| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/111/2011 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska w gminie Kuźnia Raciborska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta po stwierdzeniu zgodności zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska przyjętego uchwałą Nr XLII/387/2009 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 1 października 2009 roku


Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
uchwala

ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCĄ TERENY W SOŁECTWACH RUDY I RUDA KOZIELSKA

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Przedmiot regulacji przepisami planu

1. Przedmiotem regulacji przepisami zmiany planu zwanej dalej planem jest 16 terenów o łącznej powierzchni około 40,13 ha położonych w sołectwach Rudy i Ruda Kozielska w gminie Kuźnia Raciborska.

2. Regulacje, o których mowa w ust. 1 wyrażone są przepisami określającymi przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest 12 załączników graficznych w skali 1:1000 o nazwie „rysunek planu”, które obowiązują w zakresie:

1) granic opracowania planu,

2) linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) ustalonych symbolami literowymi sposobów przeznaczenia i użytkowania podstawowego terenów,

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy,

4. Zastosowane na rysunkach planu, o którym mowa w ust. 3 symbole cyfrowe i literowe oznaczają:

1) oznaczenie cyfrowe – kolejny numer terenów w zbiorze przeznaczenia podstawowego,

2) oznaczenia literowe – przeznaczenie podstawowe terenu.

5. Integralnymi częściami uchwały są również załączniki:

1) Nr 13 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”,

2) Nr 14 o nazwie „Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych”.

§ 2.

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu spadzistym – należy przez to rozumieć dach, którego nachylenie połaci dachowych jest większe niż 20°,

2) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi (osiach) głównej bryły budynku,

3) infrastrukturze technicznej – rozumie się przez to sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, w tym kabiny telefoniczne i anteny, oraz inne podobne obiekty i urządzenia związane z tym uzbrojeniem terenu,

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – linia ograniczająca część terenu, na której dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części budynków oraz określonych w ustaleniach planu nadziemnych części budowli; linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji,

6) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć istniejące lub dopuszczane w planie użytkowania i przeznaczenia części terenów lub obiektów, które towarzyszą użytkowaniu i przeznaczeniu podstawowemu terenów i obiektów ustalonych w planie, przy czym łączny program użytkowań i przeznaczeń dopuszczalnych nie może przekraczać 50% powierzchni terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi w planie lub w ramach danej inwestycji lub więcej niż 50% powierzchni całkowitej obiektów zlokalizowanych na tych terenach,

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć istniejące lub ustalone w planie użytkowania i przeznaczenia terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi w planie lub w ramach danej inwestycji, które obejmują więcej niż 50 % powierzchni tych terenów lub więcej niż50% powierzchni całkowitej obiektów zlokalizowanych na tych terenach i którym muszą być podporządkowane inne użytkowania przeznaczenia terenu określone jako dopuszczalne,

9) przeznaczeniu zabronionym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie terenów, które jest kolizyjne lub wykluczające się z przeznaczeniem podstawowym ustalonym na danym terenie w planie,

10) rysunku planu - należy przez to rozumieć załączniki graficzne nr 1÷12 do niniejszej uchwały w skali 1:1000,

11) terenach zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć każdy rodzaj ogólnodostępnej zieleni,

12) terenach sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny wyznaczone do lokalizacji kubaturowych i terenowych obiektów służących uprawianiu sportu, rekreacji i wypoczynkowi, a także turystyce i krajoznawstwu, w tym także stanowiące bazę gastronomiczną, wraz z niezbędnymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi i technicznymi oraz funkcjami uzupełniającymi pozwalającymi na prawidłową organizację działalności podstawowej i obsługę użytkowników,

13) terenie – należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi na rysunku planu i opisany symbolem,

14) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej,

15) usługach publicznych – należy przez to rozumieć tereny i obiekty przeznaczone do pełnienia funkcji administracji publicznej, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i kultu religijnego,

16) wolnostojących obiektach towarzyszących – należy przez to rozumieć budynki gospodarcze, garaże i wszelkiego rodzaju obiekty usługowe (typu: małe pawilony handlowe), które towarzyszą obiektom o funkcji podstawowej usługowej i mieszkaniowej,

17) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wartości określające procentowy udział powierzchni zabudowy budynków znajdujących się na danej działce lub terenie do całkowitej powierzchni działki lub terenu,

18) tereny zalewowe – do czasu opublikowania map ryzyka powodziowego sporządzonych zgodnie z ustawą prawo wodne, należy przez to rozumieć tereny zagrożeń powodziowych wynikające z dotychczas opracowanych dokumentów, raportów i opracowań oraz wiedzy historycznej.

Rozdział 2.
PRZEPISY DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 3.

Ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów opisanych następującymi symbolami:

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

3) U – tereny zabudowy usługowej,

4) US1 – tereny sportu i rekreacji z zabudową kubaturową,

5) US2 – tereny sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi,

6) ZL – tereny lasów i zadrzewień,

7) ZP – tereny zieleni urządzonej.

§ 4.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) zabudowa winna nawiązywać do cech architektury budynków istniejących w otoczeniu terenów objętych planem,

2) kolorystyka dachów spadzistych musi być realizowana w gamie kolorów czerwieni, brązu i grafitu,

3) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z oznaczeniami graficznymi na rysunkach planu.

2. Zabrania się realizacji:

1) dachów budynków z przesunięciem poziomu połaci w kalenicy,

2) ogrodzeń z prefabrykowanymi przęsłami betonowymi przy drogach publicznych.

§ 5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. W zagospodarowaniu terenów ustala się konieczność respektowania rozporządzenia tworzącego park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

2. Ustala się ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:

1) nakaz stosowania proekologicznych paliw oraz zaopatrzenia w ciepło przy wykorzystaniu systemów charakteryzujących się brakiem lub minimalną emisją pyłu do powietrza,

2) zakaz zabudowy w strefie do 25 m od granicy lasów, za wyjątkiem terenu o symbolu 1US1 .

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych, przy czym:

1) tereny o symbolach MN należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) tereny o symbolach US1 i US2 należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

3) tereny o symbolach MU należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

4. Przy zagospodarowaniu terenu o symbolu 11US1 uwzględnić stwierdzone występowanie w tym rejonie gatunku chronionego owada (pachnica dębowa).

§ 6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1. W granicach opracowania planu nie występują:

1) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków,

2) obiekty zabytkowe ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,

3) strefy ochrony konserwatorskiej.

2. Ustala się ochronę konserwatorską budynku istniejącego na terenie o symbolu 1MN poprzez wskazanie do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków.

3. Na terenie o symbolu 8US1 określona jest lokalizacja stanowiska archeologicznego do którego ustala się konieczność prowadzenia badań wyprzedzających w obrębie stanowiska pokazanego na załączniku graficznym nr 8, oraz konieczność nadzoru archeologicznego w sąsiedztwie tego stanowiska.

§ 7.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

1. Na terenach o symbolach US1 i US2 oraz U w ramach możliwych tu do utworzenia przestrzeni publicznych ustala się możliwość rozmieszczenia elementów małej architektury i nośników reklamy oraz reklam wizualnych w trakcie trwających imprez lub zawodów sportowych.

2. Na terenach o symbolach o symbolach US1 i US2 ustala się możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych na tych terenach.

§ 8.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Dla obszaru objętego planem nie wyznacza się terenów wymagających obligatoryjnie scalania i podziału nieruchomości jako zadania Gminy Kuźnia Raciborska.

2. Dopuszcza się scalania i podziały oraz podziały nieruchomości przy zachowaniu minimalnej powierzchni działek budowlanych:

1) na terenach o symbolach MN i MU – 700 m2 dla zabudowy wolnostojącej i 500 m2 dla zabudowy bliźniaczej,

2) na terenach o symbolach U – 2000 m2,

3) na terenach o symbolach US1 – 3000 m2,

3. Ustala się minimalną szerokość frontu działek budowlanych, o których mowa w ust. 2:

1) dla zabudowy wolnostojącej 30,0 m na terenach o symbolach U i US1 , oraz 20 m dla zabudowy wolnostojącej na terenach o symbolach MN i MU ,

2) dla zabudowy zwartej 12,0 m,

4. Ustala się kąt położenia granic działek o których mowa w ust. 2 w stosunku do pasa drogowego w przedziale 50°÷90°.

§ 9.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. W zakresie systemu komunikacji kołowej ustala się obsługę komunikacyjną z dróg istniejących i planowanych przylegających do terenów objętych planem.

2. Na terenach o symbolach MU , U i US1 ustala się następujące wskaźniki niezbędnych ilości miejsc parkingowych:

1) dla obiektów handlowych – 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

2) dla obiektów gastronomii i rozrywki – 30 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych,

3) dla obiektów sportowo-rekreacyjnych – 50 miejsc na 100 użytkowników.

§ 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. W zakresie przebiegu i lokalizacji infrastruktury technicznej ustala się:

1) na obszarze objętym planem możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do obsługi infrastruktury technicznej nad i podziemnej,

2) na obszarze planu uwzględnienie istniejącej sieci i urządzeń infrastruktury technicznej wraz ze strefami izolacyjnymi określonymi odrębnymi przepisami,

3) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń,

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,

2) możliwość uzupełniającego poboru wody ze studni przydomowych pod warunkiem zachowania jakości wody odpowiadającej przepisom sanitarnym.

3. W zakresie odprowadzania ścieków i gospodarki odpadami ustala się:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 odprowadzenie ścieków bytowych do ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej,

2) w przypadku braku możliwości rozwiązania, o którym mowa w pkt 1 możliwość gromadzenia ścieków w osadnikach z czasowym ich opróżnianiem,

3) sposób postępowania z odpadami winien być zgodny z planami gospodarki odpadami i przepisami odrębnymi dotyczącymi tych zagadnień.

4. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

1) utrzymanie zaopatrzenia terenów objętych planem w gaz dostarczany sieciowo,

2) możliwość zaopatrzenia terenów w gaz płynny,

3) konieczność zachowania odległości budynków od istniejących gazociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną ustala się zachowanie przebiegu i możliwość rozbudowy istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia z możliwością ich modernizacji, oraz możliwością realizacji nowych w formie napowietrznej i kablowej.

6. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych jako inwestycji celu publicznego w ramach uzbrojenia poszczególnych terenów objętych planem.

§ 11.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

1. W granicach występującego w planie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332 Subniecka kędzierzyńsko-głubczycka ustala się zakaz wprowadzania ścieków do gruntu oraz konieczność podłączenia zabudowy do projektowanej kanalizacji po jej realizacji. Do czasu realizacji kanalizacji sieciowej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, okresowo opróżnianych.

2. Na części terenów o symbolach 1US2 i 7US2 położonych w terenach zalewowych pokazanych na rysunku planu ustala się zakaz ich zabudowy i lokalizacji urządzeń oraz dopuszcza się możliwość zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego przy zachowaniu naturalnych nawierzchni.

3. Na obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

4. Na obszarze objętym planem nie występują złoża, obszary i tereny górnicze.

§ 12.

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów

1. Ustala się możliwość zachowania dotychczasowego urządzenia i użytkowania terenów do czasu ich zmiany zgodnie z ustaleniami planu.

2. Na terenie o symbolu 1U ustala się możliwość funkcjonowania istniejącego przedsiębiorstwa do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z podstawowym przeznaczeniem ustalonym w planie.

Rozdział 3.
PRZEPISY DLA ZBIORÓW TERENÓW O TYM SAMYM PRZEZNACZENIU

- przeznaczenie dopuszczalne i zabronione, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy

§ 13.

Dla terenów o symbolachMN- o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) budynki w zabudowie bliźniaczej realizowane w granicach własności z działką sąsiednią,

b) obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej,

c) jednokondygnacyjne budynki gospodarcze oraz garaże,

d) drogi dojazdowe, place, miejsca parkingowe,

e) ogrody wraz z elementami małej architektury,

f) sieci infrastruktury technicznej,

g) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej i przekształcenie jej w kierunku gospodarstw agroturystycznych,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju obiekty i użytkowania terenów, których funkcjonowanie może wpłynąć na zakłócenie spokoju lub stanu sanitarnego terenów mieszkaniowych,

b) warsztaty naprawy i obsługi samochodów, stacje paliw,

c) garaże i miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

- 700 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,

- 500 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

b) wysokość nowych budynków nie może być większa niż 10,5 m,

c) konieczność realizacji dachów z dostosowaniem ich kształtu do zabudowy otaczającej,

d) wysokość wolnostojących budynków gospodarczych i garaży nie może być większa niż 3,5 m dla budynków z dachami płaskimi i 5,5 m dla budynków z dachami spadzistymi,

e) maksymalny wskaźnik zabudowy działki nie może być większy niż 40%,

f) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 40%,

g) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.

§ 14.

Dla zbiorów terenów o symbolachUo podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy usługowej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) mieszkania o ile stanowią część obiektu usługowego, oraz budynki mieszkalne dla właścicieli obiektów usługowych, oraz zabudowa wielorodzinna,

b) obiekty i urządzenia usług publicznych,

c) sieci infrastruktury technicznej, parkingi,

d) zieleń urządzona, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury,

2) przeznaczenia zabronione

a) z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,

b) obiekty i urządzenia produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej,

c) place składowe, składowiska odpadów,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna wysokość budynków – 12,5 m

b) maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 50%,

c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki nie może być mniejszy niż 20%,

d) dla nowych budynków konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.

§ 15.

Dla terenów o symbolach1MUi2MUo podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) budynki o wyłącznej funkcji mieszkaniowej i budynki o wyłącznej funkcji usługowej,

b) jednokondygnacyjne budynki towarzyszące o funkcji usługowej i rzemieślniczej oraz garaże pod warunkiem, że ilość garaży nie będzie większa niż 1 stanowisko na 1 mieszkanie zlokalizowane na tej samej wydzielonej geodezyjnie działce,

c) ogrody przydomowe, mała architektura,

d) parkingi dla samochodów osobowych,

e) sieci infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju użytkowania, których uciążliwość wykracza poza obrys działki na której są zlokalizowane,

b) bazy, składy i magazyny nie związane z prowadzoną na tej samej działce działalnością usługową,

c) wszelkiego rodzaju obiekty związane z hodowlą zwierząt i uprawami rolniczymi,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalna wysokość nowych budynków nie może być większa niż 12,5 m,

b) przy przebudowie budynków istniejących dopuszcza się możliwość ich podwyższenia do wysokości najwyższego budynku zlokalizowanego na sąsiedniej działce z tolerancją

60 cm, lub podwyższenie budynku nie może być większe niż wynikające ze zmiany konstrukcji dachu płaskiego na spadzisty,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nie może być większy niż 50%,

d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 20%,

e) konieczność zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu.

§ 16.

Dla terenów o symbolachUS1o podstawowym przeznaczeniu dla usług sportu i rekreacji z zabudową kubaturową ustala się:

1) przeznaczenie dopuszczalne:

a) mieszkania i budynki mieszkalne pod warunkiem, że użytkowania te wraz z dojazdami i parkingami nie będą zajmowały więcej niż 10% powierzchni terenu sportowo-rekreacyjnego,

b) obiekty i urządzenia obsługi terenów sportowych, rekreacyjnych i imprez okolicznościowych, w tym pomieszczenia usług gastronomii,

c) zieleń parkowa, zadrzewienia, trawniki, obiekty i urządzenia małej architektury,

d) miejsca parkingowe, garaże dla samochodów osobowych i sprzętu sportowo-rekreacyjnego i obsługi terenów,

e) obiekty tymczasowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych,

f) sieci i obiekty infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenie zabronione:

a) obiekty i urządzenia o funkcji produkcyjnej oraz wyłącznie magazynowej,

b) obiekty i urządzenia produkcji rolniczej, zwierzęcej i ogrodniczej,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) maksymalna wysokość budynków nie może przekraczać 12,5 m,

b) maksymalny wskaźnik zabudowy nie może być większy niż 40%,

c) w ramach działki przeznaczonej do zabudowy zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej,

d) przy lokalizacji zabudowy i urządzeń należy zachować nieprzekraczalne linie zabudowy pokazane na rysunku planu.

§ 17.

Z zastrzeżeniem § 11 ust. 2 dla zbiorów terenów o symbolachUS2o podstawowym przeznaczeniu dla sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) wszelkiego rodzaju urządzenia służące uprawianiu sportu i o charakterze rekreacyjnym za wyjątkiem terenu o symbolu 7US2 ,

b) tymczasowe obiekty budowlane związane ze sportem i rekreacją oraz o funkcji gastronomicznej za wyjątkiem terenu o symbolu 7US2 ,

c) tereny dla jazdy konnej, boiska trawiaste,

d) zieleń urządzona,

e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju budynki,

b) budowle nie związane ze sportem,

c) drogi, parkingi,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) wysokość urządzeń nie może być większa niż 9,0 m,

b) wysokość tymczasowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 4,5 m,

c) powierzchnia dla lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych nie może przekraczać 5% powierzchni terenu o symbolu US2 wydzielonego na rysunku planu,

d) powierzchnia biologicznie czynna musi wynosić minimum 80% powierzchni terenu o symbolu US2 wydzielonego na rysunku planu.

§ 18.

Dla terenów o symbolachZPo podstawowym przeznaczeniu jako tereny zieleni urządzonej ustala się:

1) przeznaczenia dopuszczalne:

a) ścieżki spacerowe, chodniki,

b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) na terenie o symbolu 4ZP wjazdy na tereny o symbolach 2U i 3U ,

e) na terenie o symbolu 5ZP zachowanie istniejącego basenu oraz jeziorek utworzonych na cieku bez nazwy,

2) przeznaczenia zabronione:

a) wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe trwale związane z gruntem,

b) parkingi dla samochodów.

§ 19.

Dla zbiorów terenów o symbolachZL, których przeznaczenie podstawowe to lasy i zadrzewienia. Dla tych terenów ustala się:

1) przeznaczenie dopuszczalne:

a) istniejące dojazdy do nieruchomości, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne i ścieżki spacerowe w miejscach wyznaczonych,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

2) przeznaczenie zabronione:

a) wszelkiego rodzaju obiekty kubaturowe trwale związane z gruntem, za wyjątkiem budynków i budowli związanych z gospodarką leśną,

b) drogi o trwałej nawierzchni, parkingi, utwardzone place.

Rozdział 4.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20.

Dla terenów objętych planem ustala się 30% stawkę służącą naliczaniu opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

§ 21.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

§ 22.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik1.jpg

Zalacznik1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik2.jpg

Zalacznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik3.jpg

Zalacznik3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik4.jpg

Zalacznik4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik5.jpg

Zalacznik5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik6.jpg

Zalacznik6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik7.jpg

Zalacznik7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik8.jpg

Zalacznik8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik9.jpg

Zalacznik9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik10.jpg

Zalacznik10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik11.jpg

Zalacznik11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik12.jpg

Zalacznik12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Zalacznik13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr X/111/2011
Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej
z dnia 29 września 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Zalacznik14

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Manfred Wrona

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »