| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 187/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 10 października 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny, składanych Miastu Częstochowa wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Celem wszczęcia postępowania wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Częstochowy wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Prezydent Miasta Częstochowy, w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku, wskazuje komórkę organizacyjną Urzędu Miasta bądź miejską jednostkę organizacyjną właściwą w sprawie realizacji zadania publicznego objętego inicjatywą lokalną oraz właściwą komisję merytoryczną.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu wniosku:

1) dokonuje analizy wniosku oraz ustalenia okoliczności istotnych dla możliwości realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2) ustala, we współpracy z wnioskodawcą, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji zadania,

3) dokonuje wstępnej oceny wniosku według kryteriów określonych w § 4 uchwały,

4) sporządza i przedkłada Prezydentowi Miasta opinię o możliwości i celowości realizacji zadania publicznego wraz z uzasadnieniem oraz projektem oceny wniosku.

§ 3. 1. Udział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć formę:

1) świadczenia pieniężnego,

2) świadczenia rzeczowego,

3) świadczenia pracy społecznej.

2. Środki pieniężne przeznaczone przez Wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia nie mogą pochodzić z budżetu Miasta Częstochowy.

§ 4. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podlega ocenie ze względu na jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz według podanych niżej kryteriów szczegółowych:

1) zgodności inicjatywy z priorytetami Miasta Częstochowy w dziedzinie realizacji zadań publicznych,

2) wysokości udziału finansowego Wnioskodawcy w całkowitych szacunkowych kosztach realizacji przedsięwzięcia,

3) wielkości i rodzaju wkładu rzeczowego Wnioskodawcy w realizację przedsięwzięcia,

4) wielkości wkładu pracy społecznej zadeklarowanego przez Wnioskodawcę,

5) wielkości przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanego przedsięwzięcia obciążających budżet Miasta Częstochowy.

§ 5. 1. Decyzję o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w § 2 ust.3 pkt 4.

2. O sposobie rozpatrzenia wniosku Prezydent Miasta Częstochowy informuje Wnioskodawcę na piśmie.

§ 6. 1. Traci moc Uchwała Nr 213/XX/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu organizowania, realizacji i zasad dofinansowania inwestycji ogólnomiejskiego uzbrojenia terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaniowych”.

2. Wnioski złożone w trybie w/w uchwały zostaną rozpatrzone na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

Załącznik do Uchwały Nr 187/XIII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 10 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

187 13zal

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »