| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5c pkt. 1, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Gmina Rudnik zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący w wymiarze 5 godz. dziennie.

§ 2.

Za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1, opłata wynosi 2 zł (słownie: dwa zł 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 4 zł dziennie.

§ 3.

1. Za jednoczesny pobyt w przedszkolu drugiego dziecka z rodziny obniża się wysokość opłat ustalonych na podstawie § 2 o 50%.

2. Zwalnia się z opłaty określonej w § 2 za jednoczesny pobyt trzeciego i następnych dzieci z danej rodziny w tym samym przedszkolu.

3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 dzieci objęte opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku (w przypadku, gdy GOPS pokrywa koszty opłaty).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Lach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »