| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/198/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej oraz zmiany Uchwały nr XXV/674/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1, 1b i art. 209a ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Gliwice, sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste jako przyległa nieruchomość gruntowa lub jej część, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.

2. Zbycie nieruchomości opisanej w pkt 1 z uwzględnieniem bonifikaty następuje na rzecz właścicieli lokali w budynku, dla którego wydzielono działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej.

3. Zbycie nieruchomości na rzecz właścicieli lokali w budynku opisanym w pkt 2, następuje w wyniku realizacji roszczenia zgłoszonego łącznie przez wszystkich właścicieli lokali w budynku.

4. Bonifikata może być udzielona, jeżeli zapłata przez ubiegających się o nabycie pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste albo ceny sprzedaży nieruchomości nastąpi jednorazowo.

5. Przepis pkt 1 ma zastosowanie do niezrealizowanych wniosków złożonych przez właścicieli lokali przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

6. Bonifikata nie przysługuje w przypadku skorzystania przez Miasto Gliwice z roszczenia w stosunku do właścicieli lokali w trybie art. 209a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności lub oddania im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części.

§ 2.

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, a także koszty opłat notarialnych i sądowych, poniesione zostaną przez wnioskodawców.

2. Dopuszcza się możliwość, by koszty opisane w pkt 1 mogła ponieść wspólnota mieszkaniowa, w skład której wchodzą ubiegający się o nabycie.

§ 3.

Dokonać zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata w następujący sposób:

a) W pkt IX skreślić brzmienie ppkt 5, a w to miejsce wpisać:

Wysokość bonifikaty przysługująca właścicielom lokali przy nabywaniu nieruchomości gruntowych na podstawie art. 209a ust.1 ustawy zostanie ustalona odrębnymi przepisami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »