| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 55/KT/2011 Burmistrza Miasta Imielin; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 5 sierpnia 2011r.

w przedmiocie powierzenia Miastu Imielin prowadzenia zadania p.n.: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Imielińska) w Imielinie"

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Miastem Imielin, z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 81 reprezentowanym przez Burmistrza Jana Chwiędacza.

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Miastu Imielin prowadzenia zadania p.n.: "Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Imielińska) w Imielinie".

2. Województwo Śląskie powierza Miastu Imielin pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje:

a. opracowanie kompletnego projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 (ul. Imielińska) w Imielinie od km 10+240 do km 11+285 oraz stosownie do potrzeb innych projektów i elementów wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę (dokonania zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem porozumienia. Dokumentacja projektowa winna być przygotowana na podstawie wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej http://www.zdw.katowice.pl (zał.1A, 1B, 1C, 1D, 1F),

b. przygotowanie geodezyjne inwestycji na podstawie wymagań do części geodezyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl (zał. 1E).

4. Miasto Imielin uzyska pozwolenie na budowę (dokona zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych) dla zamierzenia budowlanego, o którym mowa w pkt. 1. Wymagane w tym celu pełnomocnictwo zostanie udzielone przez Zarząd Województwa Śląskiego wskazanemu przedstawicielowi Miasta Imielin na wniosek Burmistrza. Wniosek o udzielenie pelnomocnictwa winien zostać złożony po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnego projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjnej.

5. Miasto Imielin przedstawi wykaz nieruchomości niezbędnych do zajęcia w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania znajdujących się w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 934. Prawo dysponowania nieruchomościami położonymi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 934 zostanie udzielone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach odrębnym dokumentem.

6. Termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w pkt 1 wraz z odbiorem końcowym nastąpi do 30 listopada 2012 r.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Miasto Imielin uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w pkt 1.

3. Miasto Imielin posiada środki finansowe na zabezpieczenie kosztów realizacji zadania w wysokości 150.000 zł, w tym :

1) w 2011 r. w wysokości 50.000 zł,

2) w 2012 r. w wysokości 100.000 zł,

4. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

5. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego Miasto Imielin niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego o rzeczywistym koszcie realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia.

6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w pkt 1, zwiększony koszt zadania zostanie poniesiony przez Miasto Imielin. W przypadku braku możliwości sfinansowania zwiększonego kosztu zadania Miasto odstąpi od porozumienia.

7. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą w aneksie do niniejszego porozumienia.

8. Miasto Imielin udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w pkt 7, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

9. Na realizację zadania objętego porozumieniem Miasto Imielin otrzyma dotację celową w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów:

1) w 2011 r. w wysokości 50.000 zł,

2) w 2012 r. w wysokości 100.000 zł.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Miastu Imielin środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 9 na pisemne wnioski Burmistrza, na wskazany rachunek budżetu Miasta, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia:

1) w 2011 r. w wysokosci 50.000 zł,

2) w 2012 r. w wysokosci 100.000 zł.

2. Do wniosków, o których mowa w pkt 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru częściowego i końcowego zadania, pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których mowa w § 5 pkt 2 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Strony ustalają, że wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów dokona Miasto Imielin zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Miasto Imielin przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyłonienia wykonawcy/ów zadania.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia zostanie przedłożona do uzgodnienia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

4. Miasto Imielin niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Miasto Imielin przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu, z zastrzeżeniem pkt 6.

5. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 pkt 7 określający rzeczywisty koszt zadania.

6. Wszelkie koszty za prace dodatkowe lub nieprzewidziane nie wchodzące w zakres określony w umowie/ach z wykonawcą/ami, z zastrzeżeniem pkt 7, podlegają osobnemu uzgodnieniu pomiędzy stronami porozumienia i wymagają zawarcia aneksu. Określenie szczegółowego zakresu tych prac wymaga spisania protokołu konieczności przez przedstawicieli Miasta Imielin i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

7. Koszty prac związanych z poprawą dokumentacji przygotowanej niezgodnie z wytycznymi i wymaganiami, o których mowa w § 1 pkt 3, związanych ze zmianą kompletnej dokumentacji projektowej leżą po stronie Miasta Imielin i nie mogą obciążać budżetu Województwa Śląskiego.

8. Wzór harmonogramu realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.

9. Miasto Imielin będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z harmonogramem uzgodnionym odrębnie przez Miasto z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i przekazywać niezwłocznie informację o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu wraz z propozycją działań zaradczych.

10. Dopuszcza się zmiany ww. harmonogramu w formie pisemnej uzgodnionej przez Miasto Imielin z Wydziałem Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z zastrzeżeniem, iż wydłużenie terminu zakończenia i odbioru będzie możliwe jedynie po udokumentowaniu przez Miasto zaistnienia okoliczności niewynikających z zaniechania lub nieprawidlowego działania stron porozumienia, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach lub wybranego wykonawcy.

11. Wydłużenie terminu zakończenia zadania na rok 2013 wymagać będzie zgody Zarządu Województwa Śląskiego.

§ 5.

1. Nadzór nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 sprawował będzie działający w imieniu Województwa Śląskiego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

2. Miasto Imielin dokona odbioru częściowego projektu, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dotyczącej koncepcji przebudowy drogi oraz odbioru końcowego projektu, o którym mowa w § 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do poszczególnych jego części.

3. Upoważnieni przedstawiciele Województwa Śląskiego mogą przeprowadzić kontrolę realizacji zadania objętego porozumieniem.

§ 6.

1. Rozliczenia dotacji, o której mowa w § 2 pkt 9 należy dokonać w terminie do 30 dni:

1) w 2011 r. od dnia dokonania odbioru częściowego projektu poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego zrealizowanych prac,

2) w 2012 r. od dnia dokonania odbioru końcowego zadania poprzez przedstawienie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego opracowanego projektu.

2. Niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi do budżetu województwa śląskiego zgodnie z postanowieniami art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

§ 7.

Miasto Imielin oświadcza, że:

a. dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

b. przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

c. dokumentacja projektowa i geodezyjna we wszystkich jej elementach zostanie sporządzona zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których mowa w § 1 pkt 3.

§ 8.

1. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 r.

2. Realizacja przebudowy drogi wojewódzkiej nr 934 w Imielinie w zakresie objętym projektem będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 9.

Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 10.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Miasto Imielin

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

Burmistrz


Jan Chwiędacz


WZÓR Załącznik do porozumienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA: "PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 (UL. IMIELIŃSKA) W IMIELINIE"

Lp.

Nazwa dokumentu lub czynności wykonanej lub do wykonania

Kto wykonuje

Planowany termin realizacji

Jest +

Brak -

1

Uchwała o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację zadania

Gmina

2

Podpisanie porozumienia/umowy dotyczących
realizacji zadania

3

Przygotowanie SIWZ

4

Przeprowadzenie postępowania przetargowego

5

Podpisanie umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą

6

Uzyskanie opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach i odbiór zadania

7

Przekazanie środków finansowych

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »