| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1 art.18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust.1 art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 164 ust. 5 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z późń. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rudziniec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Spółka wodna może uzyskać z budżetu gminy pomoc finansową na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, realizowanych na terenie Gminy Rudziniec.

2. Poprzez bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych rozumie się konserwację oraz remont urządzeń melioracji wodnej szczegółowej w celu zachowania ich funkcji polegającym na wykaszaniu, wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów, karczowaniu lub wycięciu drzew i krzewów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów.

3. W roku wejścia w życie niniejszej uchwały udziela się pomocy finansowej w wysokości 100 % kosztów realizacji zadania, a od 2012 roku udzielona pomoc finansowa nie może przekroczyć 90% kosztów realizacji zadania objętego wnioskiem.

4. Pomoc finansowa udzielana jest spółkom wodnym w formie dotacji celowej i pochodzi z budżetu gminy.

5. Łączna kwota środków przeznaczonych na pomoc finansową o której mowa w pkt 1 jest określana w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

6. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku w którym dotacja ma być udzielona.

7. Pomoc finansowa o której mowa w pkt 1 przekazana zostanie na rachunek bankowy spółki wodnej na zasadzie refinansowania.

§ 2. 1. Przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w § 1 pkt. 1 następuje na podstawie pisemnego wniosku spółki wodnej.

2. Wniosek o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać:

a) pełną nazwę wnioskodawcy,

b) adres wnioskodawcy,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) numer rachunku bankowego wnioskodawcy,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy,

f) wysokość wnioskowanej dotacji,

g) opis i zakres zadania/ zadań,

h) termin i miejsce realizacji zadania/ zadań,

i) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania,

j) podpisy osób uprawnionych do składnia oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

4. Do wniosku należy dołączyć:

a) aktualny dokument rejestrowy,

b) statut wnioskodawcy

5. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Rudziniec w trakcie roku budżetowego w którym dotacja ma być udzielona jednak nie później niż do dnia 15 listopada danego roku budżetowego.

6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku Wójt Gminy Rudziniec wzywa wnioskodawcę w wyznaczonym terminie do ich usunięcia lub do uzupełnienia wniosku.

7. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte we wskazanym terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

§ 3. 1. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje Wójt Gminy Rudziniec z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) stanu urządzeń wodnych,

b) posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy na realizację zadań określonych niniejszą uchwałą.

2. Wójt Gminy Rudziniec:

- w przypadku nie udzielenia dotacji informuje o tym fakcie pisemnie wnioskodawcę,

- w przypadku udzielenia dotacji wzywa wnioskodawcę do zawarcia stosownej umowy.

3. Umowa o udzielenie dotacji określa w szczególności :

a) opis i zakres zadania/zadań na jaki dotacja została przyznana,

b) termin i miejsce realizacji zadania/zadań,

c) wysokość dotacji na zadania/zadanie,

d) termin i formę przekazania dotacji,

e) termin wykorzystania dotacji,

f) tryb kontroli wykonywania zadania,

g) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,

h) numer rachunku bankowego na który Gmina przekaże dotację.

§ 4. 1. Udzielona z budżetu Gminy dotacja podlega rozliczeniu finansowemu.

2. Szczegółowy sposób rozliczenia dotacji określony zostanie w umowie, o której mowa w § 3 pkt 3 niniejszej uchwały.

3. Dotacja udzielona z budżetu Gminy Rudziniec pobrana nienależnie lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w Ustawie o finansach publicznych.

§ 5. 1. Gmina przeprowadza bieżącą kontrolę merytoryczną i finansową wykonania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w dokumentację związaną z realizacją zadania.

2. Zakres kontroli obejmuje:

a) wykonanie zadania zgodnie z zawartą umową,

b) udokumentowanie realizowanego zadania,

3. Szczegółowy sposób kontroli wykonywania zleconego zadania zostanie określony w umowie o której mowa w § 3 pkt 3 niniejszej uchwały.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 6. Przepisy niniejszej uchwały mają odpowiednie zastosowanie do związków spółek wodnych realizujących zadania określone w § 1 ust 1 i 2 na terenie gminy Rudziniec.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

Załącznik do Uchwały Nr X/107/2011
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »