| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 38/2011 Burmistrza Miasta Imielin; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 26 września 2011r.

dotyczące zimowego utrzymania dróg powiatowych

1. Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), powierza Burmistrzowi Miasta Imielin prowadzenie zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych należących do właściwości powiatu związanych z zimowym utrzymaniem sieci dróg powiatowych wraz z towarzyszącymi jej obiektami inżynierskimi, a w szczególności wynikających z art. 20 pkt. 4, 11 i 12 przytoczonej ustawy, leżących na terenie Gminy Imielin.

2. Do zakresu, o którym mowa w pkt. 1 należy zimowe utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, jezdni, obiektów inżynieryjnych i innych urządzeń związanych z drogą – III standard -załącznik nr 1.

3. Drogi powiatowe będą ubezpieczane od odpowiedzialności cywilnej powiatu przez Powiat Bieruńsko- Lędziński - Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.

4. Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Imielin określony jest w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia.

§ 2.

1. „Przejmujący” wyznaczy koordynatora ds. realizacji porozumienia do bieżących kontaktów z Powiatowym Zarządem Dróg w Bieruniu.

2. Ze strony Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu.

3. W ramach nadzoru sprawowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu albo osoba przez niego wyznaczona może przeprowadzać bieżącą kontrolę realizacji zdań objętych porozumieniem.

4. Jeżeli w wyniku nienależytego wykonania porozumienia „Przekazujący” poniesie szkodę „Przejmujący” zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie ogranicza odpowiedzialności „Przejmującego” wynikającej wprost z przepisów prawa.

§ 3.

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia „Przejmujący” otrzyma dotację celową w kwocie, wynikającej z iloczynu długości dróg objętych porozumieniem i wskaźnika "n".

2. Wskaźnik "n", o którym mowa w pkt. 1 na IV kwartał 2011 roku oraz na lata 2012-2014 wynosi 3.500 zł/1 km drogi/rok, co stanowić będzie kwotę w wysokości 46.396,00 zł/rok (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy). W związku z powyższym dotacja celowa przyznana na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem wynosić będzie:

a) w IV kwartale 2011 roku - 11.599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy), co stanowi 25% kwoty rocznej podanej w § 3 pkt. 2

b) w okresie od: I kwartał 2012 roku do IV kwartał 2013 roku - 46.396,00 zł/rok (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy). Kwota ta przekazywana będzie w następujących ratach:

- 75% kwoty podanej w § 3 pkt. 2 - tj. kwota 34.797,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) za I kwartał roku 2012 i 2013,

- 25% kwoty podanej w § 3 pkt. 2 - tj. kwota 11.599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy) za IV kwartał roku 2012 i 2013.

c) w I kwartale 2014 roku - 34.797,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy).

3. Dotację, o której mowa w pkt. 1 "Przejmujący" będzie otrzymywał od "Przekazującego" w terminach do 15-go stycznia w wysokości 34.797,00 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) oraz do 31-go października w wysokości 11.599,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy).

§ 4.

1. Rozliczenie rzeczowo-finansowe robót i przekazanych środków finansowych za dany rok budżetowy zostanie przedłożone do 15 stycznia roku następnego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

2."Przejmujący" przedkłada kopie faktur lub rachunków potwierdzających wykonane roboty jako podstawę rozliczenia.

3. W przypadku niewykonania w danym roku kalendarzowym zadań objętych porozumieniem i niewykorzystania przekazanej dotacji celowej za ten rok, pozostała cześć dotacji podlega zwrotowi do 15- go stycznia roku następnego.

§ 5.

Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3 zezwala „Przejmującemu” naliczyć odsetki.

§ 6.

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od 1 października 2011 r. do 30 kwietnia 2014 r.

§ 7.

Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem.

§ 8.

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 10.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11.

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

W załączeniu:
1. Standard utrzymania dróg w okresie zimowym – załącznik nr 1
2. Wykaz dróg powiatowych położonych na terenie gminy Imielin – załącznik nr 2
3. Wzór rozliczenia rzeczowo-finansowego robót i przekazanych środków finansowych za dany rok budżetowy – załącznik nr 3


Strona Przekazująca Strona Przejmująca

Starosta


Bernard Bednorz


Wicestarosta


Henryk Barcik

Burmistrz


Jan Chwiędacz


Załącznik nr 1
do Porozumienia nr 38/2011
z dnia 26 września 2011 r.
dotyczące zimowego utrzymania
dróg powiatowych

STANDARD UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM

Lp.

Standard

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

1

III

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi
- skrzyżowaniach z liniami kolejowymi
- odcinakach o pochyleniu > 4%
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi

- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 6 godz.

W miejscach wymienionych w kol. 3:
- gołoledzi 5 godz.
- szronu 5 godz.
- szadzi 5 godz.
- lodowicy 5 godz.
- śliskości pośniegowej 6 godz.


Załącznik nr 2
do Porozumienia nr 38/2011
z dnia 26 września 2011 r.
dotyczące zimowego utrzymania
dróg powiatowych

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY IMIELIN

Lp.

Nr drogi

Nazwa ulicy

Długość km.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5914S
5915S
5916S
5918S
5918S
5923S

ul. Brata Alberta
ul. Podmiejska
ul. Satelicka
ul. Nowozachęty
ul. Zachęty
ul. Dzikowa

2,351
1,645
4,300
2,632
1,213
1,115

Razem

13,256


Załącznik nr 3
do Porozumienia nr 38/2011
z dnia 26 września 2011 r.
dotyczące zimowego utrzymania
dróg powiatowych

WZÓR


ROZLICZENIE RZECZOWO-FINANSOWE ROBÓT I PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA DANY ROK BUDŻETOWY

Lp.

Rodzaj wykonanych robót oraz okres ich wykonania

Ilość zrealizowanych robót bądź zakupionych materiałów*

Nr faktury

Data wystawienia faktury

Data zapłacenia faktury

Wartość w zł.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

...

RAZEMSporządził: Zatwierdził:

Data i podpis: Data i podpis:* należy np.: podać ilość przejechanych dróg w km, czas pracy zatrudnionych pracowników w roboczogodzinach, ilość zakupionego materiału w kg, itp.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Dyja

Ekspert w zakresie giełdy i rynków kapitałowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »