| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/102/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży

Na postawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 4 w związku z art. 204 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) w celu dostosowania dotychczasowego statutu Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży do przepisów ustawy o działalności leczniczej na wniosek Dyrektora WORiT

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1.

Nadać Wodzisławskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży Statut o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XLVII/461/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24.06.2010 r.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

STATUT WODZISŁAWSKIEGO OŚRODKA REHABILITACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

I.Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży, zwany dalej WORiT jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym pod firmą „Wodzisławski Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Dzieci i Młodzieży”.

2. WORiT działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i odpowiednich przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

- ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i odpowiednich przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,

- niniejszego statutu nadanego przez Podmiot Tworzący WORiT Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/102/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

3. Podmiotem tworzącym jest Gmina Miasto Wodzisław Śląski.

§ 2.

1. WORiT, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej posiada osobowość prawną.

2. Terenem działania WORiT jest Miasto Wodzisław Śląski. Dopuszcza się możliwość poszerzenia terenu działania WORiT poza teren Miasta Wodzisławia Śląskiego, na podstawie osobnych umów, porozumień, itp.

§ 3.

Siedziba WORiT znajduje się w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 20.

§ 4.

1. WORiT ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. WORiT podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego oraz innych odpowiednich rejestrów stosownie do prowadzonej działalności.

3. WORiT uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy.

II.Cele i zadania WORiT.

§ 5.

1. Podstawowym celem WORiT jest wieloprofilowe leczenie, rehabilitacja i usprawnianie dzieci i młodzieży z następstwami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu zmierzające do:

1)przywrócenia lub poprawy stanu zdrowia,

2)ukształtowania i utrwalania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

3)przywrócenia możliwości lub nabycia umiejętności życia i działania w środowisku rodzinnym i społecznym,

4)stworzenia podstaw integralnego rozwoju dzieci i młodzieży w granicach ich możliwości.

2. Celem związanym z podstawową działalnością WORiT jest prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z następstwami uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i układu ruchu.

§ 6.

WORiT realizuje swoje cele poprzez:

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

1)badania i porady lekarskie,

2)leczenie,

3)rehabilitację leczniczą,

4)diagnostykę: psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną,

5)specjalistyczne formy terapii: medycznej, psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej,

6)orzekanie o stanie zdrowia i kwalifikacja do rehabilitacji i terapii w realizowanych przez WORiT formach opieki: poradnictwo i zabiegi ambulatoryjne, ośrodek rehabilitacji dziennej.

2. Udzielanie świadczeń pozostających w bezpośrednim związku ze świadczeniami opieki zdrowotnej:

1)prowadzenie szkoleń i instruktażu dla rodziców (opiekunów) dzieci i młodzieży w zakresie stosowania indywidualnego programu rehabilitacyjnego w oparciu o aktualną ocenę psychoruchową,

2)terapię psychologiczną, pedagogiczną rodziców (opiekunów) dzieci i młodzieży korzystającej ze świadczeń zdrowotnych WORiT,

3)konsultacje, szkolenia i instruktaż personelu WORiT w zakresie stosowanych metod rehabilitacyjnych i terapeutycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

3. Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 7.

Zadania WORiT realizowane są poprzez:

1)poradnictwo i zabiegi w systemie ambulatoryjnym obejmujące dzieci od 3 do 18 roku życia,

2)ośrodek rehabilitacji dziennej – realizacja specjalistycznych świadczeń rehabilitacyjno – terapeutycznych dla dzieci od 0 do 18 roku życia,

3)ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy – realizacja zajęć w zespołach, prowadzenie specjalistycznych zajęć dostosowanych do potrzeb wychowanków, prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci głęboko upośledzonych od 3 do 25 roku życia.

§ 8.

Wykonując statutowe zadania WORiT może współdziałać z:

1)ośrodkami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami i osobami działającymi w celu zaspakajania potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, wychowawczych i społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

2)organami samorządu terytorialnego.

III.Organy i struktura organizacyjna.

§ 9.

Organami WORiT są:

1)Dyrektor,

2)Rada Społeczna.

§ 10.

1. WORiT zarządza Dyrektor, który kieruje całością pracy merytorycznej i administracyjnej wynikającej z zadań statutowych, w szczególności:

1)planuje, organizuje i inspiruje działalność WORiT,

2)reprezentuje WORiT na zewnątrz,

3)jest kierownikiem zakładu pracy oraz przełożonym dla wszystkich zatrudnionych w WORiT pracowników,

4)zatrudnia i zwalnia pracowników WORiT,

5)organizuje i odpowiada za obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą WORiT, w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań.

2. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z kierownikami komórek organizacyjnych i Radą Społeczną WORiT.

§ 11.

W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora.

§ 12.

1. Przy WORiT działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Podmiotu Tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora w sprawach określonych statutem WORiT.

2. Radę Społeczną WORiT powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot Tworzący.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

4. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany z następujących przyczyn:

1)rezygnacji z członkowstwa w Radzie,

2)prawomocnego skazania wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa umyślnego,

3)rażącego i długotrwałego uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady.

§ 13.

1. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1)Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego lub osoba przez niego wyznaczona, jako przewodniczący,

2)przedstawiciel Wojewody Śląskiego,

3)przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w ilości 3 osób, jako członkowie.

2. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w WORiT.

§ 14.

1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 15.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. Przedstawienie Podmiotowi Tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

1)zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny, nowej aparatury i sprzętu medycznego,

2)związanych z przekształceniem lub likwidacją WORiT, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

3)przyznawania Dyrektorowi WORiT nagród,

4)rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem WORiT,

5)regulaminu organizacyjnego.

2. Przedstawianie Dyrektorowi WORiT wniosków i opinii w sprawach:

1)planu finansowego i inwestycyjnego,

2)rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

3)kredytów bankowych lub dotacji,

4)podziału zysku.

3. Rada Społeczna dokonuje raz w roku analizy skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

4. Rada Społeczna opinuje wniosek w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej WORiT.

5. Rada Społeczna uchwala regulamin swojej działalności oraz przedkłada go do zatwierdzenia Podmiotowi Tworzącemu.

6. Rada Społeczna wykonuje inne zadania określone w ustawie o działalności leczniczej i statucie WORiT.

§ 16.

Sposób zwoływania Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

§ 17.

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi WORiT przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały, która ostatecznie rozstrzyga sprawę.

§ 18.

WORiT prowadzi swoją działalność poprzez współpracujące ze sobą komórki organizacyjne:

1. Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci.

2. Dział fizjoterapii dla dzieci.

3. Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci.

4. Poradnia logopedyczna dla dzieci.

5. Ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy dla dzieci.

6. Dział administracyjno-gospodarczy.

7. Samodzielne stanowiska pracy:

1)główny księgowy,

2)księgowy,

3)inspektor do spraw kadrowo - płacowych,

4)inne samodzielne stanowiska pracy stosownie do obowiązujących przepisów.

§ 19.

1. Każdą komórką organizacyjną kieruje kierownik (zgodnie ze schematem organizacyjnym WORiT), który jest odpowiedzialny za jej działanie.

2. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

§ 20.

1. WORiT działa w oparciu o regulamin organizacyjny.

2. Regulamin organizacyjny WORiT ustala Dyrektor.

§ 21.

Schemat organizacyjny WORiT stanowi załącznik Nr 1, do niniejszego statutu.

IV.Gospodarka finansowa.

§ 22.

1. WORiT prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:

1)ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i inne przepisy obowiązujące w tym zakresie,

2)plan finansowy ustalony przez Dyrektora WORiT.

2. WORiT może uzyskiwać środki finansowe:

1)z odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnych na podstawie zawartych umów z:

a) Narodowym Funduszem Zdrowia,

b) Podmiotem Tworzącym,

c) jednostkami samorządu terytorialnego,

d) innymi podmiotami np.; stowarzyszenia, organizacje społeczne, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady pracy, itp.,

e) innymi zakładami opieki zdrowotnej,

2)z opłat za wyżywienie dzieci korzystających z zajęć edukacyjnych i wychowawczych realizowanych w ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym dla dzieci.

3)z prowadzenia działalności gospodarczej innej niż wymieniona w ust. 2 pkt 1, w szczególności:

a) usług na rzecz osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie zdrowotne,

b) usług na rzecz osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym lub za świadczenie nieprzysługujące w ramach ubezpieczenia,

c) wynajmowania pomieszczeń,

d) wypożyczania sprzętu rehabilitacyjno-terapeutycznego, innych urządzeń i sprzętów,

e) organizowania szkoleń, kursów i sympozjów,

4)z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

5)z subwencji oświatowej.

3. WORiT może otrzymywać środki publiczne na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 23.

Wartość majątku WORiT określają:

1. Fundusz założycielski.

2. Fundusz zakładu.

§ 24.

WORiT decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

§ 25.

1. Ujemny wynik finansowy WORiT pokrywa we własnym zakresie.

2. Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w pkt. 1, Podmiot Tworzący WORiT podejmuje działania określone w ustawie o działalności leczniczej.

V.Postanowienia końcowe.

§ 26.

Zmiany w statucie WORiT przeprowadza się zgodnie z przepisami o nadanie statutu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

Załącznik Nr 1 do Statutu WORiT do Uchwały Nr XII/102/11
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Schemat organizacyjny Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »