| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Wójta Gminy Lubomia

z dnia 21 marca 2011r.

z wykonania budżetu za 2010 rok

- po stronie dochodów 37 998 344,84 zł

- po stronie wydatków 42 751 853,84 zł

W toku wykonania budżetu w wyniku dokonanych zmian w ciągu roku plan

- po stronie dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 19 120 378,20 zł

- po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 17 907 544,39 zł i na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił :

- po stronie dochodów 18 877 966,64 zł

- po stronie wydatków 24 844 309,45 zł

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie gminy . Zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli .

Organ zmieniający

Data zmiany

Dochody

Wydatki

I. Uchwały Rady Gminy

- 20 522 015,88

- 19 309 182,07

1. Uchwała Nr XLIX/303/2010

26.03.2010

2 340 936,00
-17 205,00

3 831 000,00
-414 715,30

2. Uchwała Nr L/316/2010

29.04.2010

66 567,11

910 567,11
-844 000,00

3. Uchwała Nr LI/324/2010

30.06.2010

71 763,09
-15 670 445,11

186 804,59
-15 635 908,50

4. Uchwała Nr LII/337/2010

02.08.2010

107 672,00
- 1 231 519,00

550 892,00
- 1 674 739,00

5. Uchwała Nr LIII/342/2010

25.08.2010

18 655,74

284 255,74
-265 600,00

6. Uchwała Nr LIV/344/2010

13.08.2010

1 416 113,45
- 205 611,45

1 736 502,00
- 526 000,00

7. Uchwała Nr LV/349/2010

15.10.2010

20 000,00

71 000,00
- 51 000,00

8. Uchwała Nr LVI/355/2010

10.11.2010

58 490,00
- 7 024 572,80

344 595,09
- 7 339 975,80

9. Uchwała Nr II/4/2010

10.12.2010

145 130,00
- 617 990,00

35 740,00
- 508 600,00

II. Zarządzenia Wójta

1 401 637,68

1 401 637,68

Zarządzenie Nr 0151/14/2010

26.02.2010

17 889,00

38 995,00
-21 106,00

2.Zarządzenie Nr 0151/29/2010

31.03.2010

-

29 091,31
-29 091,31

3.Zarządzenie Nr 0151/36/2010

15.04.2010

7 661,00

16 170,00
-8 509,00

4. Zarządzenie Nr 0151/44/2010

30.04.2010

28 470,00

64 333,00
-35 863,00

5.Zarządzenie Nr 0151/56/2010

26.05.2010

982 898,87

1 031 593,87
-48 695,00

6.Zarządzenie Nr 0151/68/2010

18.06.2010

5 985,00

36 158,00
-30 173,00

7.Zarządzenie Nr 0151/73/2010

30.06.2010

5 985,00

-65 379,00
-59 394,00

8.Zarządzenie Nr 0151/84/2010

22.07.2010

7 858,00
- 45 875,00

-46 195,00 8 178,00

9.Zarządzenie Nr 0151/88/2010

30.07.2010

7 240,00

14 959,57
-7 719,57

10. Zarządzenie Nr 0151/94/2010

06.08.2010

3 721,00

-385 541,53
389 262,53

11. Zarządzenie Nr 0151/105/2010

26.08.2010

89 823,00

-62 900,00
152 723,00

12. Zarządzenie Nr 0151/107/2010

31.08.2010

2 444,00

10 752,00
13 196,00

13. Zarządzenie Nr 0151/119/2010

14.09.2010

1 836,00

-21 744,00
23 580,00

14. Zarządzenie Nr 0151/126/2010

30.09.2010

-695,00
95 973,00

-14 902,91
110 180,91

15. Zarządzenie Nr 0151/133/2010

29.10.2010

-731 809,00
801 039,00

-60 429,00
129 659,00

16. Zarządzenie Nr 0151/137/2010

15.11.2010

-145 130,00
188 722,81

-24 921,00
68 513,81

17. Zarządzenie Nr 0151/142/2010

30.11.2010

-50,00
68 612,00

-19 915,38
88 477,38

18. Zarządzenie Nr 0151/148/2010

13.12.2010

- 4 000,00
12 783,00

- 8 732,93
17 515,93

19. Zarządzenie Nr 0151/156/2010

23.12.2010

256,00

-55 494,38
55 750,38

20. Zarządzenie Nr 0151/161/2010

31.12.2010

-

-1 704,31
1 704,31

O G Ó Ł E M ( I+ II )

-19 120 378,20

-17 907 544,39

Plan rezerwy budżetowej na początku 2010 wynosił 50 000 zł . Uchwałą Rady Gminy Nr L/316/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r. zwiększono plan rezerwy o 50 000 zł . Zarządzeniem Nr 0151/24/2010 z dnia 23.03.2010r. rozdysponowałem rezerwę w wysokości 26 275 zł, zarządzeniem Nr 0151/45/2010 z dnia 30.04.2010 w wysokości 35 530 zł oraz zarządzeniem Nr 0151/57/2010 z dnia 26.05.2010 w wysokości 38 195 zł.
W 2010 roku rozdysponowałem rezerwę w następujących działach :

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa 5 000 zł

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000 zł

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie 37 530 zł

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 6 275 zł

- w dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport 26 195 zł

W 2010 roku gmina otrzymała dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 7 628,25 zł (utylizacja azbestu). Dotacje udzielone przez gminę dla jednostek sektora finansów publicznych wynosiły 2 245 954,98 zł a dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych 166 000,00 zł. Zestawienie kwot dotacji otrzymanych i udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 5.

Część I.
Dochody

Po przeanalizowaniu realizacji dochodów za rok 2010 stwierdza się, że uchwalony plan dochodów po zmianach w kwocie 18 877 966,64 zł został wykonany w kwocie 17 919 773,52 zł tj. 94,9 %. Niedobór w stosunku do idealnego wskaźnika realizacji wynosi 958 193,12 zł. Dochody bieżące wykonano w wysokości 17 377 534,68 zł tj.92,05 % , dochody majątkowe w wysokości 542 238,84 zł tj. 2,87 % do dochodów ogółem .

W strukturze osiągniętych dochodów :

- dochody własne tj. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych , dochody z mienia komunalnego (najem ,dzierżawa), ze sprzedaży majątku, darowizn, stanowiły kwotę 7 696 500,32 zł tj. 42,95 %

- dotacje celowe ,to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele, między innymi :

- na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

- zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej

Wykonanie wynosi 3 673 274,97 zł tj. 20,50 % w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 2 259 542,75 zł tj. 12,61 % (załącznik Nr 4) - dotacje na realizację własnych zadań bieżących 1 406 103,97 zł (załącznik Nr 4)

- dotacja z powiatu (azbest) – 7.628,25 zł

- subwencja ogólna z budżetu państwa składa się z części wyrównawczej i oświatowej 5 858 289,00 zł tj. 32,69 %

- środki z innych źródeł między innymi z RZGW oraz PFRON 349 129,39 tj. 1,95 %

- środki pochodzące z budżetu UE 342 579,84 tj.1,91 %

Wśród dochodów własnych najistotniejsze pozycje to :
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 520 246,34 zł tj. 19,64 % ogółu wykonanych dochodów gminy.
- podatek od nieruchomości 2 488 355,19 zł tj. 13,89 % ogółu dochodów

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą na dzień 31 grudnia 2010 r . 421 007,36 zł z tego :
- w podatku od nieruchomości - 356 016,36 zł
- w podatku od środków transportowych - 64 991,00 zł

Skutki udzielonych ulg obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 86 444,47 zł z tego:
- w podatku od środków transportowych - 4 928,00 zł
- w podatku od nieruchomości - 80 833,23 zł
- w podatku rolnym - 683,24 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą - 22 199,00 zł z tego :
- w podatku od nieruchomości - 18 014,02 zł
- w podatku rolnym - 4 184,98 zł

Za rok 2010 należności wymagalne wynoszą 592 792,71 zł w tym z tytułu dostaw towarów i usług 112 773,26 zł . W ważniejszych wymienionych źródłach dochodów wykonanie odbiega od idealnego wskaźnika realizacji :

Dochody ze zbycia praw majątkowych
Plan w kwocie 200 000,00 zł wykonanie wynosi 81 125 zł tj.40,6% - dochody pozyskane ze sprzedaży majątku , brak realizacji w stosunku do planu.

Podatek rolny od osób fizycznych
Na plan 260 000,00 zł wykonanie wynosi 164 472,56 zł tj. 63,3 %. Niskie wykonanie podyktowane jest mniejszą stawką tego podatku w 2010r.

Podatek od spadków i darowizn
Na plan 135 000,00 zł wykonanie wynosi 68 290 zł tj. 50,6%. Wykonanie uzależnione jest od ilości toczących się spraw spadkowych .

Wpływy z innych lokalnych opłat ( opłata planistyczna )
Na plan 70 000,00 zł wykonanie wynosiło 19 335,00 zł t,j 27,6%.Niewykonanie podyktowane jest zawyżonym planem w stosunku do pozyskanych opłat ( darowizny nie podlegały opłacie).

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Na plan 83 972,00 zł wykonanie wynosiło 13 972,00 zł tj.16,6 %.Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zlecenia płatności Instytucji Pośredniczącej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst ( azbest)
Na plan 12 816,00 zł wykonanie wynosi 7 628,25 zł tj. 59,5 %. Niskie wykonanie spowodowane jest rezygnacją mieszkańców z dofinansowania .

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Plan w kwocie 719 488,36 zł ,w tym :
– środki pozyskane z RZGW na sfinansowanie zadania „ Budowa świetlicy w sołectwie Grabówka” w kwocie 366 982,36 Brak wykonania dochodów ,
- w kwocie 352 506,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego (remont GOK Lubomia i WDK Syrynia ). Wykonanie nastąpi w roku 2011.

Tabelaryczne zestawienie dochodów stanowi załącznik Nr 2.

Część II.
Wydatki

Na zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie 24 844 309,45 zł wykonanie wynosiło 23 698 984,18 tj. 95,39 % planu.

W strukturze poniesionych wydatków 72,23 % stanowią wydatki bieżące tj. 17 118 789,10 zł 27,77 % wydatki majątkowe tj. 6 580 195,08 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtowało się prawidłowo .

Poniżej przedstawia się wykonanie wydatków wg następującego podziału :

N a z w a

Plan po zmianach

Wykonanie zaza rok 2010

Struktura %

1

2

3

4

Wydatki ogółem

24 844 309,45

23 698 984,18

95,39

1. Wydatki bieżące w tym:

18 198 344,41

17 118 789,10

72,23

- wydatki jednostek budżetowych z tego :

13 475 399,07

12 640 805,24

73,84

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

8 473 662,62

8 319 514,51

65,81

wydatki statutowe

5 001 736,45

4 321 290,73

34,19

- dotacje na zadania bieżące

1 110 205,05

1 065 456,26

6,22

- wydatki na obsługę długu

266 414,00

266 351,60

1,56

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 870 840,07

2 822 491,84

16,49

- wydatki na programy z udziałem środków europejskich

475 486,22

323 684,16

1,89

2. Wydatki majątkowe

6 645 965,04

6 580 195,08

27,77

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego:

6 645 965,04

6 580 195,08

27,77

na programy finansowane z udziałem środków europejskich

3 670 931,94

3 644 412,15

15,38

Tabelaryczne zestawienie wydatków stanowi załącznik Nr 3.Przedstawia się również część graficzną wykonania wydatków. Wykonanie wydatków inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 6 natomiast wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne załącznik Nr 7.

Wynik budżetu osiągnięty za rok 2010 r. jest ujemny i wynosi 5 779 210,66 zł.

W 2010 roku zostały zaplanowane i wykonane przychody w kwocie 6 866 531,81 zł w tym :
- z tytułu zaciągniętych kredytów 6 698 577,70 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek 101 837,00 zł
- z innych źródeł (Comenius) 66 567,11 zł

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia wynosiły 900 188,50 zł .

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2010r. wynosi 10 393 912,70 zł , w tym wobec banków komercyjnych 9 931 029,70 zł z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 462 883,00 zł ,co stanowi , zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych 58 % w odniesieniu do wykonanych dochodów ogółem .Stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec 2010 roku stanowi załącznik Nr 10.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia wynoszą 865 644,28 zł , co stanowi 4,83 % wykonanych dochodów gminy.

Część III.
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

Rachunkami dochodów własnych dysponowały dyrektorzy zespołów szkół ogólnokształcących, przedszkoli i GZOPO . Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco : Na plan 578 462,76 zł wykonanie dochodów i wydatków wynosiła 509 987,76 tj . 88,16 % planu .Z dniem 31 grudnia rachunek dochodów własnych uległ likwidacji .Pozostałość środków w kwocie 5 038,33 zł została przekazana na rachunek podstawowy budżetu gminy . Wykonanie planu finansowego za rok 2010 obrazuje załącznik Nr 8.

Jednostki oświatowe uzyskały dochody własne z następujących źródeł :
1.opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej,
2. darowizn w postaci pieniężnej
3. odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane w użyczenie,
4. opłat za przyrządzanie posiłków w przedszkolach,
5. opłat za posiłki w przedszkolach i stołówkach szkolnych
6. odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie usług
7. opłat za pobór wody , ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych w domach nauczyciela
8. lokat na rachunkach bankowych oraz odsetek.

Dochody gromadzone na rachunku dochodów własnych przeznaczone były na sfinansowanie :
1. celów wskazanych przez darczyńcę,
2. wydatków bieżących i inwestycyjnych
3. wyżywienia w przedszkolach i stołówkach szkolnych,
4. remontu lub odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.

Część IV.
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakłady budżetowe.

Środki Zakładu Wodociągowo -Kanalizacyjnego przeznaczone są na utrzymanie gminnego wodociągu.
Wykonanie planu finansowego za rok 2010r. przedstawia się następująco :
- stan środków obrotowych na początku roku - 12 948,97 zł
- wykonanie przychodów za rok 2010 r . na plan 973 000,00 zł wynosiło 947 997,37 zł tj.97,43 %
w tym przychody z tytułu :
- opłaty stałej 84 566,43 zł
- wpływy z usług ( za pobór wody ) 795 687,75 zł
- pozostałe przychody ( m. in. darowizny, odsetki ) 6 602,51 zł
- pokrycie amortyzacji 61 140,68 zł

Wykonanie kosztów za rok 2010 r. na plan 973 000 zł wynosiło 948 300,08 zł tj. 97,46 % w tym:
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 428 285,99 zł
- wydatki inwestycje
- 6 594,28 zł
- pozostałe wydatki - 513 419,81 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2010 roku wynosił 12 490,26 zł w tym :
- środki pieniężne - 63 170,92 zł
- należności - 50 707,84 zł
- materiały w magazynie - 11 864,83 zł
- zobowiązania (-) -113 253,33 zł

Tabelaryczne zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego stanowi załącznik Nr 9 .

Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy stwarza możliwość szczegółowego zobrazowania budżetu gminy Lubomia za okres roku 2010r., które stanowi podstawę do szczegółowej analizy.

Zastępca Wójta Gminy


mgr Maria Fibic

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Lubomia za rok 2010

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik2.xls

Wykonanie dochodów za okres od 1.01. do 31.12.2010 r.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik3.xls

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik4.xls

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2010 roku oraz wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik5.xls

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI OTRZYMANYCH I UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik6.doc

RZECZOWE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik7.doc

RZECZOWE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU – WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik8.xls

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH ZA ROK 2010

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lubomia
z dnia 21 marca 2011 r.
Zalacznik9.doc

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »