| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Rudnik przedszkoli publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 5c pkt. 1, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) po konsultacjach przeprowadzonych w trybie Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Rudnik
uchwala:

§ 1.

Gmina Rudnik zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący w wymiarze 5 godz. dziennie.

§ 2.

Za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1, opłata wynosi 2 zł (słownie: dwa zł 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych, jednak nie więcej niż 4 zł dziennie.

§ 3.

1. Za jednoczesny pobyt w przedszkolu drugiego dziecka z rodziny obniża się wysokość opłat ustalonych na podstawie § 2 o 50%.

2. Zwalnia się z opłaty określonej w § 2 za jednoczesny pobyt trzeciego i następnych dzieci z danej rodziny w tym samym przedszkolu.

3. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2 dzieci objęte opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku (w przypadku, gdy GOPS pokrywa koszty opłaty).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Lach

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »