| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 84/XII/2011 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.19c, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:

§ 1. 1.Uchwała określa ,,Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/XII/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 września 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

§ 1. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Niegowa.

2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalnej społeczności, na rzecz i z inicjatywy których je podjęto.

§ 2. 1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Niegowa bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), zwanej dalej ,, ustawą,,

2. Zakres działań w ramach inicjatywy lokalnej określa art. 19b ust.1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. 1. Współudział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na :

1) świadczeniu pracy społecznej;

2) świadczeniach pieniężnych ;

3) świadczeniach rzeczowych.

2. Wsparcie Gminy Niegowa w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter:

1) rzeczowy- poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Gminy

2) organizacyjny- poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Gminy

3. Współpraca Gminy Niegowa i Wnioskodawcy w zakresie wsparcia , o którym mowa w ust.2 w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będą ustalone każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami.

§ 4. 1.Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Niegowie ,ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

1) Oceny wniosków dokonuje Wójta Gminy Niegowa .

2)Kryteria oceny wniosków uwzględniają w szczególności :

- wielkość wkładu pracy społecznej wnioskodawców wykonujących świadczenia dobrowolnie i bez wynagrodzenia w realizację inicjatywy,

- wielkość własnego wkładu finansowego w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,

- wielkość własnego wkładu rzeczowego

- liczbę beneficjentów realizowanego zadania ,

- celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

- zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej i priorytetami samorządu gminnego

- koszty późniejszej eksploatacji ,ponoszone przez Gminę Niegowa po realizacji inicjatywy

2. Środki trwałe wytworzone w ramach inicjatywy przechodzą na własność Gminy Niegowa, zwiększając jej majątek trwały.

3.Po uwzględnieniu wniosku o którym mowa w §4 ,z wnioskodawcą zawierana jest umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej na czas określony.

4.Wójt Gminy Niegowa w ciągu 30 dni od daty wpływu dokonuje analizy oraz oceny wniosku, akceptuje go do realizacji , bądź odrzuca z podaniem uzasadnienia.

5.Gmina może odstąpić od wykonania umowy , jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizacje inicjatywy lokalnej .

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/XII/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »