| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 17 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235 z późn. zm.), art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na terenie Miasta Chorzów żłobki lub kluby dziecięce - zwane dalej podmiotami - mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Miasta Chorzów, zwaną dalej dotacją.

2. Wysokość dotacji ustala się w kwocie 300 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Chorzów i objęte opieką w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie w żłobku prowadzonym na terenie Miasta Chorzów.

3. Wysokość dotacji ustala się w kwocie 150 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie Miasta Chorzów i objęte opieką w wymiarze nie mniejszym niż 3 godziny dziennie w klubie dziecięcym prowadzonym na terenie Miasta Chorzów.

§ 2.

1. Podmioty przedstawiają Prezydentowi Miasta Chorzów w terminach określonych w ust.3 i 4 wniosek o dotację na dany rok, zwany dalej wnioskiem, zawierający informację o planowanej rocznej kwocie dotacji. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,

3) nr i datę wydania zaświadczenia o wpisie żłobka lub klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

4) informację, dotyczącą planowanej liczby dzieci, na którą ma być przyznana dotacja,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania organu dotującego o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku.

2. Dotacji w roku 2011 udzielić można od pierwszego dnia miesiąca po wejściu w życie niniejszej uchwały; warunkiem przyznania dotacji w roku 2011 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2012 jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni - od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

4. Warunkiem przyznania dotacji na rok 2013 i w latach następnych jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

§ 3.

Dotacji udziela się pod warunkiem:

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 400 zł miesięcznie,

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców lub opiekunów prawnych, w wysokości nie przekraczającej 200 zł miesięcznie.

§ 4.

1. Dotacja będzie przekazywana z dołu w transzach miesięcznych w terminie do 10 dnia miesiąca, w zależności od liczby dzieci, o których mowa w § 1 ust.2 lub 3, objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

2. Podmiot przedkłada w terminie do 5 dnia miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z wykazem dzieci, o których mowa w § 1 ust.2 lub 3, wskazując okres, w którym były objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy.

3. W przypadku przyjęcia lub wykreślenia dziecka ze żłobka lub klubu dziecięcego w trakcie miesiąca kalendarzowego dotacja będzie pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni roboczych w danym miesiącu, w którym dziecko było objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku wraz z wykazem, o których mowa w ust.2 lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 10 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 6.

Uchylić uchwałę Nr X/149/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »