| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/137/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 rok o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm) oraz na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rada Powiatu uchwala:

§ 1. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Ilekroć mowa jest o:

1) Inicjatorze – rozumie się przez to mieszkańców powiatu tarnogórskiego lub organizacje pozarządowe bądź podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm)

2) Wniosku – rozumie się przez to wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zgodnej z Załącznikiem do niniejszej uchwały

2. Sposób i miejsce składania wniosku przez Inicjatora

1) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (parter, pokój nr 1);

2) przesłanie wniosku z dopiskiem „Inicjatywa Lokalna” na wyżej podany adres korespondencyjny.

3. Rozpatrywane będą wnioski, złożone przez Inicjatora zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

4. Wniosek uznany jest za prawidłowy, gdy:

1) zawiera wszystkie wymagane elementy;

2) złożony jest na właściwym formularzu;

3) podmiot jest uprawniony do jej złożenia;

4) wniosek i załącznik są podpisane przez uprawnione osoby;

5) jest czytelna (wypełniona maszynowo, komputerowo, pismem drukowanym jednolicie);

6) jest spójny tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, zakresem rzeczowym zadania, opisem planowanych działań a planowanym kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji;

7) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym;

8) planowany kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów.

5. Złożony wniosek rozpatrywany jest pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników wydziału lub jednostki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku zgodnego z zasadami określonymi w §2 ust. 4.

6. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia wniosku w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania wezwania.

7. Przy rozpatrywaniu wniosku będą brane pod uwagę, następujące kryteria:

1) celowość zadania w ramach inicjatywy lokalnej: 0-10 pkt

2) możliwości organizacyjne oraz kwalifikacje osób, ich doświadczenie, liczba osób (w tym wolontariuszy), przy udziale których ma być realizowane zadanie: 0 – 12 pkt,

3) wkład własny wnioskodawcy w formie pracy społecznej: 0-5 pkt

4) wysokość wkładu wnioskowanego: 1-7pkt

a) 1% - 10% : 7 pkt

b) 11% - 20% : 6 pkt

c) 21% - 30% : 5 pkt

d) 31% - 40% : 4 pkt

e) 41% - 50% : 3 pkt

f) 51% - 70% : 2 pkt

g) 71% - 80 % : 1 pkt

5) przewidywana liczba adresatów zadania: 0-5 pkt

a) 1 - 10 uczestników – 1 pkt

b) 11 - 20 uczestników – 2 pkt

c) 21 - 30 uczestników – 3 pkt

d) 31 - 40 uczestników – 4 pkt

e) 41 i więcej uczestników – 5 pkt

6) stopień złożoności inicjatywy lokalnej, czy inicjatywa wymaga: opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowy bądź zgłoszenia zmian budowy, prac projektowych, opracowania szczegółowej koncepcji: 0-8 pkt

8. Ostateczną decyzję o przystąpieniu do współpracy Powiatu Tarnogórskiego z Inicjatorem w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej podejmuje Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach.

9. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.

10. Warunkiem wspólnej realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Inicjatorem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel

Załącznik do Uchwały Nr XII/137/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały Nr XII/137/2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »