| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/88/11 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 10 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe zwane dalej "stypendiami".

2. Zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Świerklaniec po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Rady Gminy Świerklaniec do spraw sportu.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia jest określana w uchwale budżetowej Gminy Świerklaniec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Cyl


Załącznik do Uchwały Nr XIV/88/11
Rady Gminy Świerklaniec
z dnia 29 września 2011 r.

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Świerklaniec dla młodych sportowców za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 1. 1. Stypendia mogą być przyznane zawodnikom, stale zamieszkałym na terenie Gminy Świerklaniec.

2. Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu olimpijskiego, w kategori młodzik, junior, junior młodszy, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, który spełnił jeden z poniższych warunków:

a) został zakwalifikowany do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich,

b) został zakwalifikowany do udziału w Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,

c) zajął medalowe miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski.

3. Warunki określone w ust.1 – 2 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych.

§ 2. 1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego, (stowarzyszenia), którego jest on członkiem.

2. We wniosku zawiera się informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia zawodnika.

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi zarządzeniem Wójt Gminy Świerklaniec.

§ 3. Stypendia przyznaje i pozbawia Wójt Gminy Świerklaniec po zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Rady Gminy Świerklaniec do spraw sportu.

§ 4. 1. Stypendia przyznaje się na okres do 12 miesięcy.

2. Wysokość stypendium wynosi:

a) zawodnik 13 – 14 lat – 100 zł miesięcznie brutto,

b) zawodnik 15 – 16 lat – 150 zł miesięcznie brutto,

c) zawodnik 17 – 18 lat – 200 zł miesięcznie brutto.

3. Stypendium jest wypłacane w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

4. Jeden zawodnik może otrzymywać tylko jedno stypendium.

§ 5. 1. Wnioski o stypendium składa się w terminie do 10 grudnia każdego roku kalendarzowego.

2. Komisja Rady Gminy Świerklaniec do spraw sportu rozpatruje i opiniuje wszystkie wnioski do 20 grudnia i przedkłada je Wójtowi Gminy Świerklaniec.

3. Opinie i wnioski Komisji nie są dla Wójta wiążące.

4. Wójt przyznaje stypendia w drodze decyzji.

§ 6. 1. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania klubu ( stowarzyszenia) i Gminy Świerklaniec.

2. Zawodnik, któremu przyznano stypendium może udostępnć swój wizerunek na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Świerklaniec.

§ 7. 1. Wójt pozbawia zawodnika stypendium w drodze decyzji jeżeli:

a) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów,

b) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika,

c) zawodnik zaprzestał startów lub treningów,

d) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,

e) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię Gminy lub klubu sportowego ( stowarzyszenia), którego jest członkiem.

2. Wójt może przywrócić prawo do stypendium, jeżeli ustała przyczyna pozbawienia. Przywrócenie prawa do stypendium następuje w drodze decyzji, od dnia podjęcia decyzji w tej sprawie. Stypendium za okres, za który zawodnik był pozbawiony prawa do stypendium, nie podlega wypłaceniu.

§ 8. O zaistnieniu przesłanek określonych w § 7 wnioskodawca lub zawodnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Wójta Gminy Świerklaniec, pod rygorem zwrotu, przez zawodnika, środków nienależnie pobranych.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Jastrzębski

Adwokat, specjalista w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »