| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 3420/11/11 Prezydenta Miasta Żory; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 15 września 2011r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Gliwickiemu do realizacji zadanie publiczne polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, lub upośledzonych umysłowo w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej Środowiskowym Domu Samopomocy mieszczącym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29

pomiędzy Miastem na prawach powiatu Żory, zwanym dalej Miastem Żory reprezentowanym przez: Prezydenta Miasta Żory - Pana Waldemara Sochę a Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez: 1. Michała Nieszporka - Starostę Gliwickiego 2. Waldemara Dombka – Wicestarostę Gliwickiego

Działając na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586), oraz Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2011 roku, strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Żory powierza, a Powiat Gliwicki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, lub upośledzonych umysłowo w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej Środowiskowym Domu Samopomocy mieszczącym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych, na czas potrzebny do realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego.

2. Zadanie, o którym mowa w punkcie 1 jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane będzie bez angażowania środków budżetowych Miasta Żory i Powiatu Gliwickiego.

§ 2. 1. Powiat Gliwicki, w miarę posiadania wolnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie, zapewni możliwość kierowania mieszkańców Miasta Żory do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29.

2. Warunkiem skierowania mieszkańców Miasta Żory jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 faktu dysponowania wolnym miejscem.

3. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przesłany wraz z kompletem dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

4. Szczegółowe zasady kierowania i pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy `(Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).

§ 3. Zadanie, o którym mowa w §1pkt 1 jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane będzie bez angażowania środków budżetowych Miasta Żory i Powiatu Gliwickiego.

§ 4. Porozumienie zostało zawarte na czas określony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 5. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 6. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz celem ogłoszenia.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Żory


mgr Waldemar Socha

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »