| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/118/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Racibórz lub jej jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z dnia 3 grudnia 2010r.) oraz po zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Rada Miasta Racibórz:

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Racibórz lub jej jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności Gminy Racibórz lub jej jednostek organizacyjnych, których zasady i tryb umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 3. 1. Wierzytelność może zostać umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000zł,

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować wierzytelność, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umorzenie wierzytelności w przypadkach określonych w ust. 1, może nastąpić na wniosek dłużnika, jak również z inicjatywy wierzyciela.

3. Porozumienie o umorzeniu wierzytelności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust.1, a w przypadku przedsiębiorcy, czy spełnione są warunki okreslone w § 6 i § 7.

4. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust.1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 4. 1. Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest:

1) Prezydent Miasta Racibórz, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 40.000zł,

2) Prezydent Miasta Racibórz, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta, jeżeli kwota wierzytelności przekracza 40.000zł.

2. Prezydent Miasta Racibórz może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania wierzytelności na raty, jeżeli należność wobec jednostek nie przekracza kwoty 10.000zł.

3. Przez kwotę wierzytelności, o której mowa w ust.1 i 2 rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych – wraz z odsetkami umownymi, kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi ustaloną według stanu na dzień zawarcia porozumienia.

4. Kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi organy wymienione w § 4, na wniosek dłużnika mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości lub części wierzytelności na raty, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku.

2. Od wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, których termin zapłaty odroczono lub których spłatę rozłożono na raty, pobiera się za zwłokę 50% zastrzeżonych w umowie odsetek umownych, a w przypadku braku ich zastrzeżenia 50% odsetek ustawowych obowiązujących w dniu złożenia wniosku o ulgę, liczonych od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia wymagalności wierzytelności, do dnia zastosowania ulgi.

3. W przypadku pozytywnego dla dłużnika rozpatrzenia wniosku, organ (zawierający w imieniu wierzyciela porozumienie) może w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzyć odsetki.

4. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty.

5. Porozumienie winno zawierać postanowienie, że jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi, liczonymi od dnia wymagalności.

6. W przypadkach uzasadnionych względami społeczno - gospodarczymi dopuszcza się możliwość odstąpienia od natychmiastowej wymagalności świadczenia. W takim przypadku możliwe jest negocjowanie nowych warunków spłaty pozostałego zadłużenia z wydłużeniem okresu spłacania rat na okres do 48 m-cy lub odroczenia płatności na okres nie dłuższy niz 36 m-cy.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) podyktowanych ważnym interesem dłużnika, a w szczególności gdy egzekucja wierzytelności może zagrażać jego egzystencji,

2) dotyczących osób i podmiotów dotkniętych klęską żywiołową,

3) gdy koszt egzekucji jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do egzekwowanej wierzytelności,

4) dotyczących ważnego interesu społecznego miasta lub dłużnika.

Prezydent Miasta Racibórz może na wniosek dłużnika lub z własnej inicjatywy odroczyć na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy albo rozłożyć na raty na okres do 48 miesięcy część lub całość wierzytelności.

8. W przypadkach opisanych w ust.1, 6 i 7 progi określone w § 4 oraz tryby i zasady określone w § 3 ust. 3 i 4 oraz § 4 ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6. Właściwy organ na wniosek przedsiębiorcy może udzielać określonych niniejszą uchwałą ulg w spłacie zobowiązań, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej,

2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

§ 7. 1. Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno – prawną oraz sposób finansowania (zwanego dalej „przedsiębiorcą”), w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 5 oraz w § 5 ust. 1,6 i 7 stanowiące pomoc publiczną odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. U. UE L 379 z 28.12.2006 r.). Pomoc de minimis nie wystąpi w przypadkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 (brak przedsiębiorcy) oraz w § 3, ust. 1 pkt 3 (spełnienie testu prywatnego wierzyciela).

2. Zgodnie z art. 1 ust 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 pomoc de minimis przyznawana jest podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:

1) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury,objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;

2) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu;

3) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą;

b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

4) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

5) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

6) pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002;

7) pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

8) pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji.

3. Ulgi w postaci umorzeń, odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności mogą zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy wartoś ć pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez niego w różnych formach i z różnych źródeł, w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających latach kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro, a dla przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro.

4. Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności przedkłada:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

3) informację o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno - prawnych.

§ 8. 1. Umorzenie wierzytelności, a także udzielenie ulg w ich spłacaniu następuje w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze porozumienia.

2. Przygotowanie projektu porozumienia wraz z przeprowadzeniem postępowania o którym mowa w § 3 ust. 3 w sprawie ulg w spłacaniu wierzytelności należy do kompetencji poszczególnych wydziałów merytorycznych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Racibórz.

3. W odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, w sytuacjach przewidzianych w § 3 ust.1 pkt 1-4 oraz gdy ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika będącego osobą fizyczną lub jego rodzinie może nastąpić w drodze jednostronnego oświadczenia woli, składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych

§ 9. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Racibórz są zobowiązani do przedkładania Prezydentowi Miasta Racibórz sprawozdań finansowych dotyczących szczegółowego zakresu dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności wierzytelności, o których mowa w § 4 w okresach rocznych według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do 28 lutego następnego roku, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XL/603/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 marca 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Racibórz lub jej jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego upoważnionych.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar


Załącznik do Uchwały Nr IX/118/2011
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik.doc

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »