| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/156/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 12 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/140/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.05.236.2008 z późń. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.10.234.1536 z późn. zm) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/140/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza dokonuje się następujących zmian:

1. W Rozdziale 2 w § 4 wykreśla się ust. 4;

2. W Rozdziale 3 w § 6 wykreśla się ust. 2;

3. W Rozdziale 3 wykreśla się § 9;

4. W Rozdziale 4 brzmienie § 13 ustanawia się jako ust. 1 oraz wykreśla się wyrazy: „lub workach”;

5. W Rozdziale 4 w § 13 po ust 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„Dopuszcza się również stosowanie worków foliowych, jako uzupełniającą formę gromadzenia odpadów. Dotyczy to miejsc, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałego pojemnika, w tym również w zabudowie jednorodzinnej”;

6. W Rozdziale 4 w § 13 dodaje się po ust. 2 ust. 3 w brzmieniu:

„Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy:

a) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 60 l;

b) pojemniki zamykane o pojemności od 110 l do 1100 l;

c) kontenery zamykane o wielkości od 1,1 m³ do 10 m³;

d) worki foliowe;

e) worki foliowe przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o pojemności 120 l;

f) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o pojemności od 0,12 m³ do 3,2 m³;

7. W Rozdziale 6 wykreśla się § 19 i § 20;

8. W Rozdziale 6 w § 21 treść ust. 3 uzyskuje brzmienie:

„Zabrania się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich w budynkach zbiorowego zamieszkania”;

9. W Rozdziale 7 w § 22 treść ust. 2 uzyskuje brzmienie:

„Ustala się, że teren mieszczący się w granicach administracyjnych gminy podlega obowiązkowej deratyzacji w ciągu każdego roku w okresie wiosennym oraz na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego”;

10. W Rozdziale 7 w § 22 po ust. 2 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:

„Szczegółowe terminy przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza podaje do wiadomości poprzez obwieszczenie"

11. Po Rozdziale 7 dodaje się Rozdział 8 w brzmieniu:

„Rozdział 8.

„Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów”

§ 23. „Ustala się, że maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2013r – do 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r;

2) do dnia 31 grudnia 2020r – do 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »