| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.8.2011 Wójta Gminy Kobiór; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 7 września 2011r.

w przedmiocie przejęcia przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 2011/2012

zawarte pomiędzy: Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach: 1. Pawła Sadzy - Starosty Powiatu Pszczyńskiego 2. Henryka Kolarczyka - Wicestarosty Powiatu Pszczyńskiego działającym w oparciu o uchwałę Nr VIII/66/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminami: Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Suszec w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zwanym w dalszej treści „Powiatem” a: Gminą Kobiór reprezentowaną przez Wójta Gminy Kobiór z siedzibą 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5 w osobie: Stefana Ryt – Wójta Gminy Kobiór, działającym w oparciu o uchwałę Nr IX/52/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kobiór, a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego przejęcia do wykonania zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego zwanym w dalszej treści „Gminą”.

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest przejęcie przez Gminę od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 2011/2012 wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2.

1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od 01.11.2011 r. do 15.04.2012 r., w tym:

1) termin rzeczowego wykonania zadania ustala się na okres od 01.11.2011 r. do 31.03.2012 r.,

2) termin finansowego zakończenia zadania ustala się na dzień 15.04.2012 r.

2. W przypadku wystąpienia trudnych warunków drogowych po dniu wymienionym jako końcowy w ust. 1, strony zastrzegają sobie możliwość przedłużenia obowiązywania porozumienia poza ten termin. W takiej sytuacji Powiat na podstawie aneksu do porozumienia przekaże Gminie środki finansowe na realizację przez nią przejętych obowiązków wynikających z przedłużonego okresu trwania porozumienia.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy i wykonanie zadania wymienionego w § 1 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2. Przedmiot postępowania wym. w ust. 1 powinien obejmować zarówno zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a także pozimowe uprzątnięcie dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości.

§ 4.

1. Na poczet realizacji niniejszego porozumienia Powiat zobowiązuje się przekazać dotację Gminie w kwocie 40.442,00 zł /słownie: czterdzieści tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote/ w pięciu ratach w następujących terminach:

1) I i II rata w sumie 16.177,00 zł płatna do 07.12.2011 r. za miesiąc listopad i grudzień,

2) III; IV i V rata w sumie 24.265,00 zł płatna z góry do 7 dnia danego miesiąca począwszy od 01.2012 r.

2. Dotacja zostanie przekazana na rachunek: 54 8448 0004 0017 6154 2011 0013

§ 5.

1. Gmina ma obowiązek realizowania zadania wynikającego z niniejszego porozumienia do wyczerpania środków finansowych przekazanych jej przez Powiat na realizację porozumienia. W przypadku występowania warunków, w których przekazane środki nie pozwalałyby na realizację zadania Gmina powiadomi Powiat o fakcie wyczerpania się środków z 15-to dniowym wyprzedzeniem.

2. Zwrot niewykorzystanych przez Gminę środków przekazanej dotacji nastąpi w dwóch ratach, tj. do dnia 15.01.2012 roku (dotyczy rozliczenia dotacji przekazanej w 2011 roku) oraz do dnia 30.04.2012 roku (dotyczy dotacji przekazanej w 2012 roku).

3. W terminach określonych w pkt. 2 Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszego porozumienia.

§ 6. Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7. W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy o finansach publicznych, w szczególności art. 251 i 252.

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

3. W przypadku sporów powstałych na tle wykonania niniejszego porozumienia strony pozostawiają rozstrzygnięciu właściwego Sądu Powszechnego.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Do przekazania porozumienia do publikacji zobowiązuje się Powiat.

§ 10. Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr PZD.031.8.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załacznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr PZD.031.8.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr PZD.031.8.2011
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik nr 3

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT


mgr Stefan Ryt

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »