana Mieczysława Kiecę

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, uchwały Nr IX/117/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Wodzisław Śląski porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia gimnazjum mistrzostwa sportowego w Wodzisławiu Śląskim przez Miasto Wodzisław Śląski oraz uchwały Nr XII/107/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim dotyczącego założenia i prowadzenia gimnazjum mistrzostwa sportowego w Wodzisławiu Śląskim przez Miasto Wodzisław Śląski, Powiat i Miasto zwanymi dalej Stronami zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1.

Powiat wyraża zgodę na utworzenie i prowadzenie przez Miasto z dniem 01 września 2012 r. gimnazjum mistrzostwa sportowego w Wodzisławiu Śląskim, zwanego dalej Szkołą.

§ 2.

Miasto zobowiązuje się do prawidłowego wywiązywania się z zadań organu prowadzącego, określonych w art. 5 ust. 7 ustawy.

§ 3.

Miasto zobowiązuje się do finansowania działalności utworzonej Szkoły tj. pokrywania:

1)wydatków bieżących,

2)wydatków majątkowych.

§ 4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy ogólnie obowiązujące.

§ 5.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 6.

1. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7.

Zmiana treści porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Miasto Wodzisław Śląski                                                                              Powiat Wodzisławski

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego


Mieczysław Kieca

Starosta Powiatu Wodzisławskiego


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego


Dariusz Prus

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »