| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/103/2011 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) - Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

.

Stawka podatku od nieruchomości na 2012 rok dla podmiotów wymienionych w art. 3 ust.1, ustawy o podatkach lokalnych od budynków, budowli, gruntów wynosi rocznie:

1) Od budynków mieszkalnych lub ich części

- od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,63 zł

2) Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w tym również piwnic

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 21,26 zł

3) Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,89 zł

4) Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

- od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,43 zł

5) Od budynków gospodarczych nie podlegających ustawowemu zwolnieniu i niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,68 zł

6) Garaże zharmonizowane – kompleksy niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,03 zł

7) Garaże pozostałe niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

- od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,03 zł

8) Od pozostałych budynków nie wymienionych w pkt 1 – 7, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,68 zł

9) Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% wartości

10) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

- od 1 m2 powierzchni - 0,76 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych

- od 1 ha powierzchni - 4,32 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- od 1 m2 powierzchni - 0,30 zł

d) pozostałych niezabudowanych

- od 1 m2 powierzchni - 0,14 zł

§ 2.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr LXIV/521/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnienia niektórych nieruchomości od podatku na rok 2011.

§ 3.

1) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

2) Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

3) Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

1) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »