| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/112/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póź. zm) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)

Rada Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się Nagrody i Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

2. Nagrody lub Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu mogą otrzymać:

1) osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe,

2) trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

3) trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 1, rodzaje wyróżnień i nagród oraz wysokość nagród pieniężnych określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Eugeniusz Wala


Załącznik do Uchwały Nr IX/112/2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Regulamin Przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród oraz wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, biorąc pod uwagę znaczenie danej dyscypliny sportu dla Wspólnoty Powiatu Wodzisławskiego;

2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród oraz wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie danej dyscypliny sportu dla Wspólnoty Powiatu Wodzisławskiego;

3) warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć w działalności sportowej dla Wspólnoty Powiatu Wodzisławskiego.

2. Przez nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, zwane dalej odpowiednio Nagrodą lub Wyróżnieniem, rozumie się odpowiednio: Nagrodę Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu i Wyróżnienie Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu.

3. Liczba, rodzaj i wysokość przyznanych w danym roku kalendarzowym Nagród i Wyróżnień jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu.

§ 2. 1. Nagrody i Wyróżnienia mogą otrzymać:

1) zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego osoby fizyczne za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

2) zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego trenerzy prowadzący szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;

3) zamieszkali na terenie powiatu wodzisławskiego trenerzy i inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Jednej i tej samej osobie można przyznać tylko jedną Nagrodę lub jedno Wyróżnienie w danym roku kalendarzowym za dokonania uzyskane w roku poprzednim z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.

3. To samo osiągnięcie może być podstawą przyznania tylko jednej Nagrody lub jednego Wyróżnienia dla jednego zawodnika.

4. Nagroda lub Wyróżnienie dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą mieć charakter indywidualny lub drużynowy.

§ 3. 1. Nagroda (indywidualna i drużynowa) jest świadczeniem pieniężnym, a jej maksymalna wysokość stanowi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedni ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Nagrodzeni oprócz nagrody pieniężnej otrzymują dyplom i statuetkę.

2. Wyróżnieniem jest statuetka i dyplom.

§ 4. 1. Nagroda lub Wyróżnienie dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, może zostać przyznane wyłącznie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach lub dziedzinach sportu objętych aktualnym, na dzień złożenia wniosku, programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich.

2. Nagroda lub Wyróżnienie dla osób, o których mowa w ust. 1, może zostać przyznana w szczególności za:

1) powołanie do kadry narodowej przygotowującej do igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, pucharu świata, pucharu Europy i osiągnięcie w tym współzawodnictwie sportowym miejsca od pierwszego do dwudziestego włącznie;

2) powołanie do reprezentacji Polski lub reprezentowanie klubu sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym innym niż wymieniony w pkt 1 i osiągnięcie w tym współzawodnictwie sportowym miejsca od pierwszego do dziesiątego włącznie;

3) zajęcie indywidualnie lub drużynowo miejsca od pierwszego do dziesiątego włącznie w rozgrywkach o tytuł Mistrza Polski;

4) zajęcie indywidualnie lub drużynowo miejsca od pierwszego do trzeciego włącznie w rozgrywkach o Puchar Polski.

3. W przypadku uzyskania wysokiego wyniku sportowego w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, mającego charakter szczególnego wyczynu sportowego Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, zwany dalej Organizatorem może przyznać Nagrodę lub Wyróżnienie także w dyscyplinach lub dziedzinach sportu innych niż wymienione w ust. 1, według kryteriów określonych w ust. 2.

4. Nagroda lub Wyróżnienie dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 może być przyznana w szczególności za wyszkolenie zawodnika/zawodników, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportu lub dziedzinach sportu, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, według kryteriów określonych w ust. 2

5. Nagroda lub Wyróżnienie dla osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, może zostać przyznana w szczególności za:

1) osiągnięcia w zakresie popularyzacji i upowszechniania sportu;

2) osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie sportu;

3) osiągnięcia w zakresie organizacji sportu, w tym organizacji klubów sportowych, związków sportowych oraz imprez i wydarzeń sportowych;

4) osiągnięcia w zakresie tworzenia, eksploatacji i rozwoju bazy materialnej dla rozwoju sportu na terenie powiatu wodzisławskiego.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia mogą wystąpić:

1) jednostki organizacyjne i podmioty, których przedmiotem działalności statutowej jest kultura fizyczna, mające siedziby na terenie powiatu wodzisławskiego;

2) organizacje pozarządowe działające w zakresie kultury fizycznej, mające siedziby na terenie powiatu wodzisławskiego lub działające na terenie powiatu wodzisławskiego;

3) Starosta Wodzisławski;

4) prezydent miasta, wójt, burmistrz gminy z terenu powiatu wodzisławskiego;

5) Komisja Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwa ds. kultury fizycznej;

6) szkoły i inne placówki oświatowe.

§ 6. 1. Zgłoszenia do Nagrody lub Wyróżnienia dokonuje się poprzez złożenie wniosku do Organizatora.

2. Wniosek dotyczący kandydata do Nagrody lub Wyróżnienia winien zawierać:

1) w przypadku gdy kandydatem jest zawodnik lub drużyna:

a) informacje o osiągnięciach sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana Nagroda lub Wyróżnienie,

b) informacje o uprawianej dyscyplinie sportu,

c) informacje o rodzaju współzawodnictwa, podczas którego został osiągnięty wysoki wynik sportowy (informacje o imprezie, podczas której został osiągnięty wynik);

2) w przypadku gdy kandydatem jest trener:

a) informacje o wynikach sportowych zawodnika/zawodników, którzy poprzez prowadzone przez trenera szkolenie osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,

b) informacje o uprawianej przez zawodnika/zawodników dyscyplinie sportu,

c) informacje o rodzaju współzawodnictwa, podczas którego został osiągnięty wysoki wynik sportowy (informacje o imprezie, podczas której został osiągnięty wynik);

3) w przypadku gdy kandydatem jest trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej – opis tych osiągnięć.

3. Wniosek powinien dodatkowo zawierać:

1) dane osobowe kandydata (imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, PESEL, NIP oraz telefon kontaktowy), a w przypadku wniosku o Nagrodę lub Wyróżnienie drużynowe – dane osobowe, o których mowa powyżej, dotyczące wszystkich członków drużyny;

2) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, nr KRS lub innej ewidencji-jeżeli dotyczy, telefon kontaktowy);

3) dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku (np. kopie dyplomów, wycinki prasowe, fotografie, wydruki ze stron internetowych, itd.);

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych celem przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosków o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia, a także na nieodpłatne utrwalenie, a także wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku kandydata na wszelkich polach eksploatacji (w przypadku drużyny zgoda na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych musi być wyrażona przez wszystkich jej członków). W przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnoletnia, oświadczenia składa opiekun prawny;

5) oświadczenie wnioskodawcy, że wszystkie informacje w złożonym wniosku są aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego złożenia;

6) podpis wnioskodawcy i podpis kandydata/ów do otrzymania Nagrody lub Wyróżnienia. W przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnoletnia, wniosek podpisuje opiekun prawny.

§ 7. 1. Wnioski, o których mowa § 6, należy składać w terminie do 31 marca każdego roku (lub dnia następnego, jeżeli przypada on w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy) z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W 2011 r. wnioski za 2010 r. będą przyjmowane w terminie do 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Wnioski, o których mowa w § 6, składa się osobiście w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a. Wnioski mogą być przesłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

4. Wniosek złożony lub dostarczony po terminie nie będzie rozpatrywany.

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody lub Wyróżnienia.

§ 8. 1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika wybitnego wyniku sportowego, którym jest medal igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, medal w Mistrzostwach Świata, medal w Mistrzostwach Europy lub ustanowienie rekordu świata lub Europy, podmiotom wymienionym w § 5 przysługuje prawo złożenia wniosku o Nagrodę lub Wyróżnienie z pominięciem terminu wskazanego w § 7.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, o przyznaniu Nagrody lub Wyróżnienia decyduje Organizator.

§ 9. O możliwości zgłaszania kandydatur oraz o terminie i sposobie ich zgłaszania Organizator powiadamia corocznie przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

§ 10. Wnioski o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia opiniuje Komisja ds. Opiniowania Nagrody i Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu, zwana dalej Komisją.

§ 11. 1. Członków Komisji powołuje i odwołuje Organizator.

2. W skład Komisji wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Organizatora, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego,

2) dwóch członków Komisji Rady Powiatu Wodzisławskiego właściwej ds. kultury fizycznej.

3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie sekretarza Komisji.

§ 12. 1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.

2. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim minimum 3 osoby, w tym przewodniczący.

3. Z posiedzenia Komisji sekretarz sporządza protokół.

4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 13. 1. Do zadań Komisji należy:

1) opiniowanie wniosków o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia,

2) wyłonienie kandydatów do Nagrody lub Wyróżnienia,

3) przedstawienie Organizatorowi kandydatów do Nagrody i Wyróżnienia oraz propozycji wysokości nagród pieniężnych w ramach środków przewidzianych w budżecie Powiatu Wodzisławskiego na dany rok.

2. Opiniowanie wniosków polega na dokonaniu ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności wniosków. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub niepoprawności wniosku Komisja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień w określonym przez Komisję terminie i w wybrany przez Komisję sposób. Nieuzupełnienie lub niewyjaśnienie w terminie i w sposób określony przez Komisję wszystkich wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku.

4. Przy ocenie merytorycznej wniosków dotyczących osób, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 1, Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) dyscyplina sportu i miejsce zajęte we współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana Nagroda lub Wyróżnienie;

2) ranga imprezy, podczas której zawodnik osiągnął wynik sportowy.

5. Przy ocenie merytorycznej wniosków dotyczących osób, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 2, Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) dyscyplina sportu i miejsce zajęte przez szkolonego zawodnika lub zawodników we współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana Nagroda lub Wyróżnienie;

2) ranga imprezy, podczas której szkolony zawodnik lub zawodnicy osiągnęli wynik sportowy,

3) ilość zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

6. Przy ocenie merytorycznej wniosków dotyczących osób, o których mowa w § 2 ust. 1, pkt 3, Komisja kieruje się między innymi następującymi kryteriami:

1) rodzaj i ranga wyróżniających się osiągnięć w działalności sportowej;

2) stopień zaangażowania w działalności sportowej;

3) znaczenie osiągnięć dla Wspólnoty Samorządowej Powiatu Wodzisławskiego.

7. Członkowie Komisji zajmują swoje stanowisko w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

§ 14. 1. Skład osobowy Komisji funkcjonuje w okresie trwania kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego, w czasie której została powołana. Koniec kadencji Komisji upływa z końcem kadencji Rady Powiatu Wodzisławskiego.

2. Organizator może odwołać przewodniczącego i członków Komisji przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji przewodniczącego lub członka Komisji,

2) zaistnienia innej ważnej przyczyny.

§ 15. 1. Ostateczna decyzja w zakresie przyznania Nagród lub Wyróżnień należy do Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania żadnej Nagrody lub Wyróżnienia bez podania przyczyny.

§ 16. 1. Nagroda lub Wyróżnienie, które zostało przyznane a jeszcze nie przekazane, osobom o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, może być cofnięte na wniosek podmiotów występujących o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia lub z własnej inicjatywy Organizatora w sytuacji wykazania naruszenia w szczególności zasad etyki sportowej, zasad współzawodnictwa oraz przepisów antydopingowych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 decyzję podejmuje Organizator.

§ 17. 1. Organizator informacje o laureatach podaje do wiadomości publicznej oraz informuje wszystkich kandydatów i wnioskodawców o swojej decyzji.

2. O terminie i miejscu uroczystego wręczenia Nagród i Wyróżnień laureaci oraz wnioskodawcy zostają powiadomieni pisemnie.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »