| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/231/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) art. 60, ust.2 ustawy z dnia4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235 ), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświatyi Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Tychy na poziomie 50% kosztów pobytu dziecka w żłobku, maksymalnie do kwoty 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opiekai zameldowane na pobyt stały w Tychach.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy na poziomie 50% kosztów pobytu dzieckaw żłobku, maksymalnie do kwoty 250 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opiekai zameldowane na pobyt stały w Tychach.

3. Dotacji udziela się od dnia 1 stycznia każdego roku, począwszy od roku 2012.

§ 2

1. Dotacji celowej udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przedstawiony Prezydentowi Miasta Tychy do dnia 20 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

3) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

4) wyliczenie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) zobowiązanie do comiesięcznego informowania organu dotującego o zmianachw liczbie dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

7) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

8) oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) z deklaracją zapisu dzieckado żłobka lub klubu dziecięcego.

3. Do dotacji udzielonej w 2012 roku termin składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 upływa z dniem 1 grudnia 2011 r.

§ 3

1. Dotacja celowa przeznaczona jest na sprawowanie opieki przez żłobek lub klub dziecięcy nad dzieckiem do lat 3.

2. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie żłobka w minimalnym wymiarze 8 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 4 godzin dziennie.

3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem:

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nieprzekraczającej 400 zł miesięcznie,

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobytdziecka, pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nieprzekraczającej 250 zł miesięcznie,

§ 4

1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy - do 10 dnia następnego miesiąca.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci, długością pobytu podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) w terminie do 5 każdego miesiąca po otrzymaniu dotacji.

3. Dotacja będzie pomniejszana za każdy dzień roboczy nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym o kwotę stanowiącą wynik podzielenia miesięcznej dotacji przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany w ust. 2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych .

5. Podmioty rozliczać się będą z otrzymanej dotacji w okresach miesięcznychdo 5 każdego miesiąca po otrzymaniu dotacji.

6. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 30 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja. Podmioty, o których mowa w § 1 są zobowiązane złożyć organowi dotującemu roczne sprawozdanie finansowe z otrzymanej dotacji.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »