| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/189/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej - Dom Pomocy Społecznej "SENIOR" im. Jana Kaczmarka w Czeladzi

Na podstawie przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9h oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Nadaje się statut Domowi Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta MoćkoZałącznik do Uchwały Nr XVIII/189/2011
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 29 września 2011 r.

S T A T U T DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.),

6. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 217 poz.1837),

7. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.),

8. przepisów prawa miejscowego,

9. niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Dom jest domem o zasięgu ponadgminnym.

2. Siedzibą Domu jest Czeladź.

3. Dom używa pieczęci o treści: „Dom Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi.”

§ 3. 1. Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej. Dom nie posiada osobowości prawnej.

2. Dom podlega Burmistrzowi Miasta Czeladź.

II. Cele, zakres działania Domu, zasady funkcjonowania.

§ 4. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i posiada charakter domu stacjonarnego.

§ 5. 1. Celem Domu jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego.

2. Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa:

1) w zakresie bytowym Dom zapewnia: miejsce zamieszkania; wyżywienie z możliwością wyboru zestawu posiłków, również dietetyczne; pościel, bieliznę pościelową oraz środki utrzymania higieny osobistej; odzież i obuwie; utrzymanie czystości w Domu;

2) w zakresie opiekuńczym Dom zapewnia: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych; opiekę pielęgniarską ; niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

3) w zakresie wspomagającym Dom zapewnia i umożliwia: udział w terapii zajęciowej; aktywizację mieszkańców domu; zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych; warunki do rozwoju samorządności mieszkańców domu; motywację do nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną; działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości; bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych; przestrzeganie praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu.

3. Dom świadczy usługi uwzględniając stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną, a także indywidualne potrzeby i możliwości mieszkańców. Zapewnia również prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

§ 6. 1. Do Domu kierowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej.

2. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu kierowania do domu pomocy społecznej.

3. Pobyt w Domu jest odpłatny. Wysokość opłat oraz sposób ich pobierania regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

III. Organizacja Domu

§ 7. 1. Domem kieruje Dyrektor, odpowiedzialny za jego działalność, przy pomocy: głównego księgowego, kierowników działów, samodzielnych stanowisk.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Czeladź.

§ 8. 1. Dyrektor Domu zarządza Domem, kieruje jego działalnością, ustala jego organizację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

1) sprawuje nadzór nad majątkiem Domu,

2) tworzy warunki do realizacji zadań Domu określonych w niniejszym statucie,

3) gospodaruje środkami określonymi w planie finansowym jednostki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

2. W celu realizacji swoich kompetencji jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, w tym regulaminów porządkowych i instrukcji.

§ 9. 1. Do realizacji zadań określonych w niniejszym Statucie oraz wynikających z innych przepisów utworzone są działy i samodzielne stanowiska pracy.

2. Zasady funkcjonowania Domu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych działów określa „Regulamin organizacyjny” opracowany przez Dyrektora i zatwierdzany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź.

IV. Gospodarka finansowa Domu

§ 10. Gospodarka finansowa domu prowadzona jest według zasad określonych w przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

§ 11. Finansowanie zadań Domu następuje: z budżetu miasta Czeladź, z dotacji celowych budżetu państwa oraz z innych prawem dopuszczonych źródeł.

§ 12. Podstawą gospodarki finansowej stanowi roczny plan rzeczowo- finansowy, ustalany przez Dyrektora Domu i zatwierdzany przez Radę Miejską w Czeladzi.

§ 13. Mienie Domu stanowi oddana w trwały zarząd nieruchomość, środki trwałe i pozostałe środki trwałe, których stan i wartość określają księgi inwentarzowe oraz roczne sprawozdanie finansowe.

V. Postanowienia końcowe

§ 14. 1. Statut Domu zatwierdzony jest Uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi.

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywanie w trybie określonym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »