| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 150/2011 Wójta Gminy Milówka; Wójta Gminy Rajcza

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie współdziałania Gminy Milówka z Gminą Rajcza w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych

Zawarte w dniu 4 października 2011 r. w Milówce pomiędzy:

Gminą Milówka w imieniu i na rzecz której działa:

Wójt Gminy – dr Robert Piętka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Andrzeja Grzegorzka,

a

Gminą Rajcza w imieniu i na rzecz, której działa:

Pełniąca funkcję Wójta Gminy – Agnieszka Szczotka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Oleś

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwały nr XV/82/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 29 września 2011r. oraz uchwały nr XVII/65/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 23 września 2011r.

§ 1.

Strony porozumienia określają następujące zasady współdziałania w zakresie zimowego utrzymania części dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Milówka oraz części dróg gminnych będących w zarządzie Gminy Rajcza określonych szczegółowo w § 2:

1. Gmina Milówka:

- wyłoni wykonawców zimowego utrzymania w drodze procedury przetargowej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- zawrze umowy z wykonawcami, w których zostaną określone szczegóły wykonania usług;

- będzie dokonywać rozliczenia należności za wykonane usługi zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami;

- ponosi odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg objętych porozumieniem względem Gminy Rajcza;

2. Gmina Rajcza:

- przekazywać będzie Gminie Milówka środki finansowe na zimowe utrzymanie przedmiotowych dróg w wysokości ustalonej zgodnie z § 2 porozumienia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę Milówka miesięcznie w terminie do 15 dnia danego miesiąca po wykonaniu usług wraz z kopią faktur wykonawców i szczegółowym wyliczeniem poniesionych kosztów przypadających na drogi objęte porozumieniem;

- środki, o których mowa wyżej zostaną przekazane w terminie 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej;

§ 2.

Podział dróg oraz sposób finansowania przedstawia poniższa tabela:

L.p

Nazwa drogi

Sołectwo, długość drogi

Sposób finansowania

Gmina Milówka

Gmina Rajcza

1.

Do Białonia (droga na granicy Gmin)

Milówka, Rajcza 400mb (tam i z powrotem -droga ślepa)

50%

50%

2.

Droga w Leskach

Rajcza, 160mb (tam i z powrotem -droga ślepa)

0

100%

3.

Węglarze

Zwardoń, 1600mb (tam i z powrotem - droga ślepa)

0

100%

4.

Stańcówka

Zwardoń, Laliki – 2000mb

50%

50%

5.

Tarliczne

Kiczora – 150mb

0

100%

6.

Urbanki

Nieledwia, Kiczora – 2200mb

(tam i z powrotem - droga ślepa)

50%

50%

7.

Chromiczaki

Nieledwia, Kiczora – 3600mb

(tam i z powrotem - droga ślepa)

50%

50%

§ 3.

Wysokość środków finansowych należnych Gminie Milówka na podstawie niniejszego porozumienia oblicza się proporcjonalnie do ilości kilometrów odśnieżanych dróg objętych porozumieniem i kwot wynikających z faktur wystawionych przez wykonawców za odśnieżanie całości dróg oraz odpowiedniego udziału procentowego określonego w § 2.

§ 4.

Moc obowiązywania niniejszego porozumienia ustala się od dnia podpisania do dnia 30 kwietnia 2012r.

§ 5.

1. Gmina Rajcza ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem oraz ich cotygodniowej weryfikacji w porozumieniu z Sołtysami danych miejscowości. Raport wykonanej pracy potwierdzony przez Sołtysów z sołectw obu gmin.

2. W ramach prawa do kontroli Gmina Milówka jest zobowiązana udzielić Gminie Rajcza wszystkich informacji dotyczących realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem.

§ 6.

Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są: ze strony Gminy Milówka – Agnieszka Wróbel ze strony Gminy Rajcza – Łukasz Derus

§ 7.

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 10.

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, które zapewni Wójt Gminy Milówka.

Wójt Gminy


dr Robert Piętka


Skarbnik Gminy


mgr Andrzej Grzegorzek

Pełniąca funkcję Wójta Gminy Rajcza


mgr Agnieszka Szczotka


Skarbnik Gminy


Anna Oleś

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »