| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/85/11 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała reguluje zwolnienia od podatku od nieruchomości związane z nowo uruchomioną działalnością gospodarczą oraz poszerzeniem zakresu prowadzonej działalności gospodarczej stanowiące pomoc de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006 r.).

§ 2. Wartość zwolnienia od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w dowolnie ustalonym okresie trzech lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. Euro, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego – 100 tys. Euro.

§ 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części i grunty zajęte na prowadzenie nowo uruchomionej działalności gospodarczej, z wyłączeniem działalności handlowej.

2. Przez nowo uruchomioną działalność gospodarczą rozumie się działalność gospodarczą podjętą na terenie Gminy Zebrzydowice przez podmiot, który w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadził działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna. Za nowo uruchomioną działalność gospodarczą nie uważa się przypadków, gdy działalność gospodarcza podejmowana jest w następstwie zmiany właściciela lub zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, a także zmiany firmy.

§ 4. Zwolnienie stosowane jest poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność, a jeżeli działalność rozpoczęto w nowo wybudowanym budynku lub jego części, albo budowli lub jej części, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego.

§ 5. Zwolnienie przysługuje na okres:

1)1 roku podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 5 pracowników

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna;

2)2 lata podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej

b) zatrudnią minimum 15 pracowników,

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna;

3)3 lata podatnikom, którzy łącznie spełniają warunki:

a) w roku podatkowym rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej,

b) zatrudnią minimum 25 pracowników,

c) w roku poprzedzającym rok podatkowy nie prowadzili działalności innej niż rolnicza lub leśna.

§ 6. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane i oddane do użytkowania budynki lub ich części, służące prowadzeniu dotychczasowej działalności gospodarczej z wyłączeniem działalności handlowej. Zwolnienie przysługuje od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części i przyznawane jest:

1)na okres 6 miesięcy, jeżeli podatnik zwiększy zatrudnienie o 10 pracowników przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 3 lat;

2)na okres 1 roku, jeżeli podatnik zwiększy zatrudnienie o 20 pracowników przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 4 lat;

3)na okres 2 lat, jeżeli podatnik zwiększy zatrudnienie o 30 pracowników przed dniem rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia i utrzyma ten poziom w okresie 5 lat.

§ 7. Uchwały nie stosuje się do udzielania pomocy przedsiębiorcom, którzy zalegają z płatnościami na rzecz Gminy Zebrzydowice.

§ 8. Podatnicy, ubiegający się o prawo do zwolnień, o których mowa w § 3 i 6 uchwały obowiązani są do złożenia:

1)deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości, wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,

2)oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz deklaracji ZUS-DRA

3)zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata podatkowe oraz informacji o każdej innej niż de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielone niniejszą uchwałą zwolnienie z podatku od nieruchomości,

4)oświadczenia, iż podatnik ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE C 244 z 1.10.2004 r.).

§ 9. Podatnicy, korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 3 i 6 uchwały obowiązani są do dnia 15 stycznia roku podatkowego do złożenia według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego:

1)deklaracji lub informacji na podatek od nieruchomości wykazując nieruchomości podlegające zwolnieniu,

2)oświadczenia w formie pisemnej o poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz deklaracje ZUS-DRA,

3)zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę za ostatnie 3 lata podatkowe oraz informacji o każdej innej pomocy niż de minimis (otrzymanej nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi udzielone zostało niniejszą uchwałą zwolnienie z podatku od nieruchomości,

4)oświadczenie w formie pisemnej, iż podmiot ubiegający się o prawo do zwolnienia z niniejszej uchwały nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz.UE C 244 z 1.10.2004 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »