| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/ZOS/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Strumień; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 3 października 2011r.

w sprawie wykonania powierzonego zadania publicznego w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Strumień do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju

zawarte w dniu 3 października 2011 roku pomiędzy

Gminą Strumień reprezentowaną przez:

Annę Grygierek – Burmistrza Strumienia

a

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez:

Damiana Galuska – Wójta Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.) w celu zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu transportu i opieki w czasie przewozu strony ustalają:

§ 1. Gmina Strumień zleca, a Gmina Pawłowice zobowiązuje się do codziennego dowozu i przywozu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Strumień – w Zbytkowie - do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Szkolna 1 oraz zapewnienia dziecku opiekuna w czasie dowozu i przywozu.

§ 2. 1. Faktyczne koszty miesięczne przewozu i opieki ponoszone przez Gminę Strumień wynikają z podzielenia miesięcznych kosztów przewozów uczniów do szkoły we wszystkie dni nauki szkolnej przez ustaloną liczbę dowożonych uczniów ogółem i wynoszą: 2,38 zł za 1 km przejazdu plus dodatkowe koszty w związku z dodatkowymi kilometrami przejechanymi do Zbytkowa. Długość trasy wynosi 84 km dziennie w obie strony, długość trasy dodatkowej wynosi: 10 km dziennie w obie strony.

2. Koszt dzienny przewozu dziecka w obie strony i opieki wg zasady określonej w ust. 1 wynosi: 84 km x 2,38 : 7 dzieci = 28,56 zł plus 10 km x 2,38 zł = 23,80 zł, czyli razem: 52,36 zł dziennie.

3. Kwota 23,80 zł za dodatkowe kilometry przejechane do Zbytkowa naliczana będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów w oparciu o zestawienie kilometrów wykonanych przez przewoźnika.

4. Natomiast kwota 28,56 będzie naliczana za każdy dzień nauki.

5. W przypadku przewozu dziecka tylko w jedną stronę, odnotowanego na zestawieniu kilometrów wykonanych przez przewoźnika, koszt dzienny wyniesie: 40,46 zł (28,56 + 11,90).

6. Całkowite koszty przewozu i opieki, o których mowa w § 1, w okresie od września do grudnia 2011 roku wyniosą 4 200,00 zł.

7. Kwota należności ogółem uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej i związanej z tym konieczności przewozu ucznia.

§ 3. Gmina Strumień zobowiązuje się przekazać Gminie Pawłowice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie określonej w § 2, ust. 6 na rachunek Urzędu Gminy Pawłowice: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w terminie do 15 listopada 2011 roku.

§ 4. 1. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2011 r. i rozliczona do dnia 15.01.2012 r. z uwzględnieniem faktycznie przejechanych kilometrów na podstawie zestawienia kilometrów wykonanych przez przewoźnika.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymała Gmina Pawłowice od Gminy Strumień, to Gmina Pawłowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji.

3. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie określonym w ust. 3 Gmina Pawłowice zobowiązuje się oprócz zwrotu należności głównej zapłacić odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Ze strony Gminy Strumień za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu.

2. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespołu Oświaty w Pawłowicach.

§ 6. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na okres od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 7. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Strumień.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Strumienia


Anna Grygierek

Wójt Gminy Pawłowice


Damian Galusek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »