| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/90/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 18 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2012 na terenie Gminy Miedźna oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5, art. 6, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1.

I. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążącego na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej obowiązujących z dniem 1 stycznia 2012 roku na terenie gminy Miedźna.

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,78 od 1m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,27 od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,27 od 1 m2 powierzchni

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i
przekazane na utworzenie „Parku Przemysłowego” w Woli z wyłączeniem gruntów będących przedmiotem dzierżawy

0,13 od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

0,66 od 1m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

19,03 od 1m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,91 od 1m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,22 od 1m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,95 od 1m2 powierzchni użytkowej

f) garaży

6,90 od 1m2 powierzchni użytkowej

g) od budynków gospodarczych i pozostałych budynków

5,95 od 1m2 powierzchni użytkowej

h) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i przekazane na utworzenie „Parku Przemysłowego” w Woli z wyłączeniem budynków będących przedmiotem dzierżawy

1,13 od 1m2 powierzchni użytkowej

3. od budowli:

a) pozostałych budowli

2,0% ich wartości

b) przekazanych na utworzenie „Parku Przemysłowego”w Woli

1,6% ich wartości

c) sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe do Ø 400

0,6% ich wartości

4. Stawki określone w § 1 ust. I pkt 1 lit.d), pkt 2 lit. h) oraz pkt 3 lit. b) w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji(WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L 379/8 z 28.12.2006 r./ i mogą być stosowane po spełnieniu warunków określonych w załączniku nr 1 .

5. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. b) oraz pkt 3 lit. a) a stawką preferencyjną określoną w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d), pkt 2 lit. h) oraz pkt 3 lit. b)

II. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych za wynagrodzeniem w wysokości 1% od zainkasowanej kwoty.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna

§ 3.

Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2011
Rady Gminy Miedźna
z dnia 18 października 2011 r.

§ 1.

1. Stawki o których mowa w § 1 ust. pkt 1 lit d), pkt 2 lit. H) oraz pkt.3 lit b) w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania mają zastosowanie wobec wszystkich , z wyjątkiem :

a) Podmiotów gospodarczych działających w sektorach rybołówstwa i akwakultury

b) Podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu

c) Podmiotów gospodarczych działających w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:

- kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą

- kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców

d) pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej

e) pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy

f) podmiotów działających w sektorze węglowym

g) podmiotów gospodarczych prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego

h) podmiotów gospodarczych znajdujących się w trudnej sytuacji

§ 2.

1. Podatnik prowadzący działalność (za wyjątkiem prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego), przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale, może skorzystać ze stawki podatkowej , stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej wartość 200 tys. Euro.

2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w uchwale może skorzystać ze stawki podatkowej, stanowiącej pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej wartość 100 tys. Euro.

§ 3.

1. Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, do którego znajduje zastosowanie zapis § 1 ust. pkt 1 lit d), pkt 2 lit. H) oraz pkt.3 lit b) uchwały, zobowiązany jest do przedłożenia wraz z deklaracją na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzoną na właściwym formularzu:

a) danych zawierających podstawowe informacje o przedsiębiorcy- na druku nr 1,

b) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis wydanych przez organy udzielające pomocy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku kalendarzowego, w którym podatnik występuje o wsparcie oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie - na druku nr 2,

c) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – na druku nr 3

d) Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy – na druku nr 4

2. Podatnik korzystający z pomocy de minimis zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (o ile są sporządzane)

3. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie –na wniosek organu udzielającego pomocy – dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

4. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis określonego w § 2 niniejszego załącznika, w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.

5. W przypadku, kiedy zastosowanie stawki podatkowej stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de minimis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w § 3 ust.1 załącznika, wobec podatnika prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania zastosowanie będą miały stawki określone w § 1 ust 1 pkt 1 lit. a), pkt 2 lit. b) oraz pkt 3 lit.a) uchwały. Obowiązkiem podatnika w takim przypadku jest złożenie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzonej na właściwym formularzu wg ustalonego wzoru.

§ 4.

1. Organ podatkowy po sprawdzeniu, że może wobec podatnika zastosować stawkę podatkową stanowiącą pomoc de minimis wydaje zaświadczenie, w terminie i na formularzu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U Nr 53 poz. 354) potwierdzające, że udzielona pomoc ma charakter pomocy de minimis.

2. Dniem udzielenia pomocy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest dzień, w którym zgodnie z art.6 ust.6 i ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.) upływa termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy sporządzonej na właściwym formularzu wg ustalonego wzoru.

3. Równowartość pomocy w euro ustala się wg kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Druk nr 1
Zalacznik2.doc

Druk nr 1

Druk nr 2
Zalacznik3.doc

Druk nr 2

Druk nr 3
Zalacznik4.doc

Druk nr 3

Druk nr 4
Zalacznik5.doc

Druk nr 4

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »