| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr 151/2011 Wójta Gminy Milówka; Wójta Gminy Rajcza

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie współdziałania Gminy Milówka z Gminą Rajcza w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

Zawarte w dniu 4 października 2011r. w Milówce pomiędzy:

Gminą Milówka w imieniu i na rzecz której działa :

Wójt Gminy – dr Robert Piętka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Andrzeja Grzegorzka,

a

Gminą Rajcza w imieniu i na rzecz której działa :

Pełniąca funkcję Wójta Gminy – mgr Agnieszka Szczotka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Oleś

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), porozumienia nr 87/PZD/11 z dnia 01.09.2011r. Gminy Milówka z Powiatem Żywieckim oraz porozumienia nr 86/PZD/11 z dnia 20.07.2011r. Gminy Rajcza z Powiatem Żywieckim, Uchwały nr XV/83/2011 Rady Gminy Milówka z dnia 29 września 2011 r. oraz uchwały nr XVII/65/2011 Rady Gminy Rajcza z dnia 23 września 2011r.

§ 1.

Strony porozumienia określają następujące zasady współdziałania w zakresie zimowego utrzymania części drogi powiatowej nr 1439 S Kamesznica-Milówka-Ujsoły-Granica Państwa o dł. 3,3 km oraz części drogi powiatowej nr 1437 S Milówka - Nieledwia o dł. 5 km, położonych na terenie Gminy Milówka:

1. Gmina Rajcza:

- wyłoni wykonawcę zimowego utrzymania w drodze procedury przetargowej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- zawrze umowę z wykonawcą, w której zostaną określone szczegóły wykonania usługi;

- będzie dokonywać rozliczenia należności za wykonaną usługę zgodnie z umową zawartą z wykonawcą;

- ponosi odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg objętych porozumieniem względem Gminy Milówka;

2. Gmina Milówka:

- przekazywać będzie Gminie Rajcza środki finansowe na zimowe utrzymanie przedmiotowych dróg w wysokości ustalonej zgodnie z § 2 porozumienia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Gminę Rajcza miesięcznie w terminie do 15 dnia danego miesiąca po wykonaniu usługi wraz z kopią faktury wykonawcy i szczegółowym wyliczeniem poniesionych kosztów przypadających na drogi objęte porozumieniem;

- środki o których mowa wyżej zostaną przekazane w terminie 14 dni od otrzymania noty obciążeniowej;

§ 2.

Wysokość środków finansowych należnych Gminie Rajcza na podstawie niniejszego porozumienia oblicza się proporcjonalnie do ilości kilometrów odśnieżanych dróg objętych porozumieniem i kwoty wynikającej z faktury wystawionej przez wykonawcę za odśnieżanie całości dróg.

§ 3.

Moc obowiązywania niniejszego porozumienia ustala się od dnia podpisania do dnia 30 kwiecień 2012r.

§ 4.

1. Gmina Milówka ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem.

2. W ramach prawa do kontroli Gmina Rajcza jest zobowiązana udzielić Gminie Milówka wszystkich informacji dotyczących realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem.

§ 5.

Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są: ze strony Gminy Milówka. Agnieszka Wróbel ze strony Gminy Rajcza Jan Link

§ 6.

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

§ 9.

Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, które zapewni Wójt Gminy Milówka.

Wójt Gminy


dr Robert Piętka

Pełniąca funkcję Wójta Gminy Rajcza


mgr Agnieszka Szczotka


Skarbnik Gminy


mgr Andrzej Grzegorzek


Skarbnik Gminy


Anna Oleś

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »