| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 462/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Czechowice-Dziedzice; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 25 października 2011r.

w przedmiocie powierzenia Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Starosta Bielski - Andrzej Płonka

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Powiatem",

a

Gminą Czechowice-Dziedzice reprezentowaną przez:

Burmistrza Czechowic-Dziedzic- Mariana Błachuta

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/14/100/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 października 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XV/118/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Bielskiego zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi, strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie przez Powiat zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

§ 2. Powiat przekazuje a Gmina przejmuje do prowadzenia następujące zadanie zarządcy dróg powiatowych: przebudowę ul. Legionów na odcinku od km 2+667,14 do km 2+810,00 w związku z budową drogi gminnej łączącej drogę powiatową Nr 4116S ul. Legionów z drogą gminną 350186S ul. Sobieskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 3. 1. Zadanie, o którym mowa w § 2 sfinansowane zostanie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice oraz z budżetu Powiatu Bielskiego.

2. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie zadania okreslonego w § 2 ust. 1, w wysokości 300.000,00 zł brutto (słownie trzystatysięcyzłotych 00/100) w 2012 r.

3. Środki finansowe , o których mowa w ust. 1 zostaną przekazane na konto nr 68 1020 1390 0000 6802 0024 9680 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Oddział w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia Powiatowi przez Gminę kompletu dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania tj. kopii faktu i protokołu odbioru końcowego zadania potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

4. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem i wydatkowania środków finansowych.

§ 4. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 5. 1. Gmina odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie zadania wynikającego z niniejszego porozumienia.

2. Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem sprawować będzie Wydział Inwestycji i Zarząd Drogami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 6. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadań objętych porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.


§ 7. Porozumienie zawarto na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§ 8. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


Marian Błachut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »