| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.14.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skoczów; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 3 października 2011r.

w sprawie powierzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami w granicach gminy Skoczów

Na podstawie:
• art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
• art. 8 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późń. zm.),
• art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 80 poz. 526 z późń. zm.),
• art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami),
• uchwały Rady Powiatu X/67/11 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Skoczów prowadzenia zadań zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami.

Powiat Cieszyński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Czesław Gluza - Starosta Cieszyński
Jerzy Pilch - Wicestarosta Cieszyński
zwany dalej Powierzającym oraz
Gmina Skoczów, w imieniu której działa:
Janina Żagan - Burmistrza Miasta Skoczowa
zwana dalej Przyjmującym dokonują następujących ustaleń:

§ 1.

1. Powierzający powierza Przyjmującemu obowiązki w zakresie odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej na drogach powiatowych zamiejskich wraz z chodnikami na terenie Gminy Skoczów.

2. Przez odśnieżanie rozumie się wszystkie działania zmierzające do usunięcia śniegu z jezdni i chodnika, tak aby możliwy był niezakłócony ruch pojazdów oraz pieszych.

3. Zwalczanie śliskości zimowej to zabiegi mające na celu likwidację gołoledzi i zlodowaciałego śniegu z zastosowaniem dopuszczalnych środków.

§ 2.

Porozumienie zawiera się na okresy:

- od 1 listopada 2011r. do 31 marca 2012r.,

- od 1 listopada 2012r. do 31 marca 2013r.

§ 3.

1. Przyjmujący zobowiązuje się do odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach powiatowych wyszczególnionych w Załączniku Nr 1 .

2. Przyjmujący odpowiada za szkody na osobach i majątku użytkowników dróg i chodników, a będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia.

3. Przyjmujący odpowiada wobec Powierzającego za szkody na drogach i chodnikach objętych porozumieniem, wyrządzone przez podmioty, które w imieniu Gminy odsnieżają i zwalczają śliskość dróg.

4. Przyjmujący zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z której realizowana będzie odpowiedzialność odszkodowawcza wobec osób trzecich oraz Powierzającego.

5. Wszelkie roboty muszą być wykonane zgodnie z dotychczas obowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg (załącznik Nr 2).

6. Wykaz dróg, chodników oraz wartości powierzonych zadań i sposób ich wyliczenia określa załącznik Nr 1.

§ 4.

Powierzający zobowiązuje się przekazywać Przyjmującemu dotację celową na realizację zadań wynikających z niniejszego porozumienia w wysokości określonej w załączniku nr 1 w czterech ratach na zimowe utrzymanie dróg, w terminach do:

• 15 grudnia 2011r. - 48.662 zł (m-ce XI-XII)

• 28 lutego 2012r. - 72.994 zł: (m-ce I-III)

• 15 grudnia 2012r. - 48.662 zł (m-ce XI-XII)

• 28 lutego 2013r. - 72.994 zł: (m-ce I-III)

oraz dwukrotnie na zadania związane z zimowym utrzymaniem chodników w terminie do:

• 28 lutego 2012r. - 2.000 zł (sezon 2011/2012)

• 28 lutego 2013r. - 2.000 zł (sezon 2012/2013)

§ 5.

1. Z dotacji celowej przekazywanej w ramach niniejszego porozumienia dokonywane będą płatności faktur i rachunków oraz refundacje poniesionych wcześniej wydatków na zimowe utrzymanie dróg w standardach określonych w załączniku Nr 2.

2. W przypadku podjęcia decyzji przez Przyjmującego prowadzenia działań w podwyższonym standardzie, zadanie to winno być dofinansowane z budżetu Gminy Skoczów.

§ 6.

1. Przyjmujący otrzymując dotacje wynikające z tego porozumienia, zobowiązuje się wykorzystać je zgodnie z zasadami prawidłowego gospodarowania, celowości i rzetelności.

2. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie, w terminie do: 31 maja 2012r. za sezon 2011/2012 oraz do: 31 maja 2013r. za sezon 2012/2013 sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykorzystania dotacji o których mowa w §4, załączając kserokopie rachunków oraz faktur.

3. W przypadku niewykorzystania otrzymanej dotacji celowej pozostała kwota dotacji podlega zwrotowi do dnia 15 czerwca za dany sezon zimowy.

§ 7.

Strony zgodnie ustalają, że zmiany niniejszego porozumienia muszą być dokonywane na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 8.

Powierzający upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie do prowadzenia i załatwiania wszelkich spraw wynikających z treści niniejszego porozumienia.

§ 9.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egz. dla Powierzającego, 2 egz. dla Przyjmującego, 1 egz. dla redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

§ 10.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr WO.031.14.2011
Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 3 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr WO.031.14.2011
Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 3 października 2011 r.
Zalacznik2.doc

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Skoczowa


Janina Żagan

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »