| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/224/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 5 września 2011r.

w sprawie udzielania bonifikat w wysokości 50% i 90% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.2 pkt.3 oraz art.42 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 1 ust.1, art. 4 ust.7 pkt.2 i ust.11a ustawy z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. Udzielić osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 05.12.1990r. oraz ich następcom prawnym, bonifikaty w wysokości 50% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

§ 2. Udzielić osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 90% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, jeżeli dochód miesięczny brutto pomniejszony o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, pomniejszonego o w/w składki ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok, w którym dochód ten został osiągnięty.

§ 3. 1. Bonifikat, o których mowa w §1 i §2 niniejszej uchwały udziela się na wniosek użytkowników wieczystych, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

1) wystąpili z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 08.08.2011r.;

2) złożyli oświadczenie, iż opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uiszczą jednorazowo;

3) nie posiadają, na dzień wydania stosownej decyzji, żadnych zaległości finansowych względem Miasta;

4) nie umorzono wobec nich żadnych należności względem Miasta, w okresie 5 lat poprzedzających dzień wydania decyzji.

2. Warunek określony w ust.1 pkt.1 nie dotyczy osób fizycznych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

§ 4. W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w §1 i §2 niniejszej uchwały stosuje się jedną bonifikatę, korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice


Adam Warzecha

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »