| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Milówka; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 10 sierpnia 2010r.

do Porozumienia Nr 127/PZD/10 z dnia 3 listopada 2010 r

W porozumieniu Nr 127/PZD/10 z dnia 03 listopada 2010r. w § 2 po ust.5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

1. Przekazujący powierza dodatkowo, a Przejmujący przejmuje obowiązki w zakresie wykonania w 2011r. nakładki asfaltowej na nawierzchni drogi powiatowej Nr 1480 S dojazd do stacji PKP w Milówce na długości 0,517 km – odcinek od skrzyżowania z ul. Szkolną do skrzyżowania z ul. Czarną.

2. Na realizację zadań określonych w § 1 Przejmujący otrzyma środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł brutto i jest to kwota ostateczna.

3. W przypadku niewykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 2 na remont drogi określonej w ust. 1 pozostała kwota zostanie wykorzystana na remonty cząstkowe pozimowe nawierzchni innych dróg powiatowych na terenie Gminy Milówka w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Żywcu.

4. Środki, o których mowa w ust. 1 przekazane zostaną na konto Przejmującego w terminie 7 dni od daty przedłożenia Przekazującemu protokołu odbioru robót wraz kopią faktury wystawionej przez wykonawcę zadania.

5. Przekazującemu przysługuje prawo uczestnictwa w odbiorze robót i zgłaszaniu uwag co do jakości ich wykonania oraz wglądu do dokumentacji, na podstawie której prowadzone są roboty.

6. Przejmujący w trakcie realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 zobowiązuje się do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. W razie nie wykorzystania całej kwoty, o której mowa w ust. 2, Przejmujący będzie zobowiązany do zwrotu Przekazującemu niewykorzystanej kwoty w terminie 14 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru robót.

8. W przypadku kiedy koszty realizacji zadania wymienionego w ust. 1 okażą się większe od kwoty, o której mowa w ust. 2, Przejmujący niezwłocznie poinformuje Przekazującego o tym fakcie, celem uzgodnienia dalszych warunków realizacji zadania.

9. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia praz do załatwienia wszelkich spraw z nim związanych są:- ze strony Przekazującego – Pan Jerzy Jastrzębski - ze strony Przejmującego – pani Agnieszka Wróbel

10. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

11. Postanowienia niniejszego aneksu obowiązują od dnia jego podpisania i tracą moc z dniem rozliczenia finansowego, o którym mowa w § 1 pkt. 4.

§ 2.

W sprawach nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Aneksu mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 3.

Niniejszy Aneks zostaje sporządzony w trzech jednobrzmiących po jednym dla stron i jeden egzemplarz dla wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Niniejszy Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego przez Przekazującego.

PRZEKAZUJĄCY

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Robert Piętka


Kierownik Referatu Finansów i Podatków


Maria Węglarz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »