| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12.77.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Rydułtowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 października 2010 r. uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Rydułtowy, przyjętym uchwałą Rady Miasta Rydułtowy Nr III/21/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Miasta Rydułtowy, zmienionej uchwałami Rady Miasta Rydułtowy:Nr V/38/99 z dnia 25 stycznia 1999 r., Nr XXI/182/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r., Nr XXXII/289/01 z dnia 29 sierpnia 2001 r., Nr XXXVII/321/02 z dnia 25 stycznia 2002 r., Nr II/12/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r.,Nr XLIV/350/05 z dnia 28 grudnia 2005 r., Nr XI/96/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. oraz Nr XLV/378/10 z dnia 24 czerwca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Miasto zadań publicznych oraz korzystania z nich, z wyłączeniem dokumentów, których jawność jest ograniczona ustawami."

2) w § 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Dokumenty są udostępniane na wniosek."

3) w § 48 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"informuje wnioskodawcę, czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,"

4) w § 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Sekretarz Miasta prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, zawierający w szczególności imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, datę złożenia wniosku i przedmiot wniosku."

5) w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Termin, o którym mowa w ust. 1, udostępniający może przedłużyć do 14 dni ze względu na stopień złożoności wniosku. O przedłużeniu terminu wnioskodawca jest informowany na piśmie."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »