| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/224/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 5 września 2011r.

w sprawie udzielania bonifikat w wysokości 50% i 90% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.2 pkt.3 oraz art.42 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 1 ust.1, art. 4 ust.7 pkt.2 i ust.11a ustawy z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. Udzielić osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 05.12.1990r. oraz ich następcom prawnym, bonifikaty w wysokości 50% od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

§ 2. Udzielić osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 90% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, jeżeli dochód miesięczny brutto pomniejszony o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, pomniejszonego o w/w składki ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok, w którym dochód ten został osiągnięty.

§ 3. 1. Bonifikat, o których mowa w §1 i §2 niniejszej uchwały udziela się na wniosek użytkowników wieczystych, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

1) wystąpili z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 08.08.2011r.;

2) złożyli oświadczenie, iż opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uiszczą jednorazowo;

3) nie posiadają, na dzień wydania stosownej decyzji, żadnych zaległości finansowych względem Miasta;

4) nie umorzono wobec nich żadnych należności względem Miasta, w okresie 5 lat poprzedzających dzień wydania decyzji.

2. Warunek określony w ust.1 pkt.1 nie dotyczy osób fizycznych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

§ 4. W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w §1 i §2 niniejszej uchwały stosuje się jedną bonifikatę, korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice


Adam Warzecha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »