| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznym placówkom na terenie Powiatu Żywieckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 , art. 40,42,43 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /t.j.Dz.U. z 2001 r. nr 142,poz.1592 z późn.zm./, art. 90 ust.ust.1a, 2, 2a, 3, 3a, 3c-3g, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t.j.Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm./

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznym placówkom oraz tryb i zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania - zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały .

§ 2.

Wysokość dotacji dla podmiotów wymienionych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty :

1) Art. 90 ust. 1a odpowiada kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat na dany rok budżetowy , pod warunkiem że osoba prowadząca ośrodek lub poradnię przedstawi organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci , które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju , nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji ;

2) Art. 90 ust. 2a odpowiada kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat na dany rok budżetowy, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji ;

3) Art. 90 ust. 3 wynosi 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych prowadzonych przez powiat tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji . W przypadku braku na terenie Powiatu Żywieckiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju ;

4) Art. 90 ust,3a odpowiada kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat na dany rok budżetowy, pod warunkiem że osoba prowadząca placówkę przedstawi organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę wychowanków, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji .

§ 3.

Tracą moc uchwały:

- nr XLI/367/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 stycznia 2010r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznym placówkom na terenie Powiatu Żywieckiego,

- nr XLIII/403/2010 z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/367/2010 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznym placówkom na terenie Powiatu Żywieckiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/97/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 26 września 2011 r.

Tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom posiadającym uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznym placówkom na terenie powiatu żywieckiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania .

§ 1.

Niniejsze zasady regulują tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późnzm./ oraz tryb i zakres kontroli prawidłowego ich wykorzystania .

§ 2.

Dotacje, o których mowa w § 1 przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, w tym z profilaktyką społeczną .

§ 3.

1) Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej i fizycznej prowadzącej niepubliczną szkołę posiadającą wpis do ewidencji i uprawnienia szkoły publicznej lub niepubliczną placówkę oświatową posiadającą wpis do właściwej ewidencji.

2) Wniosek należy złożyć organowi dotującemu nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z podaniem planowanej liczby uczniów, która winna być zgodna z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej.

3) Wniosek przedstawiony winien być na formularzu określonym przez organ dotujący, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dotację przekazuje się do 25-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc , na konto wskazane we wniosku o udzielenie dotacji.

§ 5.

1) Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w § 3 sporządza na specjalnym formularzu /zał. nr 3/ i przekazuje organowi dotującemu nie później niż w ciągu 14 dni po upływie każdego m-ca - rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do końca miesiąca sprawozdawczego oraz odrębnie za dany m-c sprawozdawczy , odrębnie dla każdego rozdziału klasyfikacji budżetowej , z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów /wychowanków/ danego typu placówki oraz celu wykorzystania dotacji . Informacja ta stanowi podstawę naliczenia raty dotacji przekazywanej na następny miesiąc roku budżetowego .

2) Wysokość wypłacanej raty miesięcznej dotacji , uwzględniającą rzeczywistą liczbę uczniów dotowanej szkoły , placówki lub ośrodka oraz uwzględniającą mającą miejsce w trakcie roku zmianę podstawy obliczania dotacji , korygowana będzie co miesiąc z uwzględnieniem danych z informacji , o której mowa w punkcie 1 oraz z uwzględnieniem zweryfikowanej podstawy ustalania dotacji .

3) Ostateczne rozliczenie dotacji przekazanej za okres roku budżetowego przez Powiat Żywiecki dokonywane będzie przez Zarząd Powiatu Żywieckiego w oparciu o informacje urzędowe oraz dane określone w § 5 pkt 1 , w terminie do dnia 20 stycznia roku następnego , o czym zawiadamia się pisemnie osobę prowadzącą szkołę , placówkę lub ośrodek .

4) Ustalona kwota zobowiązania Powiatu Żywieckiego z tytułu wyrównania dotacji należnej za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły , placówki lub ośrodka w terminie do ostatniego dnia stycznia następnego roku budżetowego .

5) Ustalona i stanowiąca należność Powiatu Żywieckiego kwota zwrotu z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych , zgodnie z art. 251 ust. 5 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , podlega niezwłocznemu wpłaceniu przez osobę prowadzącą szkołę, placówkę lub ośrodek na rachunek Powiatu Żywieckiego wskazany w piśmie o którym mowa w ust. 3.

§ 6.

Rozliczenie dotacji rocznej nie pozbawia Powiatu Żywieckiego możliwości żądania zwrotu dotacji i odsetek liczonych jak dla zaległości podatkowej , na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w razie późniejszego stwierdzenia nieprawidłowości związanych z pobraniem lub wykorzystaniem dotacji .

§ 7.

1) Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

2) Kontrola prowadzona jest na podstawie analizy dokumentacji organizacyjnej , finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania świadczących o celowości wykorzystania dotacji - dostarczonych do wglądu , na wniosek organu udzielającego dotację, lub kontrola prowadzona będzie w siedzibie szkoły , placówki lub ośrodka, przez Zespół Kontroli Starostwa Powiatowego w Żywcu , każdorazowo poprzedzona pisemnym zawiadomieniem o jej terminie .

3) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotacja pobrana nienależnie , w nadmiernej wysokości lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z odsetkami , jak dla zaległości podatkowych , zgodnie z art. 251i oraz art. 252 ustawy o finansach publicznych. Odsetki nalicza się od dnia doręczenia organowi prowadzącemu informacji o stwierdzeniu nieprawidłowości

§ 8.

1) W przypadku naruszenia przez osobę dotowaną postanowień § 3 pkt 2-3 dotacja nie zostanie przyznana.

2) W przypadku naruszenia postanowień § 5 ust. 1 dotacja zostanie wstrzymana w trybie natychmiastowym.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/97/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 26 września 2011 r.

………………………………………………

(pieczęć nagłówkowa)Wniosek o udzielenie dotacji na rok ……………Organ prowadzący szkołę/placówkę

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Nazwa szkoły/placówki

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Adres szkoły/placówki

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z dnia ………………………

.....................................................................................................................

nr

………………………………………………………………………………………………………………..


Decyzja w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej z dnia ………………

……………………………………………………………………………………………………………….

nr

………………………………………………………………………………………………………………..


Planowana liczba uczniów/wychowanków w roku …………………………………

wynosi ……………………………………………………………………………………………………

i jest zgodna z liczbą podaną w Systemie Informacji Oświatowej


Nazwa i numer konta bankowego ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..


Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/97/2011
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 26 września 2011 r.

L.p.

Wyszczególnienie

Za miesiąc sprawozdawczy

Narastająco
od stycznia do końca miesiąca sprawozdawczego

1

Otrzymana dotacja ogółem

Z tego przeznaczono na :
- wynagrodzenia osobowe

- pochodne od wynagrodzeń osobowych /składka ZUS i FP/

- podróże służbowe

- materiały i przedmioty nietrwałe
/wymienić/ ………………………………

- usługi materialne /wymienić/
………………………………………………..

- usługi niematerialne /wymienić/
………………………………………………..

- pomoce naukowe

- stypendia

- energia elektryczna i cieplna

- woda

- inne wydatki pozapłacowe
/wymienić/ ……………………………..

2

- liczba uczniów / wychowanków

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

- ………… …………………………….……………..

Imię i nazwisko sporządzającego sprawozdanie

..............................................

podpis i pieczątka zatwierdzającego

……………………………………

miejscowość, data

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Jaśkowiak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »