| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/VIII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 5 października 2011r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a w związku z art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) w związku z art.13, art.14, art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz.651 z póź. zm.) Rada Powiatu Lublińcu uchwala co następuje:


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Lubliniecki,

2) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Lublińcu,

3) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Lublińcu,

4) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć powiatową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

5) zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią własność powiatu, również te które zostały oddane w użytkowanie wieczyste.


II. ZASADY ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

§ 2.

1. Zgody Rady Powiatu wymaga:

1) nabycie nieruchomości,

2) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

3) zbycie nieruchomości,

4) oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

§ 3.

Zamiana prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie Powiatu wymaga zgody Rady Powiatu.


III. ZASADY OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE POWIATU

§ 4.

1. Zarząd Powiatu może na nieruchomościach stanowiących mienie Powiatu ustanawiać ograniczone prawa rzeczowe:

1) użytkowanie,

2) służebność gruntową lub osobistą,

3) służebność przesyłu.

2. Obciążenie nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu hipoteką wymaga zgody Rady Powiatu.


IV. ZASADY WYDZIERŻAWIANIA I WYNAJMOWANIA NIERUCHOMOŚCI (LOKALI) STANOWIĄCYCH MIENIE POWIATU

§ 5.

Na podstawie niniejszej uchwały Zarząd Powiatu samodzielnie może zawierać, umowy najmui dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6.

Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do spraw wszczętych przed dniem jej wejścia w życie.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Traci moc uchwała nr 166/XIII/2007 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 października 2007r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Lublinieckiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lublinieckiego oraz ich wydzierżawiania wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »