| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.15.2011 Wójta Gminy Brenna; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 3 października 2011r.

w sprawie powierzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami w granicach gminy Brenna

Na podstawie:
• art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
• art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późń. zm.),
• art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 80 poz. 526 z późń. zm.),
• art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami),
• uchwały Rady Powiatu X/68/11 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Brenna prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami.

Powiat Cieszyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Czesław Gluza - Starosta Cieszyński
Jerzy Pilch - Wicestarosta Cieszyński
zwany dalej Powierzającym oraz
Gmina Brenna, w imieniu której działa:
Iwona Szarek - Wójt Gminy Brenna
zwana dalej Przyjmującym dokonują następujących ustaleń:

§ 1.

1. Powierzający powierza Przyjmującemu obowiązki w zakresie odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych wraz z chodnikami na terenie Gminy Brenna.

2. Przez odśnieżanie rozumie się wszystkie działania zmierzające do usunięcia śniegu z jezdni, tak aby możliwy był niezakłócony ruch pojazdów oraz pieszych.

3. Zwalczanie śliskości zimowej to zabiegi mające na celu likwidację gołoledzi i zlodowaciałego śniegu z zastosowaniem dopuszczalnych środków.

§ 2.

Porozumienie zawiera się na okresy:

- od 1 listopada 2011r. do 31 marca 2012r.,

- od 1 listopada 2012r. do 31 marca 2013r.,

- od 1 listopada 2013r. do 31 marca 2014r.

§ 3.

1. Przyjmujący zobowiązuje się do odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 .

2. Przyjmujący odpowiada za szkody na osobach i majątku użytkowników dróg i chodników, a będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia.

3. Przyjmujący odpowiada wobec Powierzającego za szkody na drogach i chodnikach objętych porozumieniem, wyrządzone przez podmioty, które w imieniu Gminy odsnieżają i zwalczają śliskość dróg.

4. Przyjmujący zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z której realizowana będzie odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich oraz Powierzającego.

5. Wszelkie roboty muszą być wykonane zgodnie z dotychczas obowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg (załącznik Nr 2).

6. Wykaz dróg, chodników oraz wartości powierzonych zadań i sposób ich wyliczenia określa załącznik Nr 1.

§ 4.

Powierzający zobowiązuje się przekazywać Przyjmującemu środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego porozumienia w wysokości określonej w załączniku nr 1 w sześciu ratach na zimowe utrzymanie dróg, w terminach do:

• 15 grudnia 2011r. - 51.103 zł (m-ce XI-XII)

• 28 lutego 2012r. - 76.656 zł: (m-ce I-III)

• 15 grudnia 2012r. - 51.103 zł (m-ce XI-XII)

• 28 lutego 2013r. - 76.656 zł: (m-ce I-III)

• 15 grudnia 2013r. - 51.103 zł (m-ce XI-XII)

• 28 lutego 2014r. - 76.656 zł: (m-ce I-III)

oraz trzykrotnie na zadania związane z zimowym utrzymaniem chodników w terminie do:

• 28 lutego 2012r. - 23.200 zł (sezon 2011/2012)

• 28 lutego 2013r. - 23.200 zł (sezon 2012/2013)

• 28 lutego 2014r. - 23.200 zł (sezon 2013/2014)

§ 5.

1. Środki finansowe przekazane w ramach niniejszego porozumienia są przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg w standardach określonych w załączniku Nr 2.

2. W przypadku podjęcia decyzji przez Przyjmującego prowadzenia działań w podwyższonym standardzie, zadanie to winno być dofinansowane z budżetu Gminy Brenna.

§ 6.

1. Przyjmujący otrzymując środki wynikłe z tego porozumienia, zobowiązuje się wykorzystać je zgodnie z zasadami prawidłowego gospodarowania, celowości i rzetelności.

2. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie, w terminie do: 31 maja 2012r. za sezon 2011/2012 31 maja 2013r. za sezon 2012/2013 oraz do: 31 maja 2014r. za sezon 2013/2014 sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykorzystania dotacji o których mowa w §4, załączając kserokopie rachunków oraz faktur.

§ 7.

Strony zgodnie ustalają, że zmiany niniejszego porozumienia muszą być dokonywane na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 8.

Powierzający upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie do prowadzenia i załatwiania wszelkich spraw wynikających z treści niniejszego porozumienia.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Powierzającego, 2 egz. dla Przyjmującego, 1 egz. dla redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

§ 10.

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr WO.031.15.2011
Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 3 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr WO.031.15.2011
Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 3 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Brenna


Iwona Szarek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »