| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OKA-4210-53(4)/2011/168/IX/PS/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 4 października 2011r.

umarzająca postępowanie w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) w związku art. 30 ust. 1 i art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170 poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011 r. Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789 i Nr 205, poz. 1208)

umarzam

postępowanie administracyjne w sprawie wniosku z dnia 10 sierpnia 2011 r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011 r., nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia z dnia 21 stycznia 2011 r., nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej taryfę dla ciepła na okres do dnia 31 marca 2013 r.

W dniu 10 sierpnia 2011 r.do Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. o zatwierdzenie zmiany ww. taryfy dla ciepła (uzupełniony w dniu 26 sierpnia 2011 r.).

Następnie, jak wynika z załączonego w poczet materiału dowodowego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Tauron Ciepło Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach według stanu na dzień 2 września 2011 r., nastąpiło - w trybie art. 492 §1 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), tj. w drodze przejęcia - połączenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. (jako spółki przejmowanej) przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (jako spółki przejmującej) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Uchwały o połączeniu zostały powzięte przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice Spółka Akcyjna w dniu 31.05.2011 r. (spółka przejmująca) oraz przez nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna w dniu 31.05.2011 r. (spółka przejmowana).

Zaistnienie powyższego faktu spowodowało, że w niniejszej sprawie wystąpiła bezwzględna przesłanka do umorzenia postępowania administracyjnego - jako bezprzedmiotowego - na podstawie art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że w przypadku, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Przesłanką umorzenia postępowania w świetle powołanego art. 105 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego jest bezprzedmiotowość postepowania "z jakiejkolwiek przyczyny", czyli z każdej przyczyny powodującej brak jednego z elementów materialnego stosunku prawnego w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub przedmiotowej. Sytuacja taka ma właśnie miejsce w przedmiotowej sprawie, z uwagi na fakt zaistniałych zmian tj. połączenia spółek. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.POUCZENIE

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.

DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

Otrzymuje:

1)Tauron Ciepło S.A.

ul. Grażyńskiego 49, 40-126 Katowice

2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

3)Małopolski Urząd Wojewódzki - do publikacji;

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »