| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Rajcza; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 23 września 2011r.

w sprawie partycypowania w finansowaniu kosztów wykonania odwodnienia odcinka drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica - Milówka - Rajcza - Ujsoły - gr. państwa

Powiat Żywiecki oświadcza , że :

1) niezwłocznie zleci Wykonawcy wykonanie rowu odwadniającego wraz z ułożeniem korytek betonowych i płyt ażurowych wzdłuż nowobudowanego chodnika dla pieszych w rejonie posesji nr : 233c , 233d, 237b i 237c oraz zakończy jego realizację w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2011r ..

2) planowany koszt wykonania zadania , o którym mowa w pkt.1 – wraz z uwzględnieniem kosztów planowanego nadzoru inwestorskiego ( przyjęty wskaźnik – 1,5% wartości kosztorysowej robot budowlanych ) - będzie wynosił nie więcej niż : 12.000,00 zł brutto .

3) udział finansowy Powiatu Żywieckiego w realizacji zadania , o którym mowa w pkt .1 , będzie w wysokości nie większej niż kwota : 6000,00 zł brutto .

§ 2.

W celu dofinansowania kosztów zadania , o którym mowa w §1 , Gmina Rajcza zobowiązuje się do przekazania na rzecz Powiatu Żywieckiego środków finansowych w kwocie : 6000,00 zł brutto - w formie wpłaty na konto Starostwa Powiatowego w Żywcu - w terminie 14 dni od daty końcowego odbioru robót , wchodzących w zakres przedmiotowego zadania , na podstawie kopii faktur .

§ 3.

Gmina Rajcza przekaże niezwłocznie oświadczenia zainteresowanych właścicieli nieruchomości , wyrażające zgodę na budowę chodnika wraz z rowem odwadniającym , o którym mowa w §1 .

§ 4.

Wszelkie zmiany zakresu lub sposobu wykonania zadania , powodujące zwiększenie kosztów realizacji zadania , wymagają zgody stron porozumienia.

§ 5.

Strony ustalają zgodnie , iż ostateczne rozliczenie zadania , o którym mowa w §1 ust. 1 pkt .1, nastąpi w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego robót , wchodzących w zakres przedmiotowego zadania - na podstawie kopii faktur obejmujących całość kosztów realizacji zadania .

§ 6.

1. Powiat Żywiecki oświadcza, że czynności związane z realizacją przedmiotowego zadaniabędzie wykonywał w jego imieniu Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu .

2. Powiat Żywiecki zapewni udział przedstawicieli Gminy Rajcza w odbiorze robót , wchodzących w zakres zadania realizowanego na podstawie niniejszego porozumienia .

§ 7.

Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy pomiędzy stronami porozumienia są :

- ze strony Powiatu Żywieckiego Waldemar Miłek

- ze strony Gminy Rajcza Łukasz Derys.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ 9.

Porozumienie zawarto w 5 jednobrzmiących egzemplarzach : po dwa dla każdej ze stron porozumienia oraz jeden – celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄCY

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

z-ca Wójta


Agnieszka Szczotka


Skarbnik Gminy


Anna Oleś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »