| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.16.2011 Wójta Gminy Zebrzydowice; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice

zawarte pomiędzy:
POWIATEM CIESZYŃSKIM reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, w imieniu którego występują:
Czesław Gluza - Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Jerzy Pilch - Wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego
jako strona Powierzająca,
a GMINĄ ZEBRZYDOWICE którą reprezentuje:
Andrzej Kondziołka - Wójt Gminy Zebrzydowice
jako strona Przyjmująca

§ 1.

Powiat Cieszyński powierza, a Gmina Zebrzydowice przyjmuje wykonanie zadań związanych z zimowym utrzymaniem chodników, przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice w sezonie zimowym 2011/2012.

§ 2.

Powierzone do wykonania obowiązki prowadzone będą na następujących ciągach drogowych przebiegających przez teren Gminy Zebrzydowice:

- S 2646 Pielgrzymowice - Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza w Zebrzydowicach - 1,700 km

- S 2645 gr. Państwa - Marklowice - Zebrzydowice, ul. Asnyka, ul. Mickiewicza w Marklowicach Górnych - 1,060 km

- S 2625 Kaczyce Grn. – Kaczyce Dln., ul. Konopnickiej w Kaczycach - 1,800 km

razem: 4,560 km

§ 3.

1. Kwota dotacji na prowadzenie zadań wynikających z porozumienia wynosi: 9.120,00 zł (słownie:dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych), tj. 2 zł/1mb chodnika.

2. Przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo po zakończeniu sezonu zimowego w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność na podstawie potwierdzonych kserokopii faktur od Wykonawcy na rachunek Gminy Zebrzydowice nr 64 8470 0001 2001 0030 4283 0001 BS Jastrzębie Zdrój.

3. Strona Powierzająca przekaże dotację w wysokości udokumentowanych wydatków na zimowe utrzymanie chodników, jednak nie więcej niż 9.120 zł.

4. Poniesienie przez stronę Przyjmującą wydatków wyższych niż ustalona kwota dotacji nie stanowi podstawy do jej zwiększenia.

5. Strona Przyjmująca przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg Publicznych w Cieszynie sprawozdanie rzeczowo – finansowe z realizacji zadań o których mowa w §1w terminie do 31 maja 2012, przedstawiając kserokopie opisanych faktur oraz rachunków.

6. Strona Przyjmująca odpowiada za szkody na osobach i majątku użytkowników chodników, a będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia.

§ 4.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 01.11.2011 roku do 30.04.2012 roku.

§ 5.

Zmiana niniejszego porozumienia może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 6.

1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 7.

Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla Powiatu Cieszyńskiego, dwa egzemplarze dla Gminy Zebrzydowice oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Wójt Gminy Zebrzydowice


Andrzej Kondziołka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »