| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ORo.031.7.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie powierzenia do realizacji zadanie publiczne polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, lub upośledzonych umysłowo w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej Środowiskowym Domu Samopomocy mieszczącym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29

zawarte w dniu 29.09.2011 r. pomiędzy

miastem na prawach powiatu Piekary Śląskie zwanym dalej Miastem Piekary Śląskie , reprezentowanym przez:

1. Zenona Przywara Zastępcę Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

2. Janusza Pasternaka Zastępcę Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

a

Powiatem Gliwickim , reprezentowanym przez:

1. Michała Nieszporka - Starostę Gliwickiego

2. Waldemara Dombka – Wicestarostę Gliwickiego

Na podstawie § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) oraz Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2011 roku, strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Miasto Piekary Śląskie powierza, a Powiat Gliwicki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, lub upośledzonych umysłowo w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej Środowiskowym Domu Samopomocy mieszczącym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych, na czas potrzebny do realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego.

2. Zadanie, o którym mowa w punkcie 1 jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane będzie bez angażowania środków budżetowych Miasta Piekary Śląskie i Powiatu Gliwickiego.

§ 2. 1. Powiat Gliwicki, w miarę posiadania wolnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie, zapewni możliwość kierowania mieszkańców Miasta Piekary Śląskie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29.

2. Warunkiem skierowania mieszkańców Miasta Piekary Śląskie jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 faktu dysponowania wolnym miejscem.

3. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przesłany wraz z kompletem dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

4. Szczegółowe zasady kierowania i pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).

§ 3. Wykonanie Porozumienia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

§ 4. Wszelkie zmiany, niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015 roku, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym przeznaczonym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Michał Nieszporek


Wicestarosta


Waldemar Dombek

z up. Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie


mgr inż. Zenon Przywara

z up. Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Zastępca Prezydenta MIasta Piekary Śląskie


mgr inż. Janusz Pasternak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »