| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 2/ZOS/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Strumień; Wójta Gminy Pawłowice

z dnia 3 października 2011r.

w sprawie wykonania powierzonego zadania publicznego w zakresie dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gminy Strumień do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju

zawarte w dniu 3 października 2011 roku pomiędzy

Gminą Strumień reprezentowaną przez:

Annę Grygierek – Burmistrza Strumienia

a

Gminą Pawłowice reprezentowaną przez:

Damiana Galuska – Wójta Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z późn. zm.) w celu zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu transportu i opieki w czasie przewozu strony ustalają:

§ 1. Gmina Strumień zleca, a Gmina Pawłowice zobowiązuje się do codziennego dowozu i przywozu dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Strumień – w Zbytkowie - do Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu Zdroju, ul. Szkolna 1 oraz zapewnienia dziecku opiekuna w czasie dowozu i przywozu.

§ 2. 1. Faktyczne koszty miesięczne przewozu i opieki ponoszone przez Gminę Strumień wynikają z podzielenia miesięcznych kosztów przewozów uczniów do szkoły we wszystkie dni nauki szkolnej przez ustaloną liczbę dowożonych uczniów ogółem i wynoszą: 2,38 zł za 1 km przejazdu plus dodatkowe koszty w związku z dodatkowymi kilometrami przejechanymi do Zbytkowa. Długość trasy wynosi 84 km dziennie w obie strony, długość trasy dodatkowej wynosi: 10 km dziennie w obie strony.

2. Koszt dzienny przewozu dziecka w obie strony i opieki wg zasady określonej w ust. 1 wynosi: 84 km x 2,38 : 7 dzieci = 28,56 zł plus 10 km x 2,38 zł = 23,80 zł, czyli razem: 52,36 zł dziennie.

3. Kwota 23,80 zł za dodatkowe kilometry przejechane do Zbytkowa naliczana będzie na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów w oparciu o zestawienie kilometrów wykonanych przez przewoźnika.

4. Natomiast kwota 28,56 będzie naliczana za każdy dzień nauki.

5. W przypadku przewozu dziecka tylko w jedną stronę, odnotowanego na zestawieniu kilometrów wykonanych przez przewoźnika, koszt dzienny wyniesie: 40,46 zł (28,56 + 11,90).

6. Całkowite koszty przewozu i opieki, o których mowa w § 1, w okresie od września do grudnia 2011 roku wyniosą 4 200,00 zł.

7. Kwota należności ogółem uzależniona będzie od ilości dni nauki szkolnej i związanej z tym konieczności przewozu ucznia.

§ 3. Gmina Strumień zobowiązuje się przekazać Gminie Pawłowice dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie określonej w § 2, ust. 6 na rachunek Urzędu Gminy Pawłowice: Bank Spółdzielczy w Pawłowicach 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w terminie do 15 listopada 2011 roku.

§ 4. 1. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2011 r. i rozliczona do dnia 15.01.2012 r. z uwzględnieniem faktycznie przejechanych kilometrów na podstawie zestawienia kilometrów wykonanych przez przewoźnika.

2. W przypadku gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 będzie niższa od kwoty dotacji jaką otrzymała Gmina Pawłowice od Gminy Strumień, to Gmina Pawłowice zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji.

3. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie określonym w ust. 3 Gmina Pawłowice zobowiązuje się oprócz zwrotu należności głównej zapłacić odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1. Ze strony Gminy Strumień za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Zespół Obsługi Szkół w Strumieniu.

2. Ze strony Gminy Pawłowice za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespołu Oświaty w Pawłowicach.

§ 6. Porozumienie niniejsze zostało zawarte na okres od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 7. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Strumień.

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Burmistrz Strumienia


Anna Grygierek

Wójt Gminy Pawłowice


Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »