| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 462/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Starosta Bielski - Andrzej Płonka

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Powiatem",

a

Gminą Czechowice-Dziedzice reprezentowaną przez:

Burmistrza Czechowic-Dziedzic- Mariana Błachuta

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/14/100/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XV/118/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 2. Powiat przekazuje a Gmina przejmuje do prowadzenia następujące zadanie zarządcy dróg powiatowych: przebudowę ul. Legionów na odcinku od km 2+667,14 do km 2+810,00 w związku z budową drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 4116S ul. Legionów z drogą gminną 350186S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 3. 1. Zadanie, o którym mowa w § 2 sfinansowane zostanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice oraz z budżetu Powiatu Bielskiego.

2. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w wysokości 300.000,00 zł brutto (słownie trzystatysięcyzłotych 00/100) w 2012 r.

3. Środki finansowe , o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto nr 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Oddział w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Powiatowi przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania tj. kopii faktu i protokołu odbioru końcowego zadania potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

4. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i wydatkowania środków finansowych.

§ 4. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. 1. Gmina odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie zadania wynikającego z niniejszego porozumienia.

2. Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem sprawować będzie Wydział Inwestycji i Zarząd Drogami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 6. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadań objętych porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.


§ 7. Porozumienie zawarto na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 8. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


Marian Błachut

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »