| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/83/11 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć stawki podatku od nieruchomości wg załącznika Nr 1 oraz stawki podatku od środków transportowych wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r..

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

1)Od 1 m2 gruntów:

a/

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi

0,84

b/

pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni

4,33

c/

pozostałych

0,27

d/

pozostałych sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi

0,10

e/

pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,27

2)Od budynków lub ich części:

a/

od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej

0,59

b/

od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej

21,94

c/

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,45

d/

od budynków pozostałych lub ich części – od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,56

e/

od budynków pozostałych zajętych na garaże wolnostojące – od 1 m2 powierzchni użytkowej

6,90

f/

od budynków pozostałych zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej

5,56

g/

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od - 1 m2 powierzchni użytkowej

10,24

3)Od budowli 2%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/83/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

Ustala się wysokość stawek w podatku od środków transportowych na 2012 rok

§ 1. Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

1)Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Powyżej 9 ton mniej niż 12 ton

- samochody posiadające katalizatory spalin bez względu na rok produkcji

295,00 zł

590,00 zł

824,00 zł

- samochody wyprodukowane po roku 2000

345,00 zł

706,00 zł

944,00 zł

- samochody wyprodukowane w latach 1991-2000 włącznie

471,00 zł

824,00 zł

1062,00 zł

- samochody wyprodukowane do roku 1990 włącznie

590,00 zł

1062,00 zł

1296,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

15

1.413,00

1.649,00

15

1.532,00

1.767,00

trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

19

1.296,00

1.413,00

19

23

1.413,00

1.649,00

23

1.532,00

1.886,00

cztery osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

1.532,00

1.886,00

27

29

1.767,00

2.122,00

29

2.003,00

2.889,00

2)


Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj ciągnika

Ciągniki wyprodukowane

do roku 1995 włącznie

od 1996 do 2005 włącznie

po roku 2005

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

1062,00 zł

943,00 zł

824,00 zł

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.415,00 zł

1.296,00 zł

1.179,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Dwie osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatycznel ub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

824,00

1.062,00

25

31

1.296,00

1.532,00

31

1.709,00

2.283,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1.474,00

2.062,00

40

2.062,00

2.953,00

3)Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 354,00 zł

4)Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Jedna oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

12

25

471,00

590,00

25

649,00

766,00

Dwie osie

Stawka podatku w złotych

12

28

354,00

590,00

28

33

766,00

1001,00

33

37

1062,00

1532,00

37

38

1649,00

2003,00

38

2062,00

2122,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

38

908,00

1148,00

38

1179,00

1532,00

5)

Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia

mniejszej niż 30 miejsc

równej lub wyższej niż 30 miejsc

- wyprodukowanych po roku 2000

824,00

1649,00

- wyprodukowanych w latach 1991-2000 włącznie

943,00

1767,00

- wyprodukowanych do roku 1990 włącznie

1062,00

1886,00

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy stanowiące własność Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »