| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.15.2011 Wójta Gminy Brenna; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 3 października 2011r.

w sprawie powierzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami w granicach gminy Brenna

Na podstawie:
• art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
• art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późń. zm.),
• art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 80 poz. 526 z późń. zm.),
• art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami),
• uchwały Rady Powiatu X/68/11 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Brenna prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami.

Powiat Cieszyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Czesław Gluza - Starosta Cieszyński
Jerzy Pilch - Wicestarosta Cieszyński
zwany dalej Powierzającym oraz
Gmina Brenna, w imieniu której działa:
Iwona Szarek - Wójt Gminy Brenna
zwana dalej Przyjmującym dokonują następujących ustaleń:

§ 1.

1. Powierzający powierza Przyjmującemu obowiązki w zakresie odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych wraz z chodnikami na terenie Gminy Brenna.

2. Przez odśnieżanie rozumie się wszystkie działania zmierzające do usunięcia śniegu z jezdni, tak aby możliwy był niezakłócony ruch pojazdów oraz pieszych.

3. Zwalczanie śliskości zimowej to zabiegi mające na celu likwidację gołoledzi i zlodowaciałego śniegu z zastosowaniem dopuszczalnych środków.

§ 2.

Porozumienie zawiera się na okresy:

- od 1 listopada 2011r. do 31 marca 2012r.,

- od 1 listopada 2012r. do 31 marca 2013r.,

- od 1 listopada 2013r. do 31 marca 2014r.

§ 3.

1. Przyjmujący zobowiązuje się do odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 .

2. Przyjmujący odpowiada za szkody na osobach i majątku użytkowników dróg i chodników, a będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia.

3. Przyjmujący odpowiada wobec Powierzającego za szkody na drogach i chodnikach objętych porozumieniem, wyrządzone przez podmioty, które w imieniu Gminy odsnieżają i zwalczają śliskość dróg.

4. Przyjmujący zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z której realizowana będzie odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich oraz Powierzającego.

5. Wszelkie roboty muszą być wykonane zgodnie z dotychczas obowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg (załącznik Nr 2).

6. Wykaz dróg, chodników oraz wartości powierzonych zadań i sposób ich wyliczenia określa załącznik Nr 1.

§ 4.

Powierzający zobowiązuje się przekazywać Przyjmującemu środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego porozumienia w wysokości określonej w załączniku nr 1 w sześciu ratach na zimowe utrzymanie dróg, w terminach do:

• 15 grudnia 2011r. - 51.103 zł (m-ce XI-XII)

• 28 lutego 2012r. - 76.656 zł: (m-ce I-III)

• 15 grudnia 2012r. - 51.103 zł (m-ce XI-XII)

• 28 lutego 2013r. - 76.656 zł: (m-ce I-III)

• 15 grudnia 2013r. - 51.103 zł (m-ce XI-XII)

• 28 lutego 2014r. - 76.656 zł: (m-ce I-III)

oraz trzykrotnie na zadania związane z zimowym utrzymaniem chodników w terminie do:

• 28 lutego 2012r. - 23.200 zł (sezon 2011/2012)

• 28 lutego 2013r. - 23.200 zł (sezon 2012/2013)

• 28 lutego 2014r. - 23.200 zł (sezon 2013/2014)

§ 5.

1. Środki finansowe przekazane w ramach niniejszego porozumienia są przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w standardach określonych w załączniku Nr 2.

2. W przypadku podjęcia decyzji przez Przyjmującego prowadzenia działań w podwyższonym standardzie, zadanie to winno być dofinansowane z budżetu Gminy Brenna.

§ 6.

1. Przyjmujący otrzymując środki wynikłe z tego porozumienia, zobowiązuje się wykorzystać je zgodnie z zasadami prawidłowego gospodarowania, celowości i rzetelności.

2. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie, w terminie do: 31 maja 2012r. za sezon 2011/2012 31 maja 2013r. za sezon 2012/2013 oraz do: 31 maja 2014r. za sezon 2013/2014 sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykorzystania dotacji o których mowa w §4, załączając kserokopie rachunków oraz faktur.

§ 7.

Strony zgodnie ustalają, że zmiany niniejszego porozumienia muszą być dokonywane na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 8.

Powierzający upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie do prowadzenia i załatwiania wszelkich spraw wynikających z treści niniejszego porozumienia.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Powierzającego, 2 egz. dla Przyjmującego, 1 egz. dla redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

§ 10.

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr WO.031.15.2011
Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 3 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr WO.031.15.2011
Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 3 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Brenna


Iwona Szarek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »