| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/72/11 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniajacych się osiągnięciami w działalności sportowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 31, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz U. z 2010 r. Nr 17 , poz. 95 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustalić zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określić wzór wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Małek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/72/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

Rada Gminy Gorzyce dla podkreślenia wybitnych osiągnięć sportowych, postanawia, iż ze środków budżetu gminy przyznane będą nagrody dla zawodników oraz wyróżnienia dla zawodników, trenerów osiągających wybitne wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, a także innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej.

§ 1. 1. Środki finansowe przeznaczone na nagrody i wyróżnienia planowane są w budżecie Gminy. Wysokość nagrody uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Gorzyce i może podlegać zmianom w poszczególnych latach.

2. Nagroda przyznawana jest dla zawodnika do ukończenia 25 roku życia (w roku, w którym osiągnął wynik sportowy), posiadającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Gorzyce lub zrzeszonego w klubach i stowarzyszeniach kultury fizycznej mających siedzibę na terenie Gminy Gorzyce.

3. Nagroda dla zawodnika za osiągnięcie wysokiego wyniku we współzawodnictwie sportowym przyznawana jest raz w roku kalendarzowym, a w przypadku osiągnięcia kilku wyników nagroda przyznawana jest za najwyższy wynik .

4. Nagroda może mieć charakter pieniężny lub rzeczowy.

§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym przyznaje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią właściwej Komisji rozpatrującej wnioski.

2. Przyznana nagroda lub wyróżnienie dotyczyć może dyscyplin sportu i dziedzin sportu, w których działa Polski Związek Sportu.

3. Nagrodę lub wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który poza kryteriami określonymi w § 3 ust. 1 swoją postawą, zachowaniem, w szczególności zachowaniem fair play oraz osiągniętymi wynikami sportowymi promuje Gminę Gorzyce.

§ 3. 1. Nagrody dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych mogą być przyznawane w systemie trzystopniowym:

1)Nagroda I stopnia, za ustanowienie rekordu Polski, Europy lub Świata lub za udział w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Świata, Europy lub Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Olimpiadach Specjalnych.

2)Nagroda II stopnia, za zajęcie co najmniej 10 miejsca w zawodach sportowych o randze Mistrzostw Polski.

3)Nagroda III stopnia, za zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w mistrzostwach na poziomie województwa.

§ 4. 1. Nagrody mogą mieć charakter indywidualny (zawodnik) lub zbiorowy(drużyna, sztafeta).

2. Nagrody za osiągnięcia indywidualne ustala się w następujących wysokościach:

1)Nagroda I stopnia do 1 000,00 zł brutto

2)Nagroda II stopnia do 800,00 zł brutto

3)Nagroda III stopnia do 600,00 zł brutto

3. W przypadku osiągnięć zbiorowych przyznaje się nagrodę dla zespołu w wysokości przysługującej nagrody indywidualnej.

§ 5. 1. Wyróżnienia sportowe mają charakter prestiżowy i przyznawane są w formie: statuetki, dyplomu lub listu gratulacyjnego.

2. Wyróżnienia mogą zostać przyznane:

1)Zawodnikom – za osiągnięcie bardzo dobrych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

2)Trenerom - za wysokie wyniki uzyskane w pracy trenerskiej.

3)Innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej – za zasługi w osiąganiu wysokich wyników sportowych lub długoletnią wyróżniającą się działalność na rzecz sportu w Gminie Gorzyce.

3. Przyznanie wyróżnienia trenerowi lub innej osobie wyróżniającej się w działalności sportowej nie jest uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika.

4. W przypadku posiadania odpowiednich środków finansowych mogą być przyznane nagrody lub wyróżnienia za inne osiągnięcia sportowe.

§ 6. 1. Wójt Gminy może przyznać nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1)Stowarzyszenia lub klubu sportowego zawodnika, trenera,

2)Gminnej Rady Sportu,

3)Komisji Rady Gminy właściwej do spraw sportu,

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1)dane osobowe kandydata do nagrody wyróżnienia( imię , nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania),

2)dane wnioskodawcy,

3)opis osiągnięć sportowych,

4)dokumenty potwierdzający osiągniecia,

5)krótka charakterystyka kandydata,

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składać można do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego do Biura Obsługi Interesanta Urzędy Gminy w Gorzycach, lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce (decyduje data stempla pocztowego) uwzględniając uzyskane wyniki sportowe w roku poprzedzającym.

2. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1)złożenia po terminie,

2)braków formalnych,

3)rezygnacji kandydata,

4)cofnięcia przez wnioskodawcę,

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia po sprawdzeniu pod względem formalnym przez właściwy Referat Urzędu Gminy zostaną przekazane Komisji opiniującej .

4. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane przez Wójta Gminy w oparciu o ocenę Komisji opiniującej w skład której wchodzą:

1)Z-ca Wójta Gminy Gorzyce – przewodniczący komisji

2)Przewodniczący Komisji Rady Gminy właściwej do spraw sportu,

3)Przewodniczący Gminnej Rady Sportu,

4)Dwóch pracowników Urzędu Gminy w Gorzycach.

5. Komisja opiniująca rozpatruje wnioski w terminie do 30 kwietnia.

6. Stopień nagrody, jej wysokość oraz formę dla poszczególnych kandydatów proponuje Komisja opiniująca, uwzględniając wielkość środków finansowych określonych w uchwale budżetowej na dany rok.

7. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt Gminy w drodze Zarządzenia.

8. Decyzja Wójta Gminy o przynaniu nagród i wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 8. Po przyznaniu nagród i wyróżnień Wójt Gminy zawiadamia nagrodzonego lub wyróżnionego oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/72/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.odt

wniosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »