| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr FP.4.2011 Zarządu Powiatu Kluczborskiego; Zarządu Powiatu w Kluczborku

z dnia 8 sierpnia 2011r.

w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych

§ 1. 1. Powiat Kłobucki powierza Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powiatu Kłobuckiego.

2. Dokształcanie będzie odbywało się w ośrodku dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzonym przez Powiat Kluczborski – Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku przy ul. Konopnickiej 11.

§ 2. 1. Powiat Kłobucki przekaże Powiatowi Kluczborskiemu dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia na kursie czterotygodniowym w wysokości uzgodnionej każdego roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

2. Powiat Kłobucki lub upoważniona przez niego szkoła w terminie do 28 lutego danego roku przekaże listę uczniów klas drugich i trzecich objętych dokształcaniem zawodowym, zaś uczniów klas pierwszych do 20 sierpnia danego roku do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku.

3. Powiat Kłobucki przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego nr 88 8876 0009 0036 4161 2000 0001 w terminie 14 dni od otrzymania z Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu, który stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji.

§ 3. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego terminu okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.

§ 4. W sprawach nie uregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy o finansach publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych aneksów.

§ 6. Traci moc Porozumienie Nr 2/2006 zawarte w dniu 6 listopada 2006 r. w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw.

§ 7. 1. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jednym dla celów ogłoszenia wojewódzkim dzienniku urzędowym.

2. Powiat Kluczborski zobowiązuje się do ogłoszenia porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta


Roman Minkina


Wicestarosta


Henryk Kiepura

Starosta


Piotr Pośpiech


Wicestarosta


Mieczysław Czapliński


Skarbnik Powiatu Kłobuckiego


Katarzyna Kurowska


Skarbnik Powiatu Kluczborskiego


Wanda Słabosz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »