| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/189/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Nadaje się statut Domowi Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta MoćkoZałącznik do Uchwały Nr XVIII/189/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 września 2011 r.

S T A T U T DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.),

6. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 217 poz.1837),

7. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.),

8. przepisów prawa miejscowego,

9. niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Dom jest domem o zasięgu ponadgminnym.

2. Siedzibą Domu jest Czeladź.

3. Dom używa pieczęci o treści: „Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi.”

§ 3. 1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej. Dom nie posiada osobowości prawnej.

2. Dom podlega Burmistrzowi Miasta Czeladź.

II. Cele, zakres działania Domu, zasady funkcjonowania.

§ 4. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i posiada charakter domu stacjonarnego.

§ 5. 1. Celem Domu jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego.

2. Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa:

1) w zakresie bytowym Dom zapewnia: miejsce zamieszkania; wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków, również dietetyczne; pościel, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej; odzież i obuwie; utrzymanie czystości w Domu;

2) w zakresie opiekuńczym Dom zapewnia: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych; opiekę pielęgniarską ; niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

3) w zakresie wspomagającym Dom zapewnia i umożliwia: udział w terapii zajęciowej; aktywizację mieszkańców domu; zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych; warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu; motywację do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną; działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości; bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych; przestrzeganie praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.

3. Dom świadczy usługi uwzględniając stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną, a także indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Zapewnia również prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

§ 6. 1. Do Domu kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej.

2. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu kierowania do domu pomocy społecznej.

3. Pobyt w Domu jest odpłatny. Wysokość opłat oraz sposób ich pobierania regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

III. Organizacja Domu

§ 7. 1. Domem kieruje Dyrektor, odpowiedzialny za jego działalność, przy pomocy: głównego księgowego, kierowników działów, samodzielnych stanowisk.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Czeladź.

§ 8. 1. Dyrektor Domu zarządza Domem, kieruje jego działalnością, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór nad majątkiem Domu,

2) tworzy warunki do realizacji zadań Domu określonych w niniejszym statucie,

3) gospodaruje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2. W celu realizacji swoich kompetencji jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, w tym regulaminów porządkowych i instrukcji.

§ 9. 1. Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie oraz wynikających z innych przepisów utworzone są działy i samodzielne stanowiska pracy.

2. Zasady funkcjonowania Domu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych działów określa „Regulamin organizacyjny” opracowany przez Dyrektora i zatwierdzany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź.

IV. Gospodarka finansowa Domu

§ 10. Gospodarka finansowa domu prowadzona jest według zasad określonych w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

§ 11. Finansowanie zadań Domu następuje: z budżetu miasta Czeladź, z dotacji celowych budżetu państwa oraz z innych prawem dopuszczonych źródeł.

§ 12. Podstawą gospodarki finansowej stanowi roczny plan rzeczowo- finansowy, ustalany przez Dyrektora Domu i zatwierdzany przez Radę Miejską w Czeladzi.

§ 13. Mienie Domu stanowi oddana w trwały zarząd nieruchomość, środki trwałe i pozostałe środki trwałe, których stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdanie finansowe.

V. Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Statut Domu zatwierdzony jest Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywanie w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »