| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 160/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Błeszno w rejonie ulic: Bohaterów Katynia i Różanej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 29 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 4 ust.2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Miasta Częstochowy uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy przyjętego uchwałą Nr 825/LI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2005r. zmienionego uchwałą Nr 795/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010r. i uchwałą Nr 38/V/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 lutego 2011r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Błeszno w rejonie ulic: Bohaterów Katynia i Różanej.

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej “planem”, zawiera część tekstową, której treść stanowi niniejsza uchwała i część graficzną w formie rysunku planu wykonanego w skali 1:1000, na którym określono granice obszaru objętego planem, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będącego jej integralną częścią.

2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy”, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie rozpatrzenia uwag do planu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Częstochowy o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i wyróżniony symbolem literowym, numerem oraz barwnym oznaczeniem graficznym;

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposoby, formy i funkcje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania lub działalności, które są dominujące na danym terenie i którym są podporządkowane inne sposoby, formy i funkcje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania lub działalności, określone jako dopuszczalne;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć sposoby, formy i funkcje zabudowy, zagospodarowania, użytkowania lub działalności, które wzbogacają lub uzupełniają przeznaczenie podstawowe terenu i mogą z nim harmonijnie współistnieć;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ustalenie planu określające linię ograniczającą obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków;

6) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe, o powierzchni obejmującej treść do 0,3 m2 w formie szyldu oraz o powierzchni do 2 m2 w formie tablicy, znaku, reklamy świetlnej, formy przestrzennej, gabloty, witryny, markizy itp.

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleń ogólnych części tekstowej planu, są:

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

4) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazy zabudowy;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

2. Przedmiotem ustaleń szczegółowych części tekstowej planu, są przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania dla terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w podziale na:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem i numeracją 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oznaczone symbolem i numeracją 1MWN i 2MWN;

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczony symbolem MWU;

4) teren zabudowy usługowej z zielenią urządzoną oznaczony symbolem U,ZP;

5) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem i numeracją 1ZP, 2ZP i 3ZP;

6) tereny dróg publicznych: klasy S (ekspresowa) oznaczony symbolem KDS, klasy Z (zbiorcza) oznaczone symbolem i numeracją 1KDZ i 2KDZ, klasy D (dojazdowa) oznaczone symbolem i numeracją 1KDD, 2KDD i 3KDD.

3. Na obszarze objętym planem nie występują obszary i obiekty, które wymagałyby określenia w planie:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także symbol literowy i numer oraz barwne oznaczenie graficzne wyróżniające dany teren spośród innych terenów,

3) oznaczenia graficzne elementów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) linie zabudowy nieprzekraczalne,

b) strefy zieleni urządzonej i ruchu pieszego wymagające ukształtowania,

c) szpalery drzew wymagające ochrony.

5. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.

§ 5. 1. Zakres warunków zabudowy terenu i jego zagospodarowania obejmuje:

1) ustalenia ogólne,

2) ustalenia szczegółowe,

3) ustalenia zawarte na rysunku planu.

2. Ustalenia planu nie wykluczają stosowania obowiązujących przepisów, w zakresie wymaganym dla danego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego w granicach obszaru objętego planem miejscowym.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla obszaru objętego planem

§ 6. 1. Zasady ładu przestrzennego w obszarze planu zapewnia się poprzez ustalenie podstawowych elementów zagospodarowania przestrzennego wymagających ukształtowania lub ochrony:

1) wyznacza się strefy zieleni urządzonej i ruchu pieszego wymagające ukształtowania, zgodnie z zasięgiem oznaczonym na rysunku planu w terenach 1MWN, 2MWN, MWU i U,ZP, w granicach których:

a) nakazuje się ukształtowanie ogólnodostępnej przestrzeni o dominującym udziale zieleni urządzonej, miejsc wypoczynku, chodników i ścieżek rowerowych;

b) dopuszcza się lokalizację zjazdów obsługujących dany teren oraz parkingów, o udziale nie większym niż 40 % powierzchni obszaru strefy, skomponowanych z zielenią urządzoną i ruchem pieszym;

c) zagospodarowanie terenu w obszarze strefy przebiegającym wzdłuż wschodniej granicy planu należy realizować w sposób uwzględniający planowany przebieg kanalizacji deszczowej o której mowa w § 10 ust. 7 pkt 4, w szczególności gwarantując dostęp w celu prowadzenia niezbędnych robót budowlanych, w tym związanych z realizacją, utrzymaniem i naprawą sieci, oraz zapewniając taki dobór i sposób rozmieszczenia szaty roślinnej, który nie będzie powodował zniszczenia kanału;

2) wyznacza się, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, szpalery drzew wymagające ochrony, w postaci kasztanowców występujących wzdłuż ul. Bohaterów Katynia.

2. Zabudowę w obrębie każdego terenu powinny cechować zharmonizowane i ujednolicone rozwiązania architektoniczne, zwłaszcza w zakresie zastosowanych materiałów, kolorystyki elewacji i pokryć dachowych, przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) pokrycia dachów, w przypadku stosowania dachów spadzistych, należy wykonać z dachówki ceramicznej, betonowej lub blachy dachówkowej z fakturą imitującą dachówkę, w odcieniach czerwieni, brązu lub grafitu;

2) zakazuje się stosowania na elewacji budynku materiałów w postaci: okładzin ściennych z tworzyw winylowych, blachy trapezowej i falistej lub tłuczonej ceramiki.

3. W przypadku budowy ekranów akustycznych nakazuje się ukształtowanie po obu stronach ekranu, w pasie o szerokości nie mniejszej niż 2m, zieleni ozdobnej zasłaniającej ekran z obu stron, umieszczonej na ekranie i/lub nasadzonej wzdłuż ekranu.

4. Ustala się następujące zasady lokalizacji reklam:

1) zakazuje się realizacji reklam i urządzeń reklamowych innych niż nośniki reklamowe;

2) dopuszcza się umieszczanie nośników reklamowych na elewacji budynku, wyłącznie jeśli będzie on wykorzystany na potrzeby usług, i tylko w obszarze parteru;

3) zakazuje się umieszczania nośników reklamowych:

a) w sposób stwarzający utrudnienia w komunikacji kołowej, rowerowej i pieszej, w tym w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający odczytanie tych znaków,

b) na drzewach, ogrodzeniach, słupach oświetleniowych i obiektach związanych z infrastrukturą techniczną,

c) w odległości mniejszej niż 3m od drzewa składającego się na dany szpaler drzew wymagający ochrony,

d) w obrębie stref zieleni urządzonej i ruchu pieszego wymagających ukształtowania,

e) na dachach budynków lub ich zwieńczeniach.

§ 7. 1. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z późn. zm.), tereny oznaczone jako:

1) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN oraz 1MWN i 2MWN – zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) MWU – zalicza się do terenów mieszkaniowo - usługowych.

2. Określa się ustalenia wynikające z potrzeb ochrony środowiska związane z poprawą stanu środowiska:

1) zakazuje się realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie dopuszczalnych wielkości emisji oraz standardów jakości środowiska, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), w szczególności ustala się:

a) przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych w obszarze planu, będących źródłem emisji ponadnormatywnego hałasu w stosunku do terenów o których mowa w ust. 1, należy wykonać zabezpieczenia gwarantujące ograniczenie hałasu do dopuszczonego poziomu,

b) przy realizacji powierzchni szczelnych, generujących ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych o przekroczonych ilościach substancji zanieczyszczających, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.), należy wykonać zabezpieczenia lub stosować urządzenia podczyszczające, gwarantujące zredukowanie substancji zanieczyszczających do dopuszczonych poziomów, przed wprowadzeniem do ziemi i wód,

c) systemy grzewcze, wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i wody, muszą spełniać wymogi energetyczno - emisyjne, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska: z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) oraz z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, poz. 281), przy czym dopuszcza się indywidualne źródła ciepła przy stosowaniu proekologicznych wysokosprawnych źródeł energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji do powietrza;

2) ustala się ochronę próchniczej warstwy gleby, którą należy zdjąć w ramach prowadzonych robót budowlanych i po zakończeniu tych robót rozplantować w granicach danego terenu, działki budowlanej lub obszaru objętego inwestycją, przy czym dopuszcza się jej wykorzystanie w innych terenach i częściach miasta na potrzeby zieleni urządzonej i zieleni towarzyszącej funkcjom użytkowym lub terenów związanych z rekultywacją;

3) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów poprzez wykorzystanie indywidualnych systemów umożliwiających ich zatrzymanie w obrębie danego terenu, działki budowlanej lub obszaru objętego inwestycją, w celu ich użytkowego wykorzystania lub rozsączenia w gruncie, pod warunkiem że zmiana stanu wody na gruncie nie spowoduje szkody dla gruntów sąsiednich.

3. Ustala się następujące zasady postępowania z odpadami:

1) zgodnie z przepisami o odpadach, „Planem gospodarki odpadami dla miasta Częstochowy” oraz „Regulaminem utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy”;

2) zakaz składowania odpadów komunalnych i przemysłowych.

§ 8. 1. Linie zabudowy należy kształtować z uwzględnieniem zasięgu ograniczonego przez wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne, w tym nie bliżej niż:

1) w terenach 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN - 4m od linii rozgraniczającej tereny 1KDD, 2KDD, 3KDD, 1MWN, 2MWN, 1ZP i 2ZP, oraz 10m od linii rozgraniczającej teren 2KDZ;

2) w terenach 1MWN i 2MWN - 6m od linii rozgraniczającej tereny 1KDD, 2KDD, 3KDD, 2MN i 3MN oraz 10m od linii rozgraniczającej tereny wzdłuż granicy planu;

3) w terenie MWU - 6m od linii rozgraniczającej tereny 1KDD i 1KDZ oraz 10m od linii rozgraniczającej teren wzdłuż granicy planu;

4) w terenie U,ZP - 6m od linii rozgraniczającej tereny 1KDD i 2KDD, oraz 10m od linii rozgraniczającej teren 2KDZ.

2. Powierzchnie zabudowy należy kształtować z uwzględnieniem następujących ustaleń:

1) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN ustala się udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni pojedynczej działki przeznaczonej pod budynek jednorodzinny - nie większy niż 35%;

2) dla terenów 1MWN i 2MWN ustala się udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej i terenu - nie większy niż 40%;

3) dla terenu MWU ustala się udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej i terenu - nie większy niż 45%;

4) dla terenu U,ZP ustala się udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej i terenu - nie większy niż 40%;

5) dla terenów 1ZP, 2ZP i 3ZP nie określa się udziału powierzchni zabudowy.

3. Powierzchnie terenu biologicznie czynnego należy kształtować z uwzględnieniem następujących ustaleń:

1) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni pojedynczej działki przeznaczonej pod budynek jednorodzinny - nie mniejszy niż 40%;

2) dla terenów 1MWN i 2MWN ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej i terenu - nie mniejszy niż 35%;

3) dla terenu MWU ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej i terenu - nie mniejszy niż 25%;

4) dla terenu U,ZP ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej i terenu - nie mniejszy niż 40%;

5) dla terenów 1ZP, 2ZP i 3ZP ustala się udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni terenu - nie mniejszy niż 80%.

4. Gabaryty zabudowy należy kształtować z uwzględnieniem następujących ustaleń:

1) geometrię dachu:

a) dla terenu U,ZP - można kształtować w sposób dowolny pod warunkiem, iż w przypadku stosowania dachów spadzistych kąt nachylenia połaci dachowej nie będzie większy niż 40°;

b) dla pozostałych terenów należy kształtować w formie dachów płaskich lub dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci wynoszącym nie więcej niż 40°;

2) wysokość zabudowy:

a) dla terenu MWU – budynki mieszkalne do 4 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 16 m, budynki usługowe do 2 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 9 m;

b) dla terenów 1MWN i 2MWN – budynki mieszkalne wielorodzinne od 2 do 4 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 16 m, budynki mieszkalne jednorodzinne 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9 m; budynki gospodarcze, garaże i wiaty w zabudowie jednorodzinnej nie więcej niż 3,5m;

c) dla terenu U,ZP – budynki od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych i nie więcej niż 12 m, wiaty nie więcej niż 3,5m;

d) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN - budynki mieszkalne jednorodzinne 2 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 9 m; budynki gospodarcze, garaże i wiaty nie więcej niż 3,5 m;

e) dla terenów 1ZP, 2ZP i 3ZP nie określa się wysokości zabudowy.

§ 9. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, przy czym w przypadku wystąpienia procedury scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), dla terenów 1MN - 5MN, 1MWN, 2MWN, MWU i U,ZP, obowiązują następujące charakterystyczne parametry wydzielanych działek:

1) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN oraz 1MWN i 2MWN w przypadku budynków jednorodzinnych:

a) minimalna powierzchnia działki: 700 m² dla budynku wolno stojącego, 450 m² dla budynku w zabudowie bliźniaczej i 250 m² dla budynku w zabudowie szeregowej lub grupowej;

b) minimalna szerokość frontu działki: 20 m dla budynku wolno stojącego, 14 m dla budynku w zabudowie bliźniaczej i 8 m dla budynku w zabudowie szeregowej lub grupowej;

2) dla terenów MWU oraz 1MWN i 2MWN w przypadku budynków wielorodzinnych - powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1500 m²;

3) dla terenu U,ZP - powierzchnia działki budowlanej na potrzeby przeznaczenia podstawowego terenu nie mniejsza niż 2000 m²;

4) kąt położenia granic działki budowlanej w stosunku do pasa drogowego ustala się w przedziale od 70° do 110°;

2. W zakresie pozostałych terenów i rodzajów użytkowania, nie wymienionych w ust. 1, nie określa się wymogów w zakresie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku procedury scalenia i podziału nieruchomości.

§ 10. 1. Zakaz zabudowy, użytkowania terenu i realizacji inwestycji dotyczy:

1) handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego;

2) stacji paliw płynnych;

3) obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz baz i składów;

4) skupu i składowania oraz unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów i innych surowców wtórnych;

5) usługowego użytkowania, w zakresie terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 1MWN i 2MWN oraz MWU, w sposób powodujący pogorszenie warunków mieszkaniowych, w szczególności w zakresie:

a) emisji zanieczyszczeń, w tym drażniących zapachów i nadmiernego hałasu;

b) stałego parkowania samochodów dostawczych i ciężarowych w obrębie nieruchomości;

c) wykorzystywania dróg obsługujących tereny mieszkaniowe na cele parkingowe zaspokajające potrzeby działalności gospodarczej;

d) organizowania dostaw w sposób ograniczający swobodne korzystanie z dojazdu i parkingów przeznaczonych na potrzeby mieszkaniowe.

2. W zakresie infrastruktury technicznej zakaz realizacji inwestycji dotyczy:

1) instalacji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii, w formie wolno stojących masztów antenowych i słupów oraz konstrukcji umieszczonych na budynkach powyżej 2 m ponad wysokość budynku;

2) nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 110 kV i wyższym - za wyjątkiem terenów KDS i 3ZP;

3) nowych gazociągów podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia o średnicy nominalnej powyżej DN 300 oraz innych sieci przesyłowych, magistralnych o średnicach powyżej 600 mm - za wyjątkiem terenów KDS, 1KDZ, 2KDZ, 2ZP i 3ZP.

§ 11. 1. Układ komunikacyjny, zapewniający podstawową obsługę komunikacyjną terenów wyznaczonych w obszarze objętym planem, w powiązaniu z zewnętrznym układem komunikacyjnym złożonym z ulic: Bohaterów Katynia, Różanej, Majowej, Jagodowej i Poziomkowej, stanowią tereny dróg publicznych, zgodnie z zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu, o niżej określonych klasach technicznych i szerokościach w liniach rozgraniczających:

1) teren drogi publicznej klasy S „ekspresowa” oznaczony jako teren KDS, związany z planowanym przebiegiem obwodnicy południowej miasta o maksymalnej szerokości w granicach planu wynoszącej 40 m;

2) tereny dróg publicznych klasy Z „zbiorcza”, dotyczące istniejących przebiegów ulic:

a) Różanej – oznaczona jako teren 1KDZ o szerokości docelowej nie mniejszej niż 20 m, z czego w granicach planu wyznaczono teren o szerokości w przedziale od 16m do 8m, z uwzględnieniem narożnych ścięć zapewniających pola widoczności przy włączeniu do terenu drogi 2KDZ;

b) Bohaterów Katynia – oznaczona jako teren 2KDZ o szerokości nie mniejszej niż 20 m z uwzględnieniem poszerzenia w miejscu przecięcia z terenem drogi KDS;

3) tereny dróg publicznych klasy D „dojazdowa”, wyznaczonych w nawiązaniu do układu drogowego wynikającego z obsługi obszarów po wschodniej granicy planu:

a) przedłużenie ul. Poziomkowej z włączeniem do ul. Różanej – oznaczone jako teren 1KDD o szerokości 10m, z uwzględnieniem narożnych ścięć zapewniających pola widoczności przy załamaniu drogi i włączeniu do terenu drogi 1KDZ;

b) przedłużenie ul. Majowej z włączeniem do terenu drogi 1KDD – oznaczone jako teren 2KDD o szerokości 10m, z uwzględnieniem narożnych ścięć zapewniających pola widoczności przy załamaniu drogi i włączeniu do terenu drogi 1KDD;

c) przedłużenie ul. Jagodowej z włączeniem do terenu drogi 2KDD – oznaczone jako teren 3KDD o szerokości 10m, z uwzględnieniem narożnych ścięć zapewniających pola widoczności przy włączeniu do terenu drogi 2KDD.

2. Dla zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej wyznaczonych w planie terenów, ponad ustalenia określone w ust.1, dopuszcza się możliwość realizacji w każdym terenie dróg wewnętrznych i dojazdowych o minimalnych parametrach pasa drogowego:

1) dla terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 1MWN i 2MWN – szerokość nie mniejszą niż 6 m, a w przypadku drogi bez przejazdu należy przewidzieć plac do zawracania o powierzchni nie mniejszej niż 150 m²;

2) dla pozostałych terenów – szerokość nie mniejszą niż 8 m, a w przypadku drogi bez przejazdu należy przewidzieć plac do zawracania o powierzchni nie mniejszej niż 250 m².

3. W liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych oznaczonych symbolami KDS i 2KDZ, należy zapewnić przynajmniej po jednej stronie jezdni ścieżkę rowerową.

4. Dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgraniczających dróg miejsc parkingowych, za wyjątkiem terenów KDS i 2KDZ, pod warunkiem iż będą zapewnione podstawowe potrzeby związane z ruchem pieszym i rowerowym.

5. Liczbę miejsc parkingowych i/lub garażowych w obrębie działki budowlanej należy kształtować z uwzględnieniem minimalnego wskaźnika, określonego w zależności od rodzaju użytkowania, w następujący sposób:

1) budynek jednorodzinny: 1 miejsce dla budynku w zabudowie szeregowej i 2 miejsca na budynek innego typu;

2) budynek wielorodzinny, inne lokale mieszkalne: 1 miejsce na mieszkanie;

3) budynek zamieszkania zbiorowego: 1 miejsce na pomieszczenie przeznaczone do zakwaterowania i 1 miejsce na 2 pracowników;

4) biura, administracja, obsługa bankowa, pocztowa lub telekomunikacyjna oraz podobne funkcje o charakterze biurowym towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, w tym indywidualne kancelarie, gabinety, pracownie: 1 miejsce na 30m² powierzchni użytkowej dostępnej dla klientów i 1 miejsce na 2 pracowników;

5) ośrodki zdrowia, przychodnie, poradnie i inne usługi medyczne oraz gabinety kosmetyczne i odnowy biologicznej: 1 miejsce na 1 gabinet lekarski lub 1 stanowisko przeznaczone do obsługi klienta oraz 1 miejsce na 2 pracowników;

6) funkcje o charakterze społecznym, publicznym w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji, w tym: szkoła, przedszkole, biblioteka, domy i centra kultury i rekreacji, sale i boiska sportowe inne niekubaturowe budowle i urządzenia sportowe i rekreacyjne: 1 miejsce na 80 m² powierzchni użytkowej budynku i/lub powierzchni pola gry danego boiska albo obiektu sportowego w budynku lub poza nim, oraz 1 miejsce na 4 pracowników;

7) handel: 1 miejsce na 30 m² powierzchni sprzedażowej;

8) gastronomia, w szczególności: restauracje, kawiarnie, bary, puby itp.: 1 miejsce na 5m² powierzchni użytkowej dostępnej dla klientów lub 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne oraz 1 miejsce na 2 pracowników;

9) pozostałe wyżej nie wymienione budynki i lokale usługowe oraz działalności gospodarcze: 1 miejsce na 40m² powierzchni użytkowej i 1 miejsce na 2 pracowników.

6. W przypadku kilku rodzajów użytkowania, mieszczących się w jednym budynku lub występujących w obrębie jednej działki budowlanej, dopuszcza się bilansowanie potrzeb parkingowych w ramach zorganizowanego zespołu parkingowego lub garażowego obsługującego dany budynek lub działkę budowlaną.

7. Ustala się następujące zasady obsługi obszarów w zakresie infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i gaz należy zapewnić z istniejących, w obszarze planu oraz w otoczeniu, i przewidzianych do rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, sieci wodociągowych, elektroenergetycznych i gazowych;

2) zaopatrzenie w energię cieplną:

a) z istniejącej w obszarze planu oraz w otoczeniu i przewidzianej do rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, sieci ciepłowniczej lub z wykorzystaniem systemów opartych na: sieci gazowej, elektroenergetycznej albo źródłach energii odnawialnej, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 1;

b) dopuszcza się indywidualne źródła ciepła wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń i wody, przy uwzględnieniu ustaleń o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1c;

3) odprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków, poprzez system istniejącej, w obszarze planu oraz w otoczeniu, i przewidzianej do rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, kanalizacji sanitarnej;

4) odprowadzenie wód opadowych systemem istniejącej, w obszarze planu oraz w otoczeniu, i przewidzianej do rozbudowy, odpowiednio do potrzeb, kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 1b i 3, przy czym należy ograniczyć spływ wód opadowych z obszaru planu poza jego granicę w kierunku wschodnim, w szczególności poprzez wykonanie sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej wzdłuż wschodniej granicy planu przez tereny MWU, 1KDD, 1MWN, 3KDD, 2MWN, 2KDD, 2ZP i KDS, zbierającej wody prowadzone wzdłuż terenów dróg 1KDD - 3KDD i KDS oraz bezpośrednio z terenów MWU, 1MWN i 2MWN;

5) dla zapewnienia możliwości intensywnego czerpania wody do celów przeciwpożarowych, na sieciach wodociągowych o średnicy nominalnej DN 250 lub większej, powinny być instalowane hydranty nadziemne, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z późn. zm.), przy których należy przewidzieć stanowisko czerpania wody o wymiarach zapewniających swobodny dostęp do hydrantu.

8. W całym obszarze planu dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń i sieci technicznych oraz uzbrojenia terenu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, przy spełnieniu następujących warunków:

1) nowe sieci techniczne należy lokalizować w liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych lub w pasie drogi wewnętrznej, wraz z możliwością realizacji niezbędnych urządzeń zapewniających możliwość użytkowania danej sieci zgodnie z jej przeznaczeniem, pod warunkiem, iż nie będą one mieć formy budynku lub tymczasowego obiektu budowlanego;

2) w przypadku braku technicznych możliwości spełnienia wymogu o którym mowa w pkt 1, dopuszcza się lokalizację nowych sieci, urządzeń i obiektów technicznych, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz innych elementów uzbrojenia terenu (przyłączy), pomiędzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą dany teren lub wewnątrz danego terenu, przy uwzględnieniu:

a) możliwości realizacji ustalonego w planie przeznaczenia terenu wraz z jego zasadami zagospodarowania i kształtowania zabudowy;

b) warunków fizjograficznych oraz istniejącego użytkowania i zagospodarowania terenu;

3) dla lokalizacji w danym terenie obiektów technicznych w formie budynku obowiązują określone i wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy nieprzekraczalne;

4) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy należy realizować w sposób umożliwiający dostęp do istniejących sieci infrastruktury technicznej, w celu prowadzenia niezbędnych robót budowlanych, w tym związanych z utrzymaniem i naprawą, w szczególności poprzez realizację wzdłuż sieci chodników, zieleni, dróg, dojazdów, parkingów lub placów.

§ 12. W przypadku etapowej realizacji inwestycji, do czasu jej docelowego zakończenia, dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie części terenu nie wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem na parkingi, zieleń urządzoną lub niekubaturowe obiekty sportowe i rekreacyjne.

§ 13. Określa się, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych ustaleniami planu, stawkę procentową służącą do naliczenia jednorazowej opłaty pobieranej przez Prezydenta Miasta Częstochowy, w przypadku zbycia tej nieruchomości przez jej właściciela lub użytkownika wieczystego, w następujących wysokościach:

1) 30% - dla terenów 1MN - 5MN, 1MWN, 2MWN, MWU;

2) 15% - dla terenu U,ZP;

3) 5% - dla terenów 1ZP, 2ZP, 3ZP, KDS, 1KDZ, 2KDZ, 1KDD – 3KDD.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla wyodrębnionych terenów

§ 14. 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN są:

1) usługi, w formie lokali użytkowych stanowiących część budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

2) budynki gospodarcze, garaże i wiaty oraz urządzenia i obiekty rekreacyjno - wypoczynkowe, w tym przydomowe baseny, oczka wodne i małe boiska, jako towarzyszące zabudowie o której mowa w ust. 1;

3) zieleń urządzona, ozdobna i izolacyjna, wraz obiektami małej architektury, oraz ścieżki piesze i rowerowe.

3. Zasady zagospodarowania terenów 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN obejmują następujące ustalenia:

1) w zakresie budynków jednorodzinnych w formie zabudowy szeregowej i grupowej zakazuje się usługowego użytkowania części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby handlu, gastronomii oraz pomieszczeń związanych wykonywaniem pracy o charakterze wytwórczym i/lub naprawczym;

2) budynki gospodarcze, garaże i wiaty można lokalizować, w stosunku do drogi obsługującej daną działkę, nie bliżej niż ściana frontowa budynku mieszkalnego;

3) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną oraz w odległości 1,5m od tej granicy, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

§ 15. 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów 1MWN i 2MWN są zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i/lub jednorodzinna.

2. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów 1MWN i 2MWN są:

1) usługi, w formie lokali użytkowych stanowiących część budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

2) budynki gospodarcze, garaże i wiaty oraz urządzenia i obiekty rekreacyjne i wypoczynkowe, w tym przydomowe baseny - wyłącznie jako towarzyszące zabudowie jednorodzinnej;

3) zieleń urządzona, ozdobna i izolacyjna, wraz z obiektami małej architektury, w tym place gier i zabaw a także oczka wodne i małe boiska, oraz ścieżki piesze i rowerowe.

3. Zasady zagospodarowania terenów obejmują następujące ustalenia:

1) w zakresie budynków jednorodzinnych w formie zabudowy szeregowej i grupowej, zakazuje się usługowego użytkowania części budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby handlu, gastronomii oraz pomieszczeń związanych wykonywaniem pracy o charakterze rzemieślniczym, wytwórczym i/lub naprawczym;

2) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej:

a) zakazuje się realizacji budynków gospodarczych, garażowych i wiat,

b) pomieszczenia gospodarcze i garaże należy realizować w obrysie budynku mieszkalnego i/lub pod poziomem terenu;

3) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej budynki gospodarcze, garaże i wiaty można lokalizować, w stosunku do drogi obsługującej daną działkę, nie bliżej niż ściana frontowa budynku mieszkalnego;

4) dopuszcza się lokalizację budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną oraz w odległości 1,5m od tej granicy, wyłącznie dla zabudowy w formie bliźniaczej, szeregowej i grupowej, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

§ 16. 1. Przeznaczeniem podstawowym terenu MWU jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

2. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenu MWU są:

1) usługi, towarzyszące zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej w formie:

a) lokali użytkowych zajmujących wyłącznie parter budynku wielorodzinnego;

b) budynków użyteczności publicznej;

2) pomieszczenia związane z wykonywaniem pracy o charakterze rzemieślniczym, wytwórczym i/lub naprawczym jako towarzyszące budynkom i lokalom usługowym;

3) zieleń urządzona, ozdobna i izolacyjna, wraz z obiektami małej architektury, w tym place gier i zabaw a także oczka wodne i małe boiska, oraz ścieżki piesze i rowerowe.

3. Zasady zagospodarowania terenu MWU obejmują następujące ustalenia:

1) powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku usługowego nie może być większa niż 400m²;

2) powierzchni całkowita pomieszczenia związanego z wykonywaniem pracy o charakterze rzemieślniczym, wytwórczym i/lub naprawczym nie może być większa niż 30m²;

3) zakazuje się lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną oraz w odległości 1,5m od tej granicy;

4) zakazuje się realizacji budynków gospodarczych, magazynowych, garaży i wiat;

5) pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i garaże należy realizować w obrysie budynku mieszkalnego, usługowego i/lub pod poziomem terenu.

§ 17. 1. Przeznaczeniem podstawowym terenu U,ZP są:

1) usługi realizowane w formie budynków i lokali użyteczności publicznej na potrzeby: kultury, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, z możliwością wyboru i łączenia funkcji;

2) budynki zamieszkania zbiorowego w postaci: domu rencistów, emerytów, spokojnej starości;

3) zieleń urządzona w formie parku wraz z urządzeniami rekreacyjno - wypoczynkowymi i obiektami małej architektury, w tym place gier i zabaw dla dzieci, oczka wodne oraz ścieżki piesze i rowerowe;

2. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenu U,ZP są:

1) lokale użytkowe wykorzystywane na potrzeby biur, handlu i gastronomii o powierzchni całkowitej nie większej niż 40% powierzchni całkowitej obiektu związanego z przeznaczeniem podstawowym terenu;

2) ogródki gastronomiczne, niekubaturowe obiekty sportowe, rekreacyjne i kulturalne oraz wiaty;

3. Zasady zagospodarowania terenu U,ZP obejmują następujące ustalenia:

1) każdorazowo w zakresie podstawowego przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy zagospodarować część terenu jako zieleń urządzoną w formie ogólnodostępnego parku o powierzchni nie mniejszej niż 35% powierzchni terenu;

2) zakazuje się lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną oraz w odległości 1,5m od tej granicy;

3) zakazuje się realizacji budynków gospodarczych, magazynowych i garaży;

4) pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i garaże należy realizować w obrysie budynku usługowego, zamieszkania zbiorowego i/lub pod poziomem terenu;

§ 18. 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów 1ZP, 2ZP i 3ZP jest zieleń urządzona, ozdobna i izolacyjna, wraz z obiektami małej architektury, oraz ścieżki piesze i rowerowe.

2. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów 1ZP, 2ZP i 3ZP są urządzenia służące bezpieczeństwu publicznemu i ochronie środowiska.

3. Zasady zagospodarowania terenów 1ZP, 2ZP i 3ZP obejmują następujące ustalenia:

1) w terenach 1ZP i 2ZP należy zapewnić połączenie ścieżką pieszą i rowerową pomiędzy terenami dróg KDS i 2KDZ a terenem drogi 2KDD;

2) w terenie 2ZP przy zagospodarowanie terenu i realizacji obiektów dopuszczonych zgodnie z przeznaczeniem należy uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z późn. zm.), dotyczące przebiegu istniejącego gazociągu o średnicy nominalnej DN 500 wraz z obowiązującą strefą kontrolowaną.

§ 19. 1. Przeznaczeniem podstawowym terenów KDS, 1KDZ, 2KDZ, 1KDD - 3KDD są drogi i ulice wraz z elementami, urządzeniami i budowlami z nimi związanymi w zakresie obsługi uczestników ruchu i organizacji ruchu, w tym ruchu pieszego i rowerowego;

2. Przeznaczeniem dopuszczalnym terenów KDS, 1KDZ, 2KDZ, 1KDD - 3KDD są:

1) zieleń urządzona, ozdobna i izolacyjna oraz obiekty małej architektury,

2) ogólnodostępne miejsca parkingowe za wyjątkiem terenów KDS i 2KDZ,

3) urządzenia służące bezpieczeństwu publicznemu i ochronie środowiska.

3. Zasady zagospodarowania terenów KDS, 1KDZ, 2KDZ, 1KDD - 3KDD obejmują następujące ustalenia:

1) przeznaczenie dopuszczalne nie może ograniczać przebudowy i rozbudowy wszystkich elementów danej drogi zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, przy uwzględnieniu szerokości i klasy technicznej drogi;

2) w terenach dróg KDS, 1KDZ i 2KDZ należy wykonać pasy zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 3m zlokalizowane jednostronnie lub dwustronne;

3) w terenie drogi KDS przy zagospodarowanie terenu i realizacji obiektów dopuszczonych zgodnie z przeznaczeniem należy uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055, z późn. zm.), dotyczące przebiegu istniejącego gazociągu o średnicy nominalnej DN 500 wraz z obowiązującą strefą kontrolowaną.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 21. Prezydent Miasta Częstochowy zapewni:

1) udostępnienie zainteresowanym wglądu do planu i udzielanie odpowiednich informacji;

2) podanie do publicznej wiadomości treści uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy.

§ 22. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/XI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.png

Rysunek Planu - ZałNr1 UchNr160XI2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 160/XI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

160 11zal.2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 160/XI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

160 11zal.3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 160/XI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3a.pdf

160 11zal.do zal.3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 160/XI/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

160 11zal.4

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »