| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 84/XII/2011 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art.19c, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala co następuje:

§ 1. 1.Uchwała określa ,,Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/XII/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 września 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

§ 1. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej Gminy Niegowa.

2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia lokalnej społeczności, na rzecz i z inicjatywy których je podjęto.

§ 2. 1. Z inicjatywą lokalną mogą wystąpić mieszkańcy Gminy Niegowa bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.), zwanej dalej ,, ustawą,,

2. Zakres działań w ramach inicjatywy lokalnej określa art. 19b ust.1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3. 1. Współudział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na :

1) świadczeniu pracy społecznej;

2) świadczeniach pieniężnych ;

3) świadczeniach rzeczowych.

2. Wsparcie Gminy Niegowa w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter:

1) rzeczowy- poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej, w zakresie możliwości Gminy

2) organizacyjny- poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne, w zakresie możliwości Gminy

3. Współpraca Gminy Niegowa i Wnioskodawcy w zakresie wsparcia , o którym mowa w ust.2 w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będą ustalone każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami.

§ 4. 1.Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Niegowie ,ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

1) Oceny wniosków dokonuje Wójta Gminy Niegowa .

2)Kryteria oceny wniosków uwzględniają w szczególności :

- wielkość wkładu pracy społecznej wnioskodawców wykonujących świadczenia dobrowolnie i bez wynagrodzenia w realizację inicjatywy,

- wielkość własnego wkładu finansowego w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,

- wielkość własnego wkładu rzeczowego

- liczbę beneficjentów realizowanego zadania ,

- celowość zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

- zgodność inicjatywy z potrzebami społeczności lokalnej i priorytetami samorządu gminnego

- koszty późniejszej eksploatacji ,ponoszone przez Gminę Niegowa po realizacji inicjatywy

2. Środki trwałe wytworzone w ramach inicjatywy przechodzą na własność Gminy Niegowa, zwiększając jej majątek trwały.

3.Po uwzględnieniu wniosku o którym mowa w §4 ,z wnioskodawcą zawierana jest umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej na czas określony.

4.Wójt Gminy Niegowa w ciągu 30 dni od daty wpływu dokonuje analizy oraz oceny wniosku, akceptuje go do realizacji , bądź odrzuca z podaniem uzasadnienia.

5.Gmina może odstąpić od wykonania umowy , jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizacje inicjatywy lokalnej .

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 84/XII/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 30 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »