| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/111/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska w gminie Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska przyjętego uchwałą Nr XLII/387/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1 października 2009 roku


Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCĄ TERENY W SOŁECTWACH RUDY I RUDA KOZIELSKA

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Przedmiot regulacji przepisami planu

1. Przedmiotem regulacji przepisami zmiany planu zwanej dalej planem jest 16 terenów o łącznej powierzchni około 40,13 ha położonych w sołectwach Rudy i Ruda Kozielska w gminie Kuźnia Raciborska.

2. Regulacje, o których mowa w ust. 1 wyrażone są przepisami określającymi przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest 12 załączników graficznych w skali 1:1000 o nazwie „rysunek planu”, które obowiązują w zakresie:

1) granic opracowania planu,

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania podstawowego terenów,

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

4. Zastosowane na rysunkach planu, o którym mowa w ust. 3 symbole cyfrowe i literowe oznaczają:

1) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w zbiorze przeznaczenia podstawowego,

2) oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.

5. Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:

1) Nr 13 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,

2) Nr 14 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

§ 2.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych jest większe niż 20°,

2) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi (osiach) głównej bryły budynku,

3) infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny, oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z tym uzbrojeniem terenu,

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,

6) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć istniejące lub dopuszczane w planie użytkowania i przeznaczenia części terenów lub obiektów, które towarzyszą użytkowaniu i przeznaczeniu podstawowemu terenów i obiektów ustalonych w planie, przy czym łączny program użytkowań i przeznaczeń dopuszczalnych nie może przekraczać 50% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi w planie lub w ramach danej inwestycji lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej obiektów zlokalizowanych na tych terenach,

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejące lub ustalone w planie użytkowania i przeznaczenia terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi w planie lub w ramach danej inwestycji, które obejmują więcej niż 50 % powierzchni tych terenów lub więcej niż50% powierzchni całkowitej obiektów zlokalizowanych na tych terenach i którym muszą być podporządkowane inne użytkowania przeznaczenia terenu określone jako dopuszczalne,

9) przeznaczeniu zabronionym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenów, które jest kolizyjne lub wykluczające się z przeznaczeniem podstawowym ustalonym na danym terenie w planie,

10) rysunku planu - należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1÷12 do niniejszej uchwały w skali 1:1000,

11) terenach zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj ogólnodostępnej zieleni,

12) terenach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny wyznaczone do lokalizacji kubaturowych i terenowych obiektów służących uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące bazę gastronomiczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników,

13) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i opisany symbolem,

14) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,

15) usługach publicznych – należy przez to rozumieć tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji administracji publicznej, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu religijnego,

16) wolnostojących obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże i wszelkiego rodzaju obiekty usługowe (typu: małe pawilony handlowe), które towarzyszą obiektom o funkcji podstawowej usługowej i mieszkaniowej,

17) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartości określające procentowy udział powierzchni zabudowy budynków znajdujących się na danej działce lub terenie do całkowitej powierzchni działki lub terenu,

18) tereny zalewowe – do czasu opublikowania map ryzyka powodziowego sporządzonych zgodnie z ustawą prawo wodne, należy przez to rozumieć tereny zagrożeń powodziowych wynikające z dotychczas opracowanych dokumentów, raportów i opracowań oraz wiedzy historycznej.

Rozdział 2.
PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 3.

Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów opisanych następującymi symbolami:

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

3) U – tereny zabudowy usługowej,

4) US1 – tereny sportu i rekreacji z zabudową kubaturową,

5) US2 – tereny sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi,

6) ZL – tereny lasów i zadrzewień,

7) ZP – tereny zieleni urządzonej.

§ 4.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) zabudowa winna nawiązywać do cech architektury budynków istniejących w otoczeniu terenów objętych planem,

2) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu i grafitu,

3) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunkach planu.

2. Zabrania się realizacji:

1) dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy,

2) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych.

§ 5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. W zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność respektowania rozporządzenia tworzącego park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

2. Ustala się ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:

1) nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,

2) zakaz zabudowy w strefie do 25 m od granicy lasów, za wyjątkiem terenu o symbolu 1US1 .

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych, przy czym:

1) tereny o symbolach MN należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) tereny o symbolach US1 i US2 należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

3) tereny o symbolach MU należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

4. Przy zagospodarowaniu terenu o symbolu 11US1 uwzględnić stwierdzone występowanie w tym rejonie gatunku chronionego owada (pachnica dębowa).

§ 6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. W granicach opracowania planu nie występują:

1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,

2) obiekty zabytkowe ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

3) strefy ochrony konserwatorskiej.

2. Ustala się ochronę konserwatorską budynku istniejącego na terenie o symbolu 1MN poprzez wskazanie do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków.

3. Na terenie o symbolu 8US1 określona jest lokalizacja stanowiska archeologicznego do którego ustala się konieczność prowadzenia badań wyprzedzających w obrębie stanowiska pokazanego na załączniku graficznym nr 8, oraz konieczność nadzoru archeologicznego w sąsiedztwie tego stanowiska.

§ 7.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Na terenach o symbolach US1 i US2 oraz U w ramach możliwych tu do utworzenia przestrzeni publicznych ustala się możliwość rozmieszczenia elementów małej architektury i nośników reklamy oraz reklam wizualnych w trakcie trwających imprez lub zawodów sportowych.

2. Na terenach o symbolach o symbolach US1 i US2 ustala się możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych na tych terenach.

§ 8.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości jako zadania Gminy Kuźnia Raciborska.

2. Dopuszcza się scalania i podziały oraz podziały nieruchomości przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek budowlanych:

1) na terenach o symbolach MN i MU – 700 m2 dla zabudowy wolnostojącej i 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej,

2) na terenach o symbolach U – 2000 m2,

3) na terenach o symbolach US1 – 3000 m2,

3. Ustala się minimalną szerokość frontu działek budowlanych, o których mowa w ust. 2:

1) dla zabudowy wolnostojącej 30,0 m na terenach o symbolach U i US1 , oraz 20 m dla zabudowy wolnostojącej na terenach o symbolach MN i MU ,

2) dla zabudowy zwartej 12,0 m,

4. Ustala się kąt położenia granic działek o których mowa w ust. 2 w stosunku do pasa drogowego w przedziale 50°÷90°.

§ 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się obsługę komunikacyjną z dróg istniejących i planowanych przylegających do terenów objętych planem.

2. Na terenach o symbolach MU , U i US1 ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych:

1) dla obiektów handlowych – 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

2) dla obiektów gastronomii i rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,

3) dla obiektów sportowo-rekreacyjnych – 50 miejsc na 100 użytkowników.

§ 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:

1) na obszarze objętym planem możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do obsługi infrastruktury technicznej nad i podziemnej,

2) na obszarze planu uwzględnienie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami izolacyjnymi określonymi odrębnymi przepisami,

3) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń,

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

2) możliwość uzupełniającego poboru wody ze studni przydomowych pod warunkiem zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom sanitarnym.

3. W zakresie odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami ustala się:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 odprowadzenie ścieków bytowych do ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej,

2) w przypadku braku możliwości rozwiązania, o którym mowa w pkt 1 możliwość gromadzenia ścieków w osadnikach z czasowym ich opróżnianiem,

3) sposób postępowania z odpadami winien być zgodny z planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) utrzymanie zaopatrzenia terenów objętych planem w gaz dostarczany sieciowo,

2) możliwość zaopatrzenia terenów w gaz płynny,

3) konieczność zachowania odległości budynków od istniejących gazociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną ustala się zachowanie przebiegu i możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia z możliwością ich modernizacji, oraz możliwością realizacji nowych w formie napowietrznej i kablowej.

6. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

§ 11.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

1. W granicach występującego w planie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332 Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka ustala się zakaz wprowadzania ścieków do gruntu oraz konieczność podłączenia zabudowy do projektowanej kanalizacji po jej realizacji. Do czasu realizacji kanalizacji sieciowej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, okresowo opróżnianych.

2. Na części terenów o symbolach 1US2 i 7US2 położonych w terenach zalewowych pokazanych na rysunku planu ustala się zakaz ich zabudowy i lokalizacji urządzeń oraz dopuszcza się możliwość zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego przy zachowaniu naturalnych nawierzchni.

3. Na obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

4. Na obszarze objętym planem nie występują złoża, obszary i tereny górnicze.

§ 12.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

1. Ustala się możliwość zachowania dotychczasowego urządzenia i użytkowania terenów do czasu ich zmiany zgodnie z ustaleniami planu.

2. Na terenie o symbolu 1U ustala się możliwość funkcjonowania istniejącego przedsiębiorstwa do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z podstawowym przeznaczeniem ustalonym w planie.

Rozdział 3.
PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU

- przeznaczenie dopuszczalne i zabronione, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 13.

Dla terenów o symbolachMN- o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) budynki w zabudowie bliźniaczej realizowane w granicach własności z działką sąsiednią,

b) obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej,

c) jednokondygnacyjne budynki gospodarcze oraz garaże,

d) drogi dojazdowe, place, miejsca parkingowe,

e) ogrody wraz z elementami małej architektury,

f) sieci infrastruktury technicznej,

g) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej i przekształcenie jej w kierunku gospodarstw agroturystycznych,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju obiekty i użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych,

b) warsztaty naprawy i obsługi samochodów, stacje paliw,

c) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

- 700 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

- 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

b) wysokość nowych budynków nie może być większa niż 10,5 m,

c) konieczność realizacji dachów z dostosowaniem ich kształtu do zabudowy otaczającej,

d) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garaży nie może być większa niż 3,5 m dla budynków z dachami płaskimi i 5,5 m dla budynków z dachami spadzistymi,

e) maksymalny wskaźnik zabudowy działki nie może być większy niż 40%,

f) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40%,

g) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.

§ 14.

Dla zbiorów terenów o symbolachUo podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) mieszkania o ile stanowią część obiektu usługowego, oraz budynki mieszkalne dla właścicieli obiektów usługowych, oraz zabudowa wielorodzinna,

b) obiekty i urządzenia usług publicznych,

c) sieci infrastruktury technicznej, parkingi,

d) zieleń urządzona, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury,

2) przeznaczenia zabronione

a) z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,

b) obiekty i urządzenia produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej,

c) place składowe, składowiska odpadów,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna wysokość budynków – 12,5 m

b) maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 50%,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie może być mniejszy niż 20%,

d) dla nowych budynków konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.

§ 15.

Dla terenów o symbolach1MUi2MUo podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) budynki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej i budynki o wyłącznej funkcji usługowej,

b) jednokondygnacyjne budynki towarzyszące o funkcji usługowej i rzemieślniczej oraz garaże pod warunkiem, że ilość garaży nie będzie większa niż 1 stanowisko na 1 mieszkanie zlokalizowane na tej samej wydzielonej geodezyjnie działce,

c) ogrody przydomowe, mała architektura,

d) parkingi dla samochodów osobowych,

e) sieci infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju użytkowania, których uciążliwość wykracza poza obrys działki na której są zlokalizowane,

b) bazy, składy i magazyny nie związane z prowadzoną na tej samej działce działalnością usługową,

c) wszelkiego rodzaju obiekty związane z hodowlą zwierząt i uprawami rolniczymi,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość nowych budynków nie może być większa niż 12,5 m,

b) przy przebudowie budynków istniejących dopuszcza się możliwość ich podwyższenia do wysokości najwyższego budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce z tolerancją

60 cm, lub podwyższenie budynku nie może być większe niż wynikające ze zmiany konstrukcji dachu płaskiego na spadzisty,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 50%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20%,

e) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.

§ 16.

Dla terenów o symbolachUS1o podstawowym przeznaczeniu dla usług sportu i rekreacji z zabudową kubaturową ustala się:

1) przeznaczenie dopuszczalne:

a) mieszkania i budynki mieszkalne pod warunkiem, że użytkowania te wraz z dojazdami i parkingami nie będą zajmowały więcej niż 10% powierzchni terenu sportowo-rekreacyjnego,

b) obiekty i urządzenia obsługi terenów sportowych, rekreacyjnych i imprez okolicznościowych, w tym pomieszczenia usług gastronomii,

c) zieleń parkowa, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury,

d) miejsca parkingowe, garaże dla samochodów osobowych i sprzętu sportowo-rekreacyjnego i obsługi terenów,

e) obiekty tymczasowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych,

f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenie zabronione:

a) obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,

b) obiekty i urządzenia produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 12,5 m,

b) maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 40%,

c) w ramach działki przeznaczonej do zabudowy zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej,

d) przy lokalizacji zabudowy i urządzeń należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy pokazane na rysunku planu.

§ 17.

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 dla zbiorów terenów o symbolachUS2o podstawowym przeznaczeniu dla sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) wszelkiego rodzaju urządzenia służące uprawianiu sportu i o charakterze rekreacyjnym za wyjątkiem terenu o symbolu 7US2 ,

b) tymczasowe obiekty budowlane związane ze sportem i rekreacją oraz o funkcji gastronomicznej za wyjątkiem terenu o symbolu 7US2 ,

c) tereny dla jazdy konnej, boiska trawiaste,

d) zieleń urządzona,

e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju budynki,

b) budowle nie związane ze sportem,

c) drogi, parkingi,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) wysokość urządzeń nie może być większa niż 9,0 m,

b) wysokość tymczasowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 4,5 m,

c) powierzchnia dla lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 5% powierzchni terenu o symbolu US2 wydzielonego na rysunku planu,

d) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić minimum 80% powierzchni terenu o symbolu US2 wydzielonego na rysunku planu.

§ 18.

Dla terenów o symbolachZPo podstawowym przeznaczeniu jako tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) ścieżki spacerowe, chodniki,

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) na terenie o symbolu 4ZP wjazdy na tereny o symbolach 2U i 3U ,

e) na terenie o symbolu 5ZP zachowanie istniejącego basenu oraz jeziorek utworzonych na cieku bez nazwy,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe trwale związane z gruntem,

b) parkingi dla samochodów.

§ 19.

Dla zbiorów terenów o symbolachZL, których przeznaczenie podstawowe to lasy i zadrzewienia. Dla tych terenów ustala się:

1) przeznaczenie dopuszczalne:

a) istniejące dojazdy do nieruchomości, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i ścieżki spacerowe w miejscach wyznaczonych,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenie zabronione:

a) wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe trwale związane z gruntem, za wyjątkiem budynków i budowli związanych z gospodarką leśną,

b) drogi o trwałej nawierzchni, parkingi, utwardzone place.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20.

Dla terenów objętych planem ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

§ 21.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik2.jpg

Zalacznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik3.jpg

Zalacznik3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik4.jpg

Zalacznik4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik5.jpg

Zalacznik5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik6.jpg

Zalacznik6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik7.jpg

Zalacznik7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik8.jpg

Zalacznik8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik9.jpg

Zalacznik9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik10.jpg

Zalacznik10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik11.jpg

Zalacznik11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik12.jpg

Zalacznik12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Zalacznik13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Zalacznik14

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Manfred Wrona

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »