| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 187/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 10 października 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19c ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96,poz. 873 z późn zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny, składanych Miastu Częstochowa wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Celem wszczęcia postępowania wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta Częstochowy wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Prezydent Miasta Częstochowy, w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku, wskazuje komórkę organizacyjną Urzędu Miasta bądź miejską jednostkę organizacyjną właściwą w sprawie realizacji zadania publicznego objętego inicjatywą lokalną oraz właściwą komisję merytoryczną.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu wniosku:

1) dokonuje analizy wniosku oraz ustalenia okoliczności istotnych dla możliwości realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

2) ustala, we współpracy z wnioskodawcą, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji zadania,

3) dokonuje wstępnej oceny wniosku według kryteriów określonych w § 4 uchwały,

4) sporządza i przedkłada Prezydentowi Miasta opinię o możliwości i celowości realizacji zadania publicznego wraz z uzasadnieniem oraz projektem oceny wniosku.

§ 3. 1. Udział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć formę:

1) świadczenia pieniężnego,

2) świadczenia rzeczowego,

3) świadczenia pracy społecznej.

2. Środki pieniężne przeznaczone przez Wnioskodawcę na realizację przedsięwzięcia nie mogą pochodzić z budżetu Miasta Częstochowy.

§ 4. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podlega ocenie ze względu na jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz według podanych niżej kryteriów szczegółowych:

1) zgodności inicjatywy z priorytetami Miasta Częstochowy w dziedzinie realizacji zadań publicznych,

2) wysokości udziału finansowego Wnioskodawcy w całkowitych szacunkowych kosztach realizacji przedsięwzięcia,

3) wielkości i rodzaju wkładu rzeczowego Wnioskodawcy w realizację przedsięwzięcia,

4) wielkości wkładu pracy społecznej zadeklarowanego przez Wnioskodawcę,

5) wielkości przewidywanych przyszłych nakładów na utrzymanie efektów zrealizowanego przedsięwzięcia obciążających budżet Miasta Częstochowy.

§ 5. 1. Decyzję o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podejmuje Prezydent Miasta Częstochowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, o której mowa w § 2 ust.3 pkt 4.

2. O sposobie rozpatrzenia wniosku Prezydent Miasta Częstochowy informuje Wnioskodawcę na piśmie.

§ 6. 1. Traci moc Uchwała Nr 213/XX/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu organizowania, realizacji i zasad dofinansowania inwestycji ogólnomiejskiego uzbrojenia terenów pod nowe budownictwo mieszkaniowe w ramach lokalnych inicjatyw mieszkaniowych”.

2. Wnioski złożone w trybie w/w uchwały zostaną rozpatrzone na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


mgr inż. Marek Balt

Załącznik do Uchwały Nr 187/XIII/2011
Rady Miasta Częstochowy
z dnia 10 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

187 13zal

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »