| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12.77.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w Statucie Miasta Rydułtowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 października 2010 r. uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Miasta Rydułtowy, przyjętym uchwałą Rady Miasta Rydułtowy Nr III/21/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Miasta Rydułtowy, zmienionej uchwałami Rady Miasta Rydułtowy:Nr V/38/99 z dnia 25 stycznia 1999 r., Nr XXI/182/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r., Nr XXXII/289/01 z dnia 29 sierpnia 2001 r., Nr XXXVII/321/02 z dnia 25 stycznia 2002 r., Nr II/12/2002 z dnia 9 grudnia 2002 r.,Nr XLIV/350/05 z dnia 28 grudnia 2005 r., Nr XI/96/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. oraz Nr XLV/378/10 z dnia 24 czerwca 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania przez Miasto zadań publicznych oraz korzystania z nich, z wyłączeniem dokumentów, których jawność jest ograniczona ustawami."

2) w § 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Dokumenty są udostępniane na wniosek."

3) w § 48 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"informuje wnioskodawcę, czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,"

4) w § 48 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Sekretarz Miasta prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, zawierający w szczególności imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, datę złożenia wniosku i przedmiot wniosku."

5) w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Termin, o którym mowa w ust. 1, udostępniający może przedłużyć do 14 dni ze względu na stopień złożoności wniosku. O przedłużeniu terminu wnioskodawca jest informowany na piśmie."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »