| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/112/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póź. zm) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Nagrody i Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

2. Nagrody lub Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu mogą otrzymać:

1) osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe,

2) trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 1, rodzaje wyróżnień i nagród oraz wysokość nagród pieniężnych określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik do Uchwały Nr IX/112/2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Regulamin Przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, biorąc pod uwagę znaczenie danej dyscypliny sportu dla Wspólnoty Powiatu Wodzisławskiego;

2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród oraz wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danej dyscypliny sportu dla Wspólnoty Powiatu Wodzisławskiego;

3) warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć w działalności sportowej dla Wspólnoty Powiatu Wodzisławskiego.

2. Przez nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, zwane dalej odpowiednio Nagrodą lub Wyróżnieniem, rozumie się odpowiednio: Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu i Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.

3. Liczba, rodzaj i wysokość przyznanych w danym roku kalendarzowym Nagród i Wyróżnień jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu.

§ 2. 1. Nagrody i Wyróżnienia mogą otrzymać:

1) zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

2) zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego trenerzy prowadzący szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

3) zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego trenerzy i inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Jednej i tej samej osobie można przyznać tylko jedną Nagrodę lub jedno Wyróżnienie w danym roku kalendarzowym za dokonania uzyskane w roku poprzednim z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.

3. To samo osiągnięcie może być podstawą przyznania tylko jednej Nagrody lub jednego Wyróżnienia dla jednego zawodnika.

4. Nagroda lub Wyróżnienie dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą mieć charakter indywidualny lub drużynowy.

§ 3. 1. Nagroda (indywidualna i drużynowa) jest świadczeniem pieniężnym, a jej maksymalna wysokość stanowi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nagrodzeni oprócz nagrody pieniężnej otrzymują dyplom i statuetkę.

2. Wyróżnieniem jest statuetka i dyplom.

§ 4. 1. Nagroda lub Wyróżnienie dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, może zostać przyznane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lub dziedzinach sportu objętych aktualnym, na dzień złożenia wniosku, programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich.

2. Nagroda lub Wyróżnienie dla osób, o których mowa w ust. 1, może zostać przyznana w szczególności za:

1) powołanie do kadry narodowej przygotowującej do igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, pucharu świata, pucharu Europy i osiągnięcie w tym współzawodnictwie sportowym miejsca od pierwszego do dwudziestego włącznie;

2) powołanie do reprezentacji Polski lub reprezentowanie klubu sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym innym niż wymieniony w pkt 1 i osiągnięcie w tym współzawodnictwie sportowym miejsca od pierwszego do dziesiątego włącznie;

3) zajęcie indywidualnie lub drużynowo miejsca od pierwszego do dziesiątego włącznie w rozgrywkach o tytuł Mistrza Polski;

4) zajęcie indywidualnie lub drużynowo miejsca od pierwszego do trzeciego włącznie w rozgrywkach o Puchar Polski.

3. W przypadku uzyskania wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, mającego charakter szczególnego wyczynu sportowego Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, zwany dalej Organizatorem może przyznać Nagrodę lub Wyróżnienie także w dyscyplinach lub dziedzinach sportu innych niż wymienione w ust. 1, według kryteriów określonych w ust. 2.

4. Nagroda lub Wyróżnienie dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 może być przyznana w szczególności za wyszkolenie zawodnika/zawodników, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportu lub dziedzinach sportu, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, według kryteriów określonych w ust. 2

5. Nagroda lub Wyróżnienie dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, może zostać przyznana w szczególności za:

1) osiągnięcia w zakresie popularyzacji i upowszechniania sportu;

2) osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie sportu;

3) osiągnięcia w zakresie organizacji sportu, w tym organizacji klubów sportowych, związków sportowych oraz imprez i wydarzeń sportowych;

4) osiągnięcia w zakresie tworzenia, eksploatacji i rozwoju bazy materialnej dla rozwoju sportu na terenie powiatu wodzisławskiego.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia mogą wystąpić:

1) jednostki organizacyjne i podmioty, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura fizyczna, mające siedziby na terenie powiatu wodzisławskiego;

2) organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury fizycznej, mające siedziby na terenie powiatu wodzisławskiego lub działające na terenie powiatu wodzisławskiego;

3) Starosta Wodzisławski;

4) prezydent miasta, wójt, burmistrz gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;

5) Komisja Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwa ds. kultury fizycznej;

6) szkoły i inne placówki oświatowe.

§ 6. 1. Zgłoszenia do Nagrody lub Wyróżnienia dokonuje się poprzez złożenie wniosku do Organizatora.

2. Wniosek dotyczący kandydata do Nagrody lub Wyróżnienia winien zawierać:

1) w przypadku gdy kandydatem jest zawodnik lub drużyna:

a) informacje o osiągnięciach sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana Nagroda lub Wyróżnienie,

b) informacje o uprawianej dyscyplinie sportu,

c) informacje o rodzaju współzawodnictwa, podczas którego został osiągnięty wysoki wynik sportowy (informacje o imprezie, podczas której został osiągnięty wynik);

2) w przypadku gdy kandydatem jest trener:

a) informacje o wynikach sportowych zawodnika/zawodników, którzy poprzez prowadzone przez trenera szkolenie osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

b) informacje o uprawianej przez zawodnika/zawodników dyscyplinie sportu,

c) informacje o rodzaju współzawodnictwa, podczas którego został osiągnięty wysoki wynik sportowy (informacje o imprezie, podczas której został osiągnięty wynik);

3) w przypadku gdy kandydatem jest trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej – opis tych osiągnięć.

3. Wniosek powinien dodatkowo zawierać:

1) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL, NIP oraz telefon kontaktowy), a w przypadku wniosku o Nagrodę lub Wyróżnienie drużynowe – dane osobowe, o których mowa powyżej, dotyczące wszystkich członków drużyny;

2) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, nr KRS lub innej ewidencji-jeżeli dotyczy, telefon kontaktowy);

3) dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku (np. kopie dyplomów, wycinki prasowe, fotografie, wydruki ze stron internetowych, itd.);

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych celem przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia, a także na nieodpłatne utrwalenie, a także wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku kandydata na wszelkich polach eksploatacji (w przypadku drużyny zgoda na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych musi być wyrażona przez wszystkich jej członków). W przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnoletnia, oświadczenia składa opiekun prawny;

5) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje w złożonym wniosku są aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego złożenia;

6) podpis wnioskodawcy i podpis kandydata/ów do otrzymania Nagrody lub Wyróżnienia. W przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnoletnia, wniosek podpisuje opiekun prawny.

§ 7. 1. Wnioski, o których mowa § 6, należy składać w terminie do 31 marca każdego roku (lub dnia następnego, jeżeli przypada on w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W 2011 r. wnioski za 2010 r. będą przyjmowane w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Wnioski, o których mowa w § 6, składa się osobiście w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a. Wnioski mogą być przesłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

4. Wniosek złożony lub dostarczony po terminie nie będzie rozpatrywany.

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody lub Wyróżnienia.

§ 8. 1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika wybitnego wyniku sportowego, którym jest medal igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, medal w Mistrzostwach Świata, medal w Mistrzostwach Europy lub ustanowienie rekordu świata lub Europy, podmiotom wymienionym w § 5 przysługuje prawo złożenia wniosku o Nagrodę lub Wyróżnienie z pominięciem terminu wskazanego w § 7.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, o przyznaniu Nagrody lub Wyróżnienia decyduje Organizator.

§ 9. O możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Organizator powiadamia corocznie przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

§ 10. Wnioski o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia opiniuje Komisja ds. Opiniowania Nagrody i Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu, zwana dalej Komisją.

§ 11. 1. Członków Komisji powołuje i odwołuje Organizator.

2. W skład Komisji wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Organizatora, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego,

2) dwóch członków Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwej ds. kultury fizycznej.

3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie sekretarza Komisji.

§ 12. 1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.

2. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim minimum 3 osoby, w tym przewodniczący.

3. Z posiedzenia Komisji sekretarz sporządza protokół.

4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 13. 1. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia,

2) wyłonienie kandydatów do Nagrody lub Wyróżnienia,

3) przedstawienie Organizatorowi kandydatów do Nagrody i Wyróżnienia oraz propozycji wysokości nagród pieniężnych w ramach środków przewidzianych w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na dany rok.

2. Opiniowanie wniosków polega na dokonaniu ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosków. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niepoprawności wniosku Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień w określonym przez Komisję terminie i w wybrany przez Komisję sposób. Nieuzupełnienie lub niewyjaśnienie w terminie i w sposób określony przez Komisję wszystkich wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku.

4. Przy ocenie merytorycznej wniosków dotyczących osób, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 1, Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) dyscyplina sportu i miejsce zajęte we współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana Nagroda lub Wyróżnienie;

2) ranga imprezy, podczas której zawodnik osiągnął wynik sportowy.

5. Przy ocenie merytorycznej wniosków dotyczących osób, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 2, Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) dyscyplina sportu i miejsce zajęte przez szkolonego zawodnika lub zawodników we współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana Nagroda lub Wyróżnienie;

2) ranga imprezy, podczas której szkolony zawodnik lub zawodnicy osiągnęli wynik sportowy,

3) ilość zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

6. Przy ocenie merytorycznej wniosków dotyczących osób, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 3, Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) rodzaj i ranga wyróżniających się osiągnięć w działalności sportowej;

2) stopień zaangażowania w działalności sportowej;

3) znaczenie osiągnięć dla Wspólnoty Samorządowej Powiatu Wodzisławskiego.

7. Członkowie Komisji zajmują swoje stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

§ 14. 1. Skład osobowy Komisji funkcjonuje w okresie trwania kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego, w czasie której została powołana. Koniec kadencji Komisji upływa z końcem kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

2. Organizator może odwołać przewodniczącego i członków Komisji przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji przewodniczącego lub członka Komisji,

2) zaistnienia innej ważnej przyczyny.

§ 15. 1. Ostateczna decyzja w zakresie przyznania Nagród lub Wyróżnień należy do Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnej Nagrody lub Wyróżnienia bez podania przyczyny.

§ 16. 1. Nagroda lub Wyróżnienie, które zostało przyznane a jeszcze nie przekazane, osobom o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, może być cofnięte na wniosek podmiotów występujących o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia lub z własnej inicjatywy Organizatora w sytuacji wykazania naruszenia w szczególności zasad etyki sportowej, zasad współzawodnictwa oraz przepisów antydopingowych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 decyzję podejmuje Organizator.

§ 17. 1. Organizator informacje o laureatach podaje do wiadomości publicznej oraz informuje wszystkich kandydatów i wnioskodawców o swojej decyzji.

2. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagród i Wyróżnień laureaci oraz wnioskodawcy zostają powiadomieni pisemnie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »