| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ORo.031.7.2011 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie powierzenia do realizacji zadanie publiczne polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, lub upośledzonych umysłowo w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej Środowiskowym Domu Samopomocy mieszczącym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29

zawarte w dniu 29.09.2011 r. pomiędzy

miastem na prawach powiatu Piekary Śląskie zwanym dalej Miastem Piekary Śląskie , reprezentowanym przez:

1. Zenona Przywara Zastępcę Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

2. Janusza Pasternaka Zastępcę Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

a

Powiatem Gliwickim , reprezentowanym przez:

1. Michała Nieszporka - Starostę Gliwickiego

2. Waldemara Dombka – Wicestarostę Gliwickiego

Na podstawie § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) oraz Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2011 roku, strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Miasto Piekary Śląskie powierza, a Powiat Gliwicki przyjmuje do realizacji zadanie publiczne polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych, lub upośledzonych umysłowo w Ośrodku Matka Boża Uzdrowienie Chorych Caritas Archidiecezji Katowickiej Środowiskowym Domu Samopomocy mieszczącym się w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 wymagających specjalistycznych usług opiekuńczych, na czas potrzebny do realizacji indywidualnych planów postępowania wspierająco - rehabilitacyjnego.

2. Zadanie, o którym mowa w punkcie 1 jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane będzie bez angażowania środków budżetowych Miasta Piekary Śląskie i Powiatu Gliwickiego.

§ 2. 1. Powiat Gliwicki, w miarę posiadania wolnych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie, zapewni możliwość kierowania mieszkańców Miasta Piekary Śląskie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29.

2. Warunkiem skierowania mieszkańców Miasta Piekary Śląskie jest każdorazowo wcześniejsze potwierdzenie na piśmie przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29 faktu dysponowania wolnym miejscem.

3. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie wraz z wymaganą dokumentacją będzie składany w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich, następnie po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przesłany wraz z kompletem dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.

4. Szczegółowe zasady kierowania i pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Knurowie regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).

§ 3. Wykonanie Porozumienia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

§ 4. Wszelkie zmiany, niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych w porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2015 roku, z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jednym przeznaczonym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Michał Nieszporek


Wicestarosta


Waldemar Dombek

z up. Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie


mgr inż. Zenon Przywara

z up. Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Zastępca Prezydenta MIasta Piekary Śląskie


mgr inż. Janusz Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mec. Monika Brzozowska

Adwokat, dziennikarz, politolog, doradca i trener. Ekspert z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa reklamy, znawca problematyki z zakresu prawa prasowego, prawa mediów, prawa autorskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »