| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3420/11/11 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Gliwickiemu do realizacji zadanie publiczne polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, lub upośledzonych umysłowo w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej Środowiskowym Domu Samopomocy mieszczącym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29

pomiędzy Miastem na prawach powiatu Żory, zwanym dalej Miastem Żory reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Żory - Pana Waldemara Sochę a Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez: 1. Michała Nieszporka - Starostę Gliwickiego 2. Waldemara Dombka – Wicestarostę Gliwickiego

Działając na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586), oraz Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2011 roku, strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Żory powierza, a Powiat Gliwicki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, lub upośledzonych umysłowo w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej Środowiskowym Domu Samopomocy mieszczącym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych, na czas potrzebny do realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego.

2. Zadanie, o którym mowa w punkcie 1 jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane będzie bez angażowania środków budżetowych Miasta Żory i Powiatu Gliwickiego.

§ 2. 1. Powiat Gliwicki, w miarę posiadania wolnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie, zapewni możliwość kierowania mieszkańców Miasta Żory do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29.

2. Warunkiem skierowania mieszkańców Miasta Żory jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 faktu dysponowania wolnym miejscem.

3. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przesłany wraz z kompletem dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

4. Szczegółowe zasady kierowania i pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy `(Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).

§ 3. Zadanie, o którym mowa w §1pkt 1 jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane będzie bez angażowania środków budżetowych Miasta Żory i Powiatu Gliwickiego.

§ 4. Porozumienie zostało zawarte na czas określony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 6. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz celem ogłoszenia.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Żory


mgr Waldemar Socha

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »