| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/156/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 12 września 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/140/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.05.236.2008 z późń. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.10.234.1536 z późn. zm) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/140/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dąbrowa Górnicza dokonuje się następujących zmian:

1. W Rozdziale 2 w § 4 wykreśla się ust. 4;

2. W Rozdziale 3 w § 6 wykreśla się ust. 2;

3. W Rozdziale 3 wykreśla się § 9;

4. W Rozdziale 4 brzmienie § 13 ustanawia się jako ust. 1 oraz wykreśla się wyrazy: „lub workach”;

5. W Rozdziale 4 w § 13 po ust 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„Dopuszcza się również stosowanie worków foliowych, jako uzupełniającą formę gromadzenia odpadów. Dotyczy to miejsc, w których ze względów technicznych występują trudności w lokalizacji stałego pojemnika, w tym również w zabudowie jednorodzinnej”;

6. W Rozdziale 4 w § 13 dodaje się po ust. 2 ust. 3 w brzmieniu:

„Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy:

a) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 60 l;

b) pojemniki zamykane o pojemności od 110 l do 1100 l;

c) kontenery zamykane o wielkości od 1,1 m³ do 10 m³;

d) worki foliowe;

e) worki foliowe przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o pojemności 120 l;

f) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o pojemności od 0,12 m³ do 3,2 m³;

7. W Rozdziale 6 wykreśla się § 19 i § 20;

8. W Rozdziale 6 w § 21 treść ust. 3 uzyskuje brzmienie:

„Zabrania się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich w budynkach zbiorowego zamieszkania”;

9. W Rozdziale 7 w § 22 treść ust. 2 uzyskuje brzmienie:

„Ustala się, że teren mieszczący się w granicach administracyjnych gminy podlega obowiązkowej deratyzacji w ciągu każdego roku w okresie wiosennym oraz na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego”;

10. W Rozdziale 7 w § 22 po ust. 2 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:

„Szczegółowe terminy przeprowadzenia deratyzacji na terenie gminy Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza podaje do wiadomości poprzez obwieszczenie"

11. Po Rozdziale 7 dodaje się Rozdział 8 w brzmieniu:

„Rozdział 8.

„Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów”

§ 23. „Ustala się, że maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów wynosi:

1) do dnia 31 grudnia 2013r – do 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r;

2) do dnia 31 grudnia 2020r – do 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »