| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ), Rada Miejska w Toszku po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala:

§ 1. 1. Świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Toszek w zakresie zapewnienia nauczania, wychowania i opieki realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez oddziały w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 są odpłatne.

2. Odpłatność za pobyt dzieci w oddziale obejmuje opłatę za nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie.

3. Opłata za świadczenia w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmujące zajęcia wymienione w ust 2 wynosi: 1,50 zlotych za jedną godzinę zajęć.

4. Opłatę, o ktorej mowa w ust 3 wnosi się do 15 - go każdego miesiąca.

5. W okresie zatwierdzonej przerwy wakacyjnej opłaty nie pobiera się.

§ 3. 1. Szczegółowy zakres realizowanych przez oddział świadczeń, o których mowa w § 2 ust 2 oraz zasady odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem szkoły a rodzicem / prawnym opiekunem / dziecka.

2. W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z podpisaną umową, o ktorej mowa w ust. 1, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu wynosi: 4 złote.

§ 4. 1. W przypadku korzystania ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust 2 przez:

- dwoje dzieci z jedenej rodziny, opłata wynosi 50% stawki określonej w § 2 ust 3 za drugie dziecko;

- trzecie i kolejne dziecko - korzysta ze świadczeń nieodpłatnie.

2. Dyrektor szkoły zwalnia z opłaty za świadczenia odpłatne w przypadku, gdy rodzice lub prawni opiekunowie dziecka korzystają z pomocy społecznej lub znajdują sie w trudnej sytuacji materialnej.

3. Zwolnień dokonuje się na podstawie wniosków rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 5. Tracą moc: Uchwała Nr XVIII/199/08 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek, oraz Uchwała Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia odpłatnosci za świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 7. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »