| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 80 ust. 4, art 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),

2)wydatkach bieżących – należy przez to rozumieć wydatki ponoszone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie budynku i zabezpieczenie procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Podstawa obliczania dotacji

§ 3.

1. Z budżetu Wodzisławia Śląskiego udziela się dotacji dla:

1)niepublicznych przedszkoli – na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Wodzisław Śląski. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Wodzisławia Śląskiego, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

2)niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego - na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu miasta w wysokości 40% ustalonych wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Wodzisław Śląski. Jeżeli do niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Wodzisławia Śląskiego, koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

3)szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w wysokości równej przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Wodzisław Śląski,

4)niepublicznych przedszkoli, szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości takiej, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Wodzisław Śląski,

5)publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne - na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Wodzisław Śląski. Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Wodzisławia Śląskiego, to koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

6)publicznych innych form wychowania przedszkolnego - na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości 50% ustalonych wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez miasto, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Wodzisław Śląski. Jeżeli do publicznej formy wychowania przedszkolnego, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Miasta Wodzisławia Śląskiego, to koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń,

7)publicznych szkół prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne - na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Wodzisław Śląski,

8)publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości takiej, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Wodzisław Śląski.

Tryb udzielania dotacji

§ 4.

1. Dotacji udziela się na wniosek organu prowadzącego przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, złożonego do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1)nazwę i adres organu prowadzącego,

2)pełną nazwę i adres szkoły,

3)typ jednostki,

4)NIP i regon jednostki,

5)numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych lub zezwolenia na założenia szkoły publicznej,

6)datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

7)numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być przekazywana dotacja,

8)planowaną liczbę uczniów w okresach:

a) od stycznia do sierpnia,

b) od września do grudnia,

9)pieczęć organu prowadzącego szkołę,

10)podpis organu prowadzącego szkołę.

3. W przypadku przedszkoli i inych form wychowania przedszkolnego :

1)do wniosku należy dołączyć imienne wykazy uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin zawierające:

a) imię i nazwisko ucznia,

b) aktualny adres zamieszkania,

c) datę przyjęcia do przedszkola,

d) informację o przewidywanym okresie uczęszczania.

2)w przypadku przyjęcia do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego po dniu 30 września ucznia zamieszkałego na terenie innej gminy oraz każdorazowej zmiany miejsca zamieszkania któregoś z uczniów należy w ciągu 14 dni powiadomić o tym organ dotujący.

4. Organ prowadzący, mający zamiar rozpocząć działalność prowadzenia szkoły w roku następnym i będący w trakcie zakładania szkoły, zamiast wniosku o udzielenie dotacji, może złożyć informację o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego udzielenie dotacji.

5. Dotacja będzie przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

6. Dotacje, o których mowa w § 3 są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły.

7. Do 10 dnia każdego miesiąca organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego informację o faktycznej liczbie uczniów, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Kwota dotacji na pierwszy miesiąc roku udzielania dotacji ustalana jest na podstawie informacji o przewidywanej ilości uczniów na ten miesiąc zawartej we wniosku § 4 ust. 1 – 3, a dla jednostek dotowanych w roku poprzednim, na podstawie informacji za grudzień roku poprzedniego składanej na zasadach i w formie określonej w ust. 7.

9. Kwota dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji organu prowadzącego przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę o faktycznej liczbie uczniów składanej Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego, zgodnie z ust. 7.

10. W przypadku, gdy faktyczna liczba uczniów uczęszczających do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły w miesiącu dotowanym odbiega od danych przyjętych dla wyliczenia dotacji miesięcznej, o której mowa w ust. 8 i ust. 9, kwota dotacji na miesiąc następny obejmuje odpowiednio potrącenie lub dopłatę różnicy za miesiąc poprzedni.

11. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczenia dotacji dla przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego dokonuje weryfikacji kwoty dotacji i odpowiednio,o ustaloną różnicę, zwiększa lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku kalendarzowego. O weryfikacji kwoty dotacji należnej na ucznia, Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego informuje pisemnie organ prowadzący do końca miesiąca, w którym dokonano takiej weryfikacji.

Tryb rozliczenia dotacji

§ 5.

1. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę sporządza roczne rozliczenie otrzymanej dotacji i przedkłada Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości lub nienależna podlega zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych w terminie do 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji. Odsetki nalicza się od dnia:

1)przekazania z budżetu Miasta Wodzisławia Śląskiego dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

2)stwierdzenia nieprawidłowości naliczenia lub nienależnego pobrania dotacji.

Tryb i zakres kontroli

§ 6.

1. Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom.

2. W celu dokonania kontroli, o której mowa w ust. 1 osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego dokonują przeglądu dokumentacji w zakresie:

1)sposobu wykorzystania dotacji,

2)zgodności liczby uczniów wykazanych w informacjach ze stanem faktycznym,

3)wiarygodności informacji przedstawianych w dokumentach składanych do Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.

3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

4. Organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę zobowiązany jest do udostępnienia dokumentacji, o której mowa w ust. 2.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr XXXII/364/01 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad udzielania dotacji publicznym szkołom podstawowym i gimnazjom, działającym na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, dla których organem prowadzącym jest osoba fizyczna lub osoba prawna, inna niż jednostka samorządu terytorialnego.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »